Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel handhaving en sancties kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Overbetuwe 2013
Citeertitel Beleidsregel handhaving en sancties kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Overbetuwe 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Beleidsregel toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Overbetuwe 2011, zoals vastgesteld bij besluit van 1 november 2011, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 23-05-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 01-05-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling de Betuwe; 22-05-2013
Kenmerk voorstel 13bwb00020

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v
  2. Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, art. 1 e.v

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
23-05-2013 nieuwe regeling 01-05-2013
de Betuwe; 22-05-2013
13bwb00020
10-11-2011 01-10-2011 22-05-2013 nieuwe regeling 01-11-2011
Hét Gemeente nieuws; 09-11-2011
11bwb00037
13-05-2010 01-01-2010 01-10-2011 nieuwe regeling 30-03-2010
Hét Gemeente nieuws; 12-05-2010
10bwb00134
26-03-2009 01-01-2009 01-01-2010 nieuwe regeling 17-02-2009
Hét Gemeente Nieuws; 25-03-2009
09bwb00155

Onderwerp: Beleidsregel handhaving en sancties kinderopvang en peuterspeelzalengemeente Overbetuwe 2013

 

Ons kenmerk: 13BWB00020

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 1 e.v. van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 

b e s l u i t e n:

 

  1. 1.de Beleidsregel toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Overbetuwe 2011, zoals vastgesteld bij besluit van 1 november 2011, in te trekken;

  2. 2.de Beleidsregel handhaving en sancties kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Overbetuwe 2013, zoals neergelegd in bijgaand document, als basis voor het gemeentelijke beleid inzake handhaving en sancties op de kwaliteit van de kinderopvang en kwaliteitseisen van het peuterspeelzaalwerk vast te stellen;

  3. 3.dit besluit in werking te laten treden op de dag na de datum van bekendmaking;

  4. 4.dat deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel handhaving en sancties kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Overbetuwe 2013.

 

Aldus besloten in de vergadering van 1 mei 2013.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th. Hoex MMO.

drs. A.S.F. van Asseldonk