Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorziening gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorziening gemeente Overbetuwe 2010
Citeertitel Verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorziening gemeente Overbetuwe 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 04-11-2010
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 26-10-2010
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 03-11-2010
Kenmerk voorstel 10rb000102

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
04-11-2010 nieuwe regeling 26-10-2010
Hét Gemeente Nieuws; 03-11-2010
10rb000102

Onderwerp:

Verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorziening gemeente Overbetuwe 2010

 

 

Ons kenmerk: 10rb000102

 

Nr. 12F

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010;

 

gelezen het advies van de Commissie Burger van 7 oktober 2010;

 

gelet op artikel 2, tweede lid van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

 

Verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

gemeente Overbetuwe 2010

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.

het besluit

:

het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

b.

het college

:

het college van burgemeester en wethouders;

c

de gemeente

:

de gemeente Overbetuwe;

d.

de ingezetene

:

inwoner van de gemeente, als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet;

e.

de wet

:

de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

Artikel 2 Inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

Het college biedt ingezetenen van de gemeente toegang tot een onafhankelijke gemeentelijke antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Toegang tot de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

 1. 1.Een klacht kan worden gemeld bij een loket van de gemeente of bij de onafhankelijke gemeentelijke antidiscriminatievoorziening.

 2. 2.Als de klacht wordt gemeld bij een loket van de gemeente, wordt de klacht doorgeleid naar de onafhankelijke gemeentelijke antidiscriminatievoorziening.

 3. 3.De klager kan zijn klacht melden:

  1. a.per post,

  2. b.per e-mail,

  3. c.telefonisch, of

  4. d.in persoon.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorziening gemeente Overbetuwe 2010.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 26 oktober 2010.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman.

 

 

Toelichting

 

Algemene toelichting

Op 28 juli 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (verder te noemen ‘de wet’) in werking getreden. Doel van deze wet is dat een ieder toegang krijgt tot een laagdrempelige gemeentelijke voorziening ter behandeling van klachten over discriminatie.

In artikel 2, tweede lid van de wet is voor de gemeenteraad de verplichting opgelegd om bij verordening regels vast te stellen over de inrichting van de antidiscriminatievoorziening en de uitvoering door die voorziening van het verlenen van onafhankelijke bijstand aan personen bij de afwikkeling van hun klachten inzake discriminatie.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit artikel bevat de begripsomschrijvingen.

 

Artikel 2 Inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

Artikel 2, tweede lid van de wet legt de gemeenteraad de verplichting op om regels vast te stellen over de inrichting van de antidiscriminatievoorziening. In dit artikel wordt daartoe een opdracht gegeven aan het college. Het artikel stelt nadrukkelijk dat het moet gaan om een onafhankelijke voorziening.

 

Artikel 3 Toegang tot de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

Het eerste lid bepaalt waar de klacht kan worden gemeld. Om de laagdrempeligheid te waarborgen, kan de klacht ook gemeld worden bij een loket van de gemeente.

 

De uitvoering van het verlenen van onafhankelijke bijstand aan personen bij het afwikkelen van hun klachten inzake discriminatie wordt in handen gesteld van een onafhankelijke antidiscriminatievoorziening. Klachten die bij het loket van de gemeente worden gemeld, worden, zo wordt in het tweede lid van dit artikel bepaald, dan ook aan deze voorziening doorgeleid.

 

Het derde lid regelt de wijze waarop de klacht kan worden gemeld. Ook hier staat de laagdrempeligheid voorop.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van de verordening.

 

Artikel 5 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorziening 2010 10 10 26

verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorziening 2010 10 10 26 (PDF)
Omschrijving: