Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Handhavingsverordening inkomensvoorzieningen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Handhavingsverordening inkomensvoorzieningen gemeente Overbetuwe 2010
Citeertitel Handhavingsverordening inkomensvoorzieningen gemeente Overbetuwe 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2015
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Handhavingsverordening WWB en WIJ gemeente Overbetuwe, zoals vastgesteld bij besluit van 20 oktober 2009, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-07-2010
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2010
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 01-06-2010
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 30-06-2010
Kenmerk voorstel 10rb000040

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8a
 2. Wet investeren in jongeren, art. 12
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35, lid 1
 4. Wet inkomensvoorzieninge oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 35, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-07-2010 01-01-2010 01-01-2015 nieuwe regeling 01-06-2010
Hét Gemeente Nieuws; 30-06-2010
10rb000040

Onderwerp:

Handhavingsverordening inkomensvoorzieningen

 

gemeente Overbetuwe 2010

 

Ons kenmerk: 10rb000040

 

Nr. 12b

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 6 april 2010;

 

gelezen het advies van het Cliëntenoverleg Overbetuwe van 25 maart 2010;

 

gelezen het advies van de commissie Burger van 17 mei 2010;

 

gelet op artikel(en) 8a van de Wet werk en bijstand, 12 van de Wet investeren in jongeren, 35, eerste lid van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en 35, eerste lid van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

 

Handhavingsverordening inkomensvoorzieningen

gemeente Overbetuwe 2010

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.

WWB

:

Wet werk en bijstand;

b.

WIJ

:

Wet investeren in jongeren;

c.

IOAW

:

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

d.

IOAZ

:

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte en gewezen zelfstandigen;

e.

college

:

het college van burgemeester en wethouders;

f.

uitkering

:

de bijstand op grond van de WWB, de inkomensvoorziening op grond van de WIJ alsmede de uitkering op grond van de IOAW dan wel de IOAZ.

Artikel 2 Opdracht aan het college

 1. 1.Het college stelt beleid vast waarin staat beschreven hoe zorg wordt gedragen voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de WWB, de WIJ, de IOAW en de IOAZ.

 2. 2.Het college beschrijft in een handhavingsplan ten minste:

  1. a.de wijze waarop het de inwoners en belanghebbenden informeert over de rechten en plichten die zijn verbonden aan het ontvangen van een uitkering en over de consequenties van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik;

  2. b.de maatregelen gericht op fraudepreventie.

 3. 3.Het college beschrijft in een controleplan ten minste:

  1. a.de wijze van controle bij de aanvraag, de voortzetting en bij beëindiging van de uitkering;

  2. b.de handelwijze bij inconsistenties evenals het gebruik van signaal- en risicosturing bij de beoordeling van het recht op een uitkering;

  3. c.de uitvoering van onderzoeken en bestandsvergelijkingen waarbij actuele gegevens worden gecontroleerd.

Artikel 3 Verlaging uitkering

Als belanghebbende onjuiste, onvolledige of in het geheel geen inlichtingen verstrekt die van belang zijn of kunnen zijn voor de hoogte, de duur of de voortzetting van de uitkering of het werkleeraanbod, verlaagt het college de uitkering met inachtneming van het bepaalde in de Maatregelverordening WWB, IOAW en IOAZ of de Maatregelverordening WIJ, onverminderd de mogelijkheid tot het terugvorderen van de ten onrechte ontvangen uitkering of de in het kader van de re-integratie gemaakte kosten.

Artikel 4 Aangifte bij het Openbaar Ministerie

 1. 1.Als een gedraging van de belanghebbende als bedoeld in artikel 3 leidt tot benadeling van de gemeente, doet het college, onverminderd de mogelijkheid de uitkering op grond van artikel 3 te verlagen en de ten onrechte ontvangen uitkering terug te vorderen, aangifte bij het Openbaar Ministerie.

 2. 2.Het college maakt met het Openbaar Ministerie afspraken over het doen van aangifte van gedragingen waarvoor het college in beginsel een verlaging van de uitkering zou kunnen toepassen, maar waarbij dit niet mogelijk is vanwege beëindiging van de uitkering.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van het gemeentelijk sociaal beleid, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 6 Intrekking oude regeling

De Handhavingsverordening WWB en WIJ gemeente Overbetuwe 2009, zoals vastgesteld bij besluit van 20 oktober 2009, wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2010 en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening inkomensvoorzieningen gemeente Overbetuwe 2010.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 1 juni 2010.

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de plv. griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

M.C.P. van Dal

E. Tuijnman.

 

Algemene toelichting

 

De Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (Wet Buig)

Op 15 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (Wet Buig). Met de inwerkingtreding van deze wet per 1 januari 2010 krijgt de gemeente een grotere beleidsmatige rol en financiële verantwoordelijkheid rond de uitvoering van een aantal inkomensvoorzieningen.

De Bbz, IOAW en IOAZ kenden een financieringssystematiek van 75% declaratie en 25% budget. De WWIK kende een financieringssystematiek van 100%.

 

De WWIK kent ook een aantal wijzigingen, maar de uitvoering hiervan doet de gemeente Arnhem. De gemeente Arnhem heeft dan ook de verordenende bevoegdheid voor de handhavings- en maatregelverordening. Het WWIK-budget gaat rechtstreeks naar de gemeente Arnhem. In deze verordening wordt daarom niet naar de WWIK verwezen.

 

De Wet Buig dringt het aantal landelijke regels sterk terug. In de plaats daarvan komt er een grotere beleidsruimte voor de gemeente. Tot nu toe waren er uniforme landelijke regels binnen de hiervoor genoemde regelingen, maar voortaan moet een aantal zaken bij verordening of beleidsregel worden geregeld. Ingangsdatum voor de gemeentelijke wet- en regelgeving is 1 juli 2010.

 

De onderwerpen die bij verordening geregeld moeten worden zijn het handhavings-  en maatregelbeleid. Voor het re-integratiebeleid had de gemeente al een verordeningsplicht. Uitgangspunt is om voor de verschillende onderwerpen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het WWB-beleid.

 

Voor sommige gedragingen, die te maken hebben met verwijtbaar ontslag of het niet aanvaarden van een concrete baan, was het opleggen van een maatregel binnen de IOAW en de IOAZ niet mogelijk. Er bestond een afzonderlijk wettelijk instrument, namelijk tijdelijke of blijvende weigering. Ook met de nieuwe wetswijziging blijft voor bepaalde gedragingen alleen de wettelijke mogelijkheid bestaan van een tijdelijke of blijvende weigering van de uitkering op grond van de IOAW of IOAZ. Bij weigering van een IOAW- of IOAZ-uitkering moet er altijd sprake zijn van een aanwijsbaar mislopen van bepaalde inkomsten uit arbeid.

 

Eén handhavingsverordening inkomensvoorzieningen

In de handhavingsverordening worden regels vastgelegd over de wijze waarop misbruik en oneigenlijk gebruik van de bijstand op grond van de WWB, een uitkering op grond van de IOAW en IOAZ, het werkleeraanbod en de inkomensvoorziening op grond van de WIJ worden tegengegaan.

 

Het gemeentelijke beleid over misbruik en oneigenlijk gebruik in het kader van de WWB en de WIJ was in de Handhavingsverordening WWB en WIJ gemeente Overbetuwe 2009 vastgelegd. Dit beleidskader is ook toepasbaar op de uitvoering van de IOAW en IOAZ. Om deze reden en vanwege de verwantschap kan het handhavingsbeleid voor de IOAW en IOAZ worden opgenomen in de bestaande handhavingsverordening. Wel krijgt deze daardoor een andere naam: Handhavingsverordening inkomensvoorzieningen. De Handhavingsverordening WWB en WIJ gemeente Overbetuwe 2009 wordt ingetrokken.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 2 Opdracht aan het college

Om invulling te geven aan het nakomen van de verplichtingen verbonden aan de bijstandsverlening, maakt de gemeente gebruik van zowel een handhavingsplan als een controleplan. Beide uitvoeringsplannen stelt het college vast. Ze bevatten richtlijnen en aanwijzingen voor de uitvoering, waardoor het handelen van de gemeentelijke uitvoering expliciet toetsbaar en transparant wordt.

 

Het handhavingsplan bevat uitvoeringsvoorschriften voor de wijze waarop het college de inwoners en belanghebbenden informeert over de rechten en plichten verbonden aan het ontvangen van de uitkering en over de consequenties van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik. Hierin staan ook de maatregelen gericht op fraudepreventie.

 

Het controleplan geeft aan op welke manier en momenten er controles plaatsvinden op de informatie en gegevens die de belanghebbende heeft verstrekt. In het controleplan staan protocollen beschreven die richting geven aan de manier waarop betrokken ambtenaren met controles om kunnen gaan.

 

Artikel 3 Verlaging uitkering

Als wordt geconstateerd dat de belanghebbende de inlichtingenplicht niet nakomt en recht heeft op bijstand, een inkomensvoorziening of uitkering IOAW/IOAZ, volgt een verlaging van de uitkering zoals is vastgelegd in de Maatregelverordening WWB, IOAW en IOAZ en/of de Maatregelverordening WIJ.

 

Artikel 4 Aangifte bij het Openbaar Ministerie

Er is een taakverdeling tussen de gemeenten en het OM over de afhandeling van fraude (schending inlichtingenplicht). Deze taakverdeling is vastgelegd in de Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude. Het aanwenden van strafvorderlijke bevoegdheden kan in eerste instantie alleen aan de orde zijn bij een redelijk vermoeden dat het nadeel € 10.000,- (de aangiftegrens) of meer bedraagt. Als het vermoedelijke benadelingsbedrag lager is dan

€ 10.000,- worden er in eerste instantie geen strafvorderlijke bevoegdheden aangewend. Met de maatregelen in de WWB, WIJ, IOAZ en IOAW is in deze categorie zaken het opleggen van een bestuurlijke maatregel afdoende.

 

Artikel 5 Hardheidsclausule

Er kunnen situaties voorkomen waarin niet is voorzien of waarin onverkorte toepassing van de gestelde bepalingen in de verordening onredelijk is. Het college kan dan besluiten nemen waarin recht wordt gedaan aan het belang van handhaving van het gemeentelijk sociaal beleid, maar ook aan het individuele belang van de belanghebbende. Dat kan onder omstandigheden betekenen dat besluiten worden genomen die afwijken van deze verordening dan wel het bepaalde in deze verordening buiten toepassing wordt gelaten.

Artikel 6 Intrekking oude regeling

Dit artikel regelt dat de Handhavingsverordening WWB en WIJ gemeente Overbetuwe 2009 wordt ingetrokken.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2010. Vanwege de inwerkingtreding van de Wet Buig op 1 januari 2010 werkt de verordening terug tot en met die datum.

 

Artikel 8 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

 

 

handhavingsverordening inkomensvoorzieningen 2010 10 06 01

handhavingsverordening inkomensvoorzieningen 2010 10 06 01 (PDF)
Omschrijving: