Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling De beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Overbetuwe 2009, zoals vastgesteld bij besluit van 10 maart 2009, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 14-04-2011
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 05-04-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 13-04-2011
Kenmerk voorstel 11bwb00011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht, Arikel(en) 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en Artikel 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
14-04-2011 nieuwe regeling 05-04-2011
Hét Gemeente Nieuws; 13-04-2011
11bwb00011

Onderwerp:      Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11BWB00011

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en 160, eerste lid, sub e. van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

 

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen

gemeente Overbetuwe 2011

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 1. a.(aangewezen) ambtenaar: elke medewerker van de Informatiebalie in het gemeentehuis te Elst;

 2. b.claimant: degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 3. c.college: het college van burgemeester en wethouders;

 4. d.gemeente: gemeente Overbetuwe;

 5. e.gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 6. f.rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 7. g.verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 8. h.vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

 1. 1.alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard; en

 2. 2.alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3 Aangifte en registratie

 1. 1.Van een gevonden of verloren voorwerp kan in het gemeentehuis in Elst en Andelst tijdens openingstijden en via de website van de gemeente aangifte worden gedaan.

 2. 2.Aangifte geschiedt door middel van een door het college vastgesteld formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven. De vinder ontvangt een bewijs van aangifte.

 3. 3.De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan.

 4. 4.Is een voorwerp niet als ‘gevonden’ geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als ‘verloren’ geregistreerd.

 5. 5.Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  1. a.fietsen;

  2. b.dieren;

  3. c.reisdocumenten of rijbewijzen, en

  4. d.afvalcontainers.

 6. 6.Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

 1. 1.De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt dan een bewijs van inbewaringgeving.

 2. 2.Een gevonden voorwerp met een waarde tot € 450,- wordt 3 maanden bewaard.

 3. 3.Een gevonden voorwerp met een waarde boven € 450,- wordt één jaar bewaard.

 4. 4.De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

In geval van:

 1. a.een sieraad bepaalt een juwelier;

 2. b.een bril bepaalt een opticiën;

 3. c.een mobiele telefoon, e.d. bepaalt een telefoonshop, en

 4. d.elektronisch speelgoed bepaalt een speelgoedwinkel,

de waarde van het betreffende gevonden voorwerp.

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

 1. 1.Van de gevonden voorwerpen wordt eenmaal per maand publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad gedaan.

 2. 2.Van verloren voorwerpen wordt geen publicatie gedaan.

Artikel 7 Geen afgifte

Een gevonden voorwerp wordt niet afgegeven, als:

 1. a.het gevonden voorwerp na registratie is gevorderd door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf;

 2. b.de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het voorwerp is;

 3. c.de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op het voorwerp is;

 4. d.de claimant of de rechthebbende zich niet kan legitimeren of weigert zich te legitimeren;

 5. e.de in artikel 4, tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn is verstreken.

Artikel 8 Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen onder de € 50,-

 1. 1.Als op een gevonden bril met een waarde onder de € 50,- binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat de bril om niet aan een opticiën wordt overgedragen.

 2. 2.Als op een gevonden mobiele telefoon, e.d. of speelgoed met een waarde onder de € 50,- binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze worden weggegeven aan een goed doel.

 3. 3.Als op gevonden kleding of schoeisel, dat zich nog in goede staat bevindt, met een waarde onder de € 50,- binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat de kleding of het schoeisel in een daartoe bestemde kleding- of schoenencontainer wordt gedeponeerd.

 4. 4.Als op overige gevonden voorwerpen, die zich niet meer in goede staat bevinden, met een waarde onder de € 50,- binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze voorwerpen worden vernietigd.

Artikel 9 Veiling

 1. 1.Eenmaal per jaar wordt op de website van de gemeente een openbare veiling georganiseerd voor:

  1. a.gevonden voorwerpen, die niet vallen onder het bepaalde in artikel 8, met een waarde tot € 50,-;

  2. b.gevonden voorwerpen met een waarde van meer dan € 50,-.

 2. 2.Voorafgaand aan de openbare veiling bepaalt het college waaraan de opbrengst van die veiling wordt geschonken.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

De Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Overbetuwe 2009, zoals vastgesteld bij besluit van 10 maart 2009, wordt ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Overbetuwe 2011.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 5 april 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

 

Algemene toelichting

Deze beleidsregel regelt hoe de gemeente met de registratie van gevonden en verloren voorwerpen omgaat. Hoewel in de wet niets is geregeld voor de registratie van verloren voorwerpen, is het toch belangrijk om dit in de beleidsregel mee te nemen.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de in deze beleidsregel gehanteerde begrippen omschreven.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Dit artikel bepaalt het toepassingsbereik van de beleidsregel.

 

Artikel 3 Aangifte en registratie

Niet elk gevonden of verloren voorwerp wordt geregistreerd. Niet geregistreerd worden:

 • -fietsen. Deze kunnen naar de gemeentewerf gebracht worden. Is een fiets gestolen/vermist, dan moet aangifte bij de politie worden gedaan.

 • -gevonden of vermiste dieren. Hiervoor kan de dierenambulance worden gebeld of registratie kan plaatsvinden bij huisdierenregistratie Amivedi.

 • -gevonden reisdocumenten of rijbewijzen. Deze documenten worden overgedragen aan de Frontoffice van de afdeling Publiekszaken. Hier kan gecontroleerd worden of een reisdocument/rijbewijs als vermist/gestolen geregistreerd staat of kan de rechtmatige eigenaar achterhaald worden.

 • -verloren geraakte reisdocument of rijbewijzen. Hiervoor moet men bij de politie zijn. Het is op grond van de Paspoortwet en de Wegenverkeerswet verplicht van de vermissing een procesverbaal te laten opmaken.

 • -afvalcontainers. Dit gebeurt nog steeds bij de politie.

 

Van vondsten die vermoedelijk te maken hebben met een misdrijf, moet aangifte worden gedaan bij de politie.

 

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

Het in het eerste lid bedoelde vorderen van een gevonden voorwerp is alleen mogelijk als het voorwerp militaire kleding, uitrusting of wapening betreft. Dit volgt uit artikel 1 van het Besluit gevonden voorwerpen.

 

Het in het tweede en derde lid genoemde bedrag van € 450,- vindt zijn oorsprong in het Besluit gevonden voorwerpen. In artikel 2 van dit Besluit wordt als groep van niet-kostbare zaken, bedoeld in artikel 12, onder b. van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, aangewezen: zaken die een waarde van niet meer dan € 450,- hebben.

 

Bij de in het tweede en derde lid van dit artikel vermelde bewaringstermijn wordt aangesloten bij wat in artikel 6 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald. Het tweede lid van dit artikel 6 bepaalt namelijk, dat bij een gevonden voorwerp die anders dan door vordering aan de gemeente in bewaring is gegeven en onder de niet-kostbare zaken valt, de burgemeester drie maanden na de inbewaringgeving bevoegd is deze voor rekening van de gemeente te verkopen of om niet over te dragen aan een derde of te vernietigen.

 

Als het gaat om een verloren voorwerp die niet onder de werking van het eerste (zie de toelichting bij artikel 7) én het tweede lid van artikel 6 valt, is in het derde lid van artikel 6 bepaald dat als het verloren voorwerp in bewaring is gegeven bij de gemeente, de burgemeester in dat geval één jaar na de inbewaringgeving bevoegd is deze voor rekening van de gemeente te verkopen of om niet over te dragen aan een derde of te vernietigen.

 

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

Om de waarde van gevonden voorwerpen te bepalen wordt gebruik gemaakt van deskundigen op dat gebied. Dit waarborgt een onafhankelijke en juiste waardebepaling.

 

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

Op grond van het eerste lid wordt van gevonden voorwerpen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huis-blad gedaan. In de publicatie worden niet alle kenmerken van het gevonden voorwerp vermeld. De ambtenaar kan dan op grond van de niet vermelde kenmerken eenvoudig bepalen of de claimant rechthebbende op het voorwerp is.

Van verloren voorwerpen wordt, zo is bepaald in het tweede lid, geen publicatie gedaan.

 

Artikel 7 Geen afgifte

Dit artikel bepaalt wanneer een gevonden voorwerp niet wordt afgegeven, onverminderd overigens de eigendomsverkrijging door de vinder op grond van artikel 6 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Op grond van artikel 6, eerste lid van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vinder, als hij heeft voldaan aan de hem in artikel 5, eerste lid van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek gestelde eisen, eigenaar van een gevonden voorwerp één jaar na de in voormeld artikel 5, eerste lid, onder a. bedoelde aangifte of mededeling, mits het gevonden voorwerp zich op dat tijdstip nog bevindt in de macht van de vinder óf de gemeente.

 

De vinder wordt geen eigenaar, als de eigenaar of een ander die tot ontvangst van de zaak bevoegd is, zich daartoe heeft aangemeld bij degene die het gevonden voorwerp in bewaring heeft (de vinder zelf of de gemeente) voordat de toepasselijke bewaringstermijn is verstreken óf als de bewaringstermijn verstreken is, de gemeente die het gevonden voorwerp in bewaring heeft deze redelijkerwijs nog ter beschiking van de eigenaar of die ander kan stellen.

 

Artikel 8 Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen onder de € 50,-

Voor enkele in dit artikel specifiek benoemde gevonden voorwerpen onder de € 50,- die niet zijn geclaimd, is bepaald dat deze worden overgedragen, weggegeven, gedeponeerd ofwel vernietigd.

 

Artikel 9 Veiling

In artikel 6 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is onder meer bepaald dat de burgemeester bevoegd is een gevonden voorwerp voor rekening van de gemeente te verkopen of om niet over te dragen aan een derde of te vernietigen. Ter uitvoering hiervan bepaalt dit artikel dat de gevonden voorwerpen eenmaal in het jaar in het openbaar worden geveild. Het college bepaalt voorafgaand aan de veiling waaraan de opbrengst van die veiling wordt geschonken.

 

Artikel 10 Intrekking oude regeling

Met dit artikel wordt de voorheen geldende Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Overbetuwe 2009 ingetrokken.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 12 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen 2011 11 04 05

beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen 2011 11 04 05 (PDF)
Omschrijving: