Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Wijzigingsverordening Lex Silencio Positivo gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Wijzigingsverordening Lex Silencio Positivo gemeente Overbetuwe 2010
Citeertitel Wijzigingsverordening Lex Silencio Positivo gemeente Overbetuwe 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 30-09-2010
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 28-09-2010
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 29-09-2010
Kenmerk voorstel 10rb000076

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149, Dienstenrichtlijn, art. 13, Dienstenwet, art. 28, Algemene wet bestuursrecht, art. 4:20a tot en met 4:20f

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
30-09-2010 nieuwe regeling 28-09-2010
Hét Gemeente Nieuws; 29-09-2010
10rb000076

Onderwerp:

Wijzigingsverordening Lex Silencio Positivo

 

gemeente Overbetuwe 2010

 

Ons kenmerk: 10rb000076

 

Nr. 8I

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 29 juni 2010;

 

gelezen het advies van de commissie GFZ van 14 september 2010;

 

gelet op artikel(en) 149 van de Gemeentewet, 13 van de Dienstenrichtlijn, 28 van de Dienstenwet en 4:20a tot en met 4:20f van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Wijzigingsverordening Lex Silencio Positivo gemeente Overbetuwe 2010

Artikel I Wijziging Afvalstoffenverordening gemeente Overbetuwe 2004

Aan artikel 2 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

 

3.

Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel II Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe 2009

 

A.     Artikel 1.8 wordt vervangen door een nieuw artikel 1.8, luidende:

 

Artikel 1.8 Weigeringsgronden/positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen

1.

De vergunning of ontheffing kan door het daartoe bevoegde gezag worden geweigerd in het belang van:

 

 

a.

de openbare orde;

 

b.

de openbare veiligheid;

 

c.

de volksgezondheid;

 

d.

de bescherming van het milieu.

 

2.

Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de volgende artikelen in deze verordening:

 

 

a.

artikel 2.9 Straatartiest;

 

b.

artikel 5.23 Organiseren van een snuffelmarkt.

 

B.     Na artikel 1.8 wordt een nieuw artikel 1.9 ingevoegd, luidende:

 

Artikel 1.9 Geen positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen

Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de volgende artikelen in deze verordening:

 

a.

artikel 2.25

Evenement;

 

b.

artikel 2.28

Exploitatievergunning horecabedrijf;

 

c.

artikel 2.39

Speelgelegenheden;

 

d.

artikel 3.4

Seksinrichtingen;

 

e.

artikel 4.18

Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen.

Artikel III Wijziging Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Overbetuwe 2005

Aan artikel 4 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

 

3.

Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel IV Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel V Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening Lex Silencio Positivo

gemeente Overbetuwe 2010.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 28 september 2010.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

drs. A.J. van den Brink.

E. Tuijnman

 

wijzigingsverordening Lex Silencio Positivo 2010 toelichting 10 09 28

wijzigingsverordening Lex Silencio Positivo 2010 toelichting 10 09 28 (PDF)
Omschrijving:

wijzigingsverordening Lex Silencio Positivo 2010 10 09 28

wijzigingsverordening Lex Silencio Positivo 2010 10 09 28 (PDF)
Omschrijving: