Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Specifieke subsidieregeling persoonsgebonden inburgeringsbudget gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Specifieke subsidieregeling persoonsgebonden inburgeringsbudget gemeente Overbetuwe 2010
Citeertitel Specifieke subsidieregeling persoonsgebonden inburgeringsbudget gemeente Overbetuwe 2010
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2013
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 05-08-2010
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2010
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 20-07-2010
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 04-08-2010
Kenmerk voorstel 10bwb00346

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de inburgering gemeente Overbetuwe 2010, art. 6, art.14

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-08-2010 01-01-2010 01-01-2013 nieuwe regeling 20-07-2010
Hét Gemeente Nieuws; 04-08-2010
10bwb00346

Onderwerp:

Specifieke subsidieregeling persoonsgebonden inburgeringsbudget

 

gemeente Overbetuwe 2010

 

Ons kenmerk: 10bwb00346

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 6 en 14 van de Verordening op de inburgering gemeente Overbetuwe 2010;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Specifieke subsidieregeling persoonsgebonden inburgeringsbudget

gemeente Overbetuwe 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

a.

college:

het college van burgemeester en wethouders;

b.

verordening:

de Verordening op de inburgering gemeente Overbetuwe 2010;

c.

belanghebbende:

de inburgeraar (zowel de inburgeringsplichtige als de vrijwillige inburgeraar);

d.

de gemeente:

de gemeente Overbetuwe.

Artikel 2 Persoonsgebonden inburgeringsbudget

1.

Het college kan aan de belanghebbende een persoonsgebonden inburgeringsbudget voor het volgen van een (duaal) inburgeringsprogramma, als bedoeld in artikelen 6 en14 van de verordening, verstrekken, als:

 

a.

op basis van de inburgeringscoach ingezette diagnose blijkt dat de belanghebbende gemotiveerd is en doorzettingsvermogen, sociale vaardigheden en een realistisch zelfbeeld heeft;

 

b.

het inburgeringsprogramma passend is om de belanghebbende voor te bereiden op en toe te leiden naar het inburgeringsexamen of staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II;

 

c.

de doorlooptijd van het traject maximaal 18 maanden is; en

 

d.

het traject wordt verzorgd door een inburgeringsbedrijf dat voldoet aan de volgende vereisten:

 

 

 

1.

ingeschreven staat bij de kamer van koophandel;

 

 

2.

beschikt over aantoonbare ervaring en deskundigheid op het gebied van het verzorgen van inburgeringsprogramma’s of taalkennisvoorzieningen.

 

2.

Het college kan aan de belanghebbende een persoonsgebonden inburgeringsbudget voor het volgen van een taalkennisvoorziening, als bedoeld in artikelen 6 en14 van de verordening, verstrekken, als:

 

a.

op basis van de inburgeringscoach ingezette diagnose blijkt dat de belanghebbende gemotiveerd is en doorzettingsvermogen, sociale vaardigheden en een realistisch zelfbeeld heeft;

 

b.

het inburgeringsprogramma passend is om belanghebbende kennis van de Nederlandse taal te laten verwerven die noodzakelijk is voor het kunnen afronden van een mbo-opleiding op niveau 1 of 2;

 

c.

de doorlooptijd van het traject maximaal 18 maanden is; en

 

d.

het traject wordt verzorgd door een inburgeringsbedrijf dat voldoet aan de volgende vereisten:

 

 

 

1.

ingeschreven staat bij de kamer van koophandel;

 

 

2.

beschikt over aantoonbare ervaring en deskundigheid op het gebied van het verzorgen van inburgeringsprogramma’s of taalkennisvoorzieningen.

 

3.

Het persoonsgebonden inburgeringbudget bedraagt maximaal € 5.000,- voor de totale trajectkosten inclusief BTW.

4.

Aan een belanghebbende wordt het persoonsgebonden inburgeringsbudget slechts éénmaal verstrekt.

Artikel 3 Subsidieaanvraag

  1. 1.Een aanvraag om een persoonsgebonden inburgeringsbudget moet door middel van een aanvraagformulier, zoals door het college vastgesteld, worden ingediend.

  2. 2.Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid.

Artikel 4 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan met ten hoogste acht weken worden verdaagd.

Artikel 5 Uitbetaling

  1. 1.De subsidie wordt niet eerder uitbetaald, dan nadat de subsidie is vastgesteld.

  2. 2.De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt op welke wijze de subsidie zal worden uitbetaald.

  3. 3.De subsidie wordt aan het inburgeringsbedrijf uitbetaald.

Artikel 6 Subsidieplafond

    1. 1.Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 30.000, - per jaar.

    2. 2.Verdeling van het beschikbare bedrag, genoemd in het eerste lid, vindt plaats op datum van ontvangst van de aanvragen.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van de inburgering, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Specifieke subsidieregeling persoonsgebonden inburgeringsbudget gemeente Overbetuwe 2010.

 

Aldus besloten in de vergadering van 20 juli 2010.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex

E. Tuijnman.

 

Algemene toelichting

Op grond van artikelen 6 en 14 van de Verordening op de inburgering gemeente Overbetuwe 2010 is het college bevoegd nadere regels over de noodzakelijkheid, de duur en de maximale kosten van het persoonsgebonden inburgeringsbudget vast te stellen. Door middel van deze regeling wordt hieraan gevolg gegeven.

 

Omdat het hier om een vorm van subsidie gaat, is naast de subsidietitel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht ook de Algemene subsidieverordening hierop van toepassing.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de in deze regeling gehanteerde begrippen omschreven.

 

Artikel 2 Persoonsgebonden inburgeringsbudget

Bij het verlenen van een persoonsgebonden inburgeringsbudget ligt het primaat van de

uitvoering bij de belanghebbende zelf. De belanghebbende bepaalt de weg die hij wenst te

bewandelen. Daarnaast heeft hij de vrijheid om de passende diensten of dienstverleners te kiezen. Om te voorkomen dat de belanghebbende niet-adequate keuzes maakt, is het noodzakelijk om enige randvoorwaarden in te bouwen bij het verlenen van een persoonsgebonden inburgeringsbudget. Deze moeten ook weer niet te hard en te omvangrijk

zijn, omdat daarmee de keuze van de belanghebbende om zelf richting te geven aan zijn inburgering niet meer aan de orde is. Het college heeft dan een te grote invloed.

 

De belanghebbende moet een inburgeraar zijn (inburgeringsplichtige of vrijwillige inburgeraar), zie ook artikel 1 van de regeling. Verder worden de personen nog

beoordeeld op een aantal 'zachte' kenmerken, zoals motivatie, doorzettingsvermogen,

sociale vaardigheden en een realistisch zelfbeeld. De beoordeling op deze 'zachte'

kenmerken is lastig en een mogelijk struikelblok. Om niet-objectieve beoordelingen zo veel

mogelijk uit te sluiten, zetten de inburgeringscoaches een diagnose-instrument in om een indicatie te krijgen van de kenmerken van de persoon. Overige vereisten zijn dat het doel van het inburgeringsplan het behalen van het inburgeringsexamen is en dat de doorlooptijd van het traject maximaal 18 maanden is.

 

Het is van belang dat aan de hoogte van een persoonsgebonden inburgeringsbudget

een plafond wordt toegekend. Het college stelt het maximum hiervoor vast op € 5.000, -. Dit is de vergoeding per inburgeringstraject dat de gemeente van het Rijk ontvangt.

Tot slot kan het persoonsgebonden inburgeringsbudget slechts eenmalig worden toegekend aan een belanghebbende.

 

Artikel 3 Subsidieaanvraag

De subsidie moet worden aangevraagd door middel van een door het college vastgesteld

aanvraagformulier. Als dit nodig is, kan het college van dit bepaalde ontheffing verlenen.

 

Artikel 4 Beslistermijn

Binnen acht weken nadat de aanvraag is ontvangen, moet het college op de aanvraag

hebben beslist, dat wil zeggen: de subsidie hebben vastgesteld. Deze termijn kan ten

hoogste met acht weken worden verdaagd.

 

Artikel 5 Uitbetaling

De subsidie wordt niet eerder aan het inburgeringsbedrijf uitbetaald, dan nadat de subsidie is

vastgesteld. In de beschikking tot subsidievaststelling wordt vermeld hoe de subsidie aan de

aanbieder wordt uitbetaald.

 

Artikel 6 Subsidieplafond

Voor deze regeling is een subsidieplafond ingesteld van € 30.000, - per jaar.

 

Artikel 7 Hardheidsclausule

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 9 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting

specifieke subsidieregeling persoonsgebonden inburgeringsbudget 2010 10 07 20

specifieke subsidieregeling persoonsgebonden inburgeringsbudget 2010 10 07 20 (PDF)
Omschrijving: