Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Specifieke subsidieregeling persoonsgebonden re-integratiebudget gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Specifieke subsidieregeling persoonsgebonden re-integratiebudget gemeente Overbetuwe 2010
Citeertitel Specifieke subsidieregeling persoonsgebonden re-integratiebudget gemeente Overbetuwe 2010
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2015
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 13-05-2010
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 04-05-2010
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 12-05-2010
Kenmerk voorstel 10bwb00141

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010, art. 15, lid 5, art. 25

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
13-05-2010 01-01-2015 nieuwe regeling 04-05-2010
Hét Gemeente Nieuws; 12-05-2010
10bwb00141

Onderwerp:

Specifieke subsidieregeling persoonsgebonden re-integratiebudget

 

gemeente Overbetuwe 2010

 

Ons kenmerk: 10bwb00141

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 15, vijfde lid en 25 van de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Specifieke subsidieregeling persoonsgebonden re-integratiebudget

gemeente Overbetuwe 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.college: het college van burgemeester en wethouders;

 2. b.verordening: de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010;

 3. c.belanghebbende: de uitkeringsgerechtigde, de niet-uitkeringsgerechtigde (Nugger) of de jongere;

 4. d.gemeente: de gemeente Overbetuwe.

Artikel 2 Persoonsgebonden re-integratiebudget

 1. 1.Het college kan aan de belanghebbende een persoonsgebonden re-integratiebudget, als bedoeld in artikel 25, tweede lid van de verordening, verstrekken als:

  1. a.op basis van de door de werkcoach ingezette diagnose blijkt dat de belanghebbende gemotiveerd is en doorzettingsvermogen, sociale vaardigheden en een realistisch zelfbeeld heeft;

  2. b.het doel van het re-integratieplan toeleiding naar werk is, en

  3. c.de doorlooptijd van het traject maximaal 12 maanden is.

 2. 2.Het persoonsgebonden re-integratiebudget bedraagt maximaal € 5.000,- voor de totale trajectkosten inclusief BTW.

 3. 3.Aan een belanghebbende wordt in een periode van 24 maanden het persoonsgebonden re-integratiebudget slechts éénmaal verstrekt.

Artikel 3 Subsidieaanvraag

Een aanvraag om subsidie moet door middel van een, door het college vastgesteld, aanvraagformulier worden ingediend. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.

Artikel 4 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag om subsidie binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan met ten hoogste acht weken worden verdaagd.

Artikel 5 Verplichtingen verbonden aan de subsidie

 1. 1.Als de gemeente akkoord is met het voorgestelde trajectplan, gaan de gemeente en het re-integratiebedrijf ter zake een overeenkomst aan.

 2. 2.De subsidie wordt aan het re-integratiebedrijf uitbetaald.

Artikel 6 Uitbetaling

 1. 1.De subsidie wordt niet eerder uitbetaald, dan nadat de subsidie is vastgesteld.

 2. 2.De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt op welke wijze de subsidie zal worden uitbetaald.

Artikel 7 Subsidieplafond

 1. 1.Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt per jaar € 20.000,-.

 2. 2.Verdeling van het beschikbare bedrag, genoemd in het eerste lid, vindt plaats op datum van ontvangst van de aanvragen.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van duurzame arbeidsinschakeling en maatschappelijke participatie, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Specifieke subsidieregeling persoonsgebonden re-integratiebudget gemeente Overbetuwe 2010.

 

Aldus besloten in de vergadering van 4 mei 2010.

 

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex

E. Tuijnman.

 

Algemene toelichting

Op grond van artikel 25 van de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010 is het college bevoegd nadere regels over de noodzakelijkheid, de duur en de maximale kosten van het persoonsgebonden re-integratiebudget vast te stellen. Door middel van deze regeling wordt hieraan gevolg gegeven.

 

Omdat het hier om een vorm van subsidie gaat, zijn, naast de subsidietitel van de Algemene wet bestuursrecht, ook de Algemene subsidieverordening en de Algemene subsidieregeling hierop van toepassing.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de in deze regeling gehanteerde begrippen omschreven.

 

Artikel 2 Persoonsgebonden re-integratiebudget

Bij het verlenen van een persoonsgebonden re-integratiebudget ligt het primaat van de uitvoering bij de belanghebbende zelf. De belanghebbende bepaalt de weg die hij wenst te bewandelen, bijvoorbeeld wel of geen scholing, overstap naar een ander beroep, zelfstandig of in loondienst werken, etc. Daarnaast heeft hij de vrijheid om de passende diensten of dienstverleners te kiezen. Om te voorkomen dat de belanghebbende niet-adequate keuzes maakt, is het noodzakelijk om enige randvoorwaarden in te bouwen bij het verlenen van een persoonsgebonden re-integratiebudget. Deze moeten ook weer niet te hard en te omvangrijk zijn, omdat daarmee de keuze van de belanghebbende om zelf richting te geven aan zijn re-integratie niet meer aan de orde is. Het college heeft dan een te grote invloed.

 

De belanghebbende moet een bijstandsgerechtigde, niet-uitkeringsgerechtigde (Nugger) of een jongere zijn, zie ook artikel 1 van de regeling. Verder worden de personen nog beoordeeld op een aantal ‘zachte’ kenmerken, zoals motivatie, doorzettingsvermogen, sociale vaardigheden en een realistisch zelfbeeld. De beoordeling op deze ‘zachte’ kenmerken is lastig en een mogelijk struikelblok. Om niet-objectieve beoordelingen zo veel mogelijk uit te sluiten, zetten de werkcoaches een diagnose-instrument in om een indicatie te krijgen van de kenmerken van de persoon. Overige vereisten zijn dat het doel van het re-integratieplan toeleiding naar werk is en dat de doorlooptijd van het traject maximaal 12 maanden is.

 

Het is van belang dat aan de hoogte van een individueel persoonsgebonden re-integratiebudget een plafond wordt toegekend. Het college stelt het maximum hiervoor vast op € 5.000,-. Uit ervaring met de hoogte van kosten voor een uitstroomtraject van andere gemeenten blijkt dat dit plafond als een goed gemiddelde kan worden aangemerkt.

 

Tot slot kan het persoonsgebonden re-integratiebudget slechts eenmaal per twee jaar worden toegekend aan een belanghebbende.

 

Artikel 3 Subsidieaanvraag

De subsidie moet worden aangevraagd door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier. Als dit nodig is, kan het college van dit bepaalde ontheffing verlenen.

 

Artikel 4 Beslistermijn

Binnen acht weken nadat de aanvraag is ontvangen, moet het college op de aanvraag hebben beslist, dat wil zeggen: de subsidie hebben vastgesteld. Deze termijn kan ten hoogste met acht weken worden verdaagd.

 

Artikel 5 Verplichtingen verbonden aan de subsidie

De gang van zaken zal in de praktijk meestal zijn dat belanghebbende zelf, in overleg met een re-integratiebedrijf een trajectplan zal samenstellen. Het betreffende re-integratiebedrijf zal dan een offerte voor het trajectplan aan de gemeente uitbrengen.

Omdat de gemeente ook met het betreffende re-integratiebedrijf een overeenkomst aan gaat, wordt de subsidie aan het re-integratiebedrijf uitbetaald.

 

Artikel 6 Uitbetaling

De subsidie wordt niet eerder aan het re-integratiebedrijf uitbetaald, dan nadat de subsidie is vastgesteld. In de beschikking tot subsidievaststelling wordt vermeld hoe de subsidie aan het re-integratiebedrijf wordt uitbetaald.

 

Artikel 7 Subsidieplafond

Artikel 10 van de verordening biedt de mogelijkheid de totale kosten voor het persoonsgebonden re-integratiebudget af te bakenen. Voor deze regeling is er een subsidieplafond ingesteld van per jaar € 20.000,-.

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 10 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

specifieke subsidieregeling persoonsgebonden re-integratiebudget 2010 10 05 04

specifieke subsidieregeling persoonsgebonden re-integratiebudget 2010 10 05 04 (PDF)
Omschrijving: