Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling arbeidsinschakeling niet-uitkeringsgerechtigden en Anw'ers gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling arbeidsinschakeling niet-uitkeringsgerechtigden en Anw'ers gemeente Overbetuwe 2010
Citeertitel Regeling arbeidsinschakeling niet-uitkeringsgerechtigden en Anw'ers gemeente Overbetuwe 2010
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2015
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 13-05-2010
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 04-05-2010
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 12-05-2010
Kenmerk voorstel 10bwb00143

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe, art. 5, art. 15

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
13-05-2010 01-01-2015 nieuwe regeling 04-05-2010
Hét Gemeente Nieuws; 12-05-2010
10bwb00143

Onderwerp:

Regeling arbeidsinschakeling niet-uitkeringsgerechtigden en Anw’ers

 

gemeente Overbetuwe 2010

 

Ons kenmerk: 10bwb00143

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 5 en 15 van de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Regeling arbeidsinschakeling niet-uitkeringsgerechtigden en Anw’ers

gemeente Overbetuwe 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.college: het college van burgemeester en wethouders;

 2. b.Anw: de Algemene nabestaandenwet;

 3. c.belanghebbende: de niet-uitkeringsgerechtigde of de Anw-er;

 4. d.niet-uitkeringsgerechtigde: de persoon, zoals bedoeld in artikel 6, sub a. van de Wet werk en bijstand, die als werkloos werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf staat ingeschreven;

 5. e.Anw-er: de persoon met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet die als werkloos werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf staat ingeschreven.

Artikel 2 Ondersteuning arbeidsinschakeling

 1. 1.Het college is verantwoordelijk voor de ondersteuning van niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-ers bij arbeidsinschakeling.

 2. 2.Het college kan daarbij een voorziening aanbieden gericht op arbeidsinschakeling.

Artikel 3 Doelgroep

Niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-ers woonachtig in de gemeente Overbetuwe, die zich bij het UWV Werkbedrijf als werkloos werkzoekende melden en voor tenminste 16 uur per week kunnen werken, kunnen in aanmerking komen voor een voorziening gericht op het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid.

Artikel 4 Toekenningscriteria

 1. 1.Bij een gezinsinkomen tot 130% van het minimumloon betaalt de gemeente de totale voorziening.

 2. 2.Bij een gezinsinkomen boven de 130% van het minimumloon betaalt de niet-uitkeringsgerechtigde of Anw-er de voorziening zelf.

 3. 3.De afspraken die met de belanghebbende worden gemaakt over de te volgen voorziening worden vastgelegd in een trajectplan.

 4. 4.Een belanghebbende kan eenmalig een beroep doen op een door de gemeente te vergoeden voorziening, met uitzondering van die gevallen, waarbij de voorziening buiten de schuld van de belanghebbende vroegtijdig is afgebroken en daarna weer wordt aangevraagd.

Artikel 5 Terugvordering

 1. 1.Als een belanghebbende de met hem gemaakte afspraken over de toegekende voorziening, naar het oordeel van het college, niet of in onvoldoende mate nakomt, is het college bevoegd de gemaakte kosten van de belanghebbende terug te vorderen.

 2. 2.Terugvordering, als bedoeld in het eerste lid, vindt plaats vanaf een bedrag van € 250,-.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van duurzame arbeidsinschakeling en maatschappelijke participatie, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling arbeidsinschakeling niet-uitkeringsgerechtig-den en Anw’ers gemeente Overbetuwe 2010.

 

Aldus besloten in de vergadering van 4 mei 2010.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex

E. Tuijnman.

 

Algemene toelichting

In de Wet werk en bijstand (WWB) is bepaald dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor het ondersteunen van niet-uitkeringsgerechtigden en personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) bij het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid. Deze verantwoordelijkheid is door de raad van de gemeente Overbetuwe neergelegd in de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010 (hierna: de verordening). In artikel 2 van deze verordening is bepaald dat het college haar doelgroep, waaronder niet-uitkeringsgerechtigden en personen met een Anw-uitkering, ondersteuning biedt bij de arbeidsinschakeling en, voor zover het college dat noodzakelijk acht, een voorziening gericht op die arbeidsinschakeling. Het college kan nadere voorwaarden verbinden aan de deelname aan een voorziening.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de in deze regeling gehanteerde begrippen omschreven.

 

Artikel 2 Ondersteuning arbeidsinschakeling

Uitgangspunt is dat arbeidsinschakeling, activering en arbeidsbemiddeling voorop staat. Als het vinden van passende arbeid niet lukt is een re-integratievoorziening aan de orde. Belanghebbende, die nog niet toe is aan een “arbeidsgericht” traject, kan in aanmerking

komen voor een voorziening die op langere termijn gericht is op betaald werk. Het trajectplan moet echter altijd leiden naar een voorziening gericht op werk. Als bijvoorbeeld eerst een problematische schuldensituatie moet worden opgelost, moet duidelijk worden afgesproken binnen welke termijn (bijvoorbeeld drie maanden) een volgende stap moet worden gemaakt. Als de volgende stap dan bijvoorbeeld werkgewenning is of op een andere manier “weer actief” worden moet ook duidelijk worden afgesproken binnen welke termijn de volgende stap moet worden gezet.

 

Artikel 3 Doelgroep

Aan niet-uitkeringsgerechtigden en Anw’ers die in aanmerking willen komen voor een voorziening gericht op het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid, wordt een aantal eisen gesteld:

 • -belanghebbende moet woonachtig zijn in de gemeente Overbetuwe,

 • -ingeschreven staan als werkloos werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf en

 • -voor tenminste 16 uur per week kunnen werken.

 

Artikel 4 Toekenningscriteria

Bij iedere aanvraag wordt gekeken naar het gezinsinkomen waarover belanghebbende kan beschikken. Als dit meer dan 130% van het minimumloon bedraagt, komt belanghebbende uitsluitend op eigen kosten in aanmerking voor een re-integratietraject. Is het gezinsinkomen minder dan 130% dan worden de kosten volledig vergoed.

 

De afspraken die met de belanghebbende worden gemaakt over de te volgen voorziening worden vastgelegd in een trajectplan. In dit trajectplan wordt onder andere vastgelegd:

 • -het re-integratie aanbod van de gemeente;

 • -welke kosten worden vergoed en op welke wijze;

 • -de wederzijdse rechten en plichten;

 • -de inspanning van beide partijen om de voorziening tot een “goed” einde te brengen;

Tot slot wordt het trajectplan door beide partijen ondertekend.

 

Belanghebbende kan eenmalig een beroep doen op een door de gemeente te vergoeden traject, met uitzondering van die gevallen, waarbij de voorziening buiten de schuld van de belanghebbende vroegtijdig is afgebroken en daarna weer wordt aangevraagd.

 

Artikel 5 Terugvordering

Als een belanghebbende, te weten de niet-uitkeringsgerechtigde of Anw’er, naar het oordeel van het college, niet of in onvoldoende mate de gemaakte afspraken nakomt, wordt overgegaan tot terugvordering van de door de gemeente vergoede trajectkosten. Hierbij hanteren wij een minimumbedrag van € 250,-.

De afspraken moeten vooraf met de belanghebbende helder worden gemaakt. Deze afspraken moeten ook op schrift worden vastgelegd voordat het trajectplan kan worden uitgevoerd. Zo zal in het ondertekende trajectplan moeten worden vastgelegd dat niet-nakoming van de vrijwillig aangegane verplichting leidt tot terugvordering van de door de gemeente gemaakte kosten in de meest brede zin van het woord. Re-integratiekosten, dan wel trajectkosten, zijn geen kosten van bijstand zoals bedoeld in de Wet werk en bijstand, waardoor terugvordering van deze kosten niet kan plaatsvinden op grond van de terugvorderingsbepalingen, zoals omschreven in paragraaf 6.4 van de wet. Hierop is Titel 4.4 Bestuursrechtelijke geldschulden van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 

Artikel 6 Hardheidsclausule

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 8 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

regeling arbeidsinschakeling niet-uitkeringsgerechtigden en Anw'ers 2010 10 05 04

regeling arbeidsinschakeling niet-uitkeringsgerechtigden en Anw'ers 2010 10 05 04 (PDF)
Omschrijving: