Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Tijdelijk maatregelenbesluit IOAW/IOAZ gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Tijdelijk maatregelenbesluit IOAW/IOAZ gemeente Overbetuwe 2010
Citeertitel Tijdelijk maatregelenbesluit IOAW/IOAZ gemeente Overbetuwe 2010
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-07-2010
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 08-04-2010
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 06-04-2010
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 07-04-2010
Kenmerk voorstel 10bwb00184

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 20, lid 1, lid 2
 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 20, lid 2, lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
08-04-2010 01-07-2010 nieuwe regeling 06-04-2010
Hét Gemeente Nieuws; 07-04-2010
10bwb00184

Onderwerp:

Tijdelijk maatregelenbesluit IOAW/IOAZ

 

gemeente Overbetuwe 2010

 

Ons kenmerk: 10bwb00184

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het advies van het Cliëntenoverleg Overbetuwe van 25 maart 2010;

 

gelet op artikel(en) 20, eerste en tweede lid van de IOAW en artikel 20, tweede en derde lid van de IOAZ;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen het

 

Tijdelijk maatregelenbesluit IOAW/IOAZ

gemeente Overbetuwe 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit besluit verstaat onder:

a.

IOAW:

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

b.

IOAZ:

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

c.

college:

het college van burgemeester en wethouders;

d.

benadelingsbedrag:

bruto bedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van een inlichtingenverplichting ten onrechte is verleend als uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ;

e.

grondslag IOAW/IOAZ:

de voor de werkloze werknemer dan wel gewezen zelfstandige toepasselijke grondslag bedoeld in artikel 5, derde, vierde en vijfde lid IOAW onderscheidenlijk artikel 5, vierde lid IOAZ;

f.

uitkering:

uitkering op grond van de IOAW of de IOAZ.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het college neemt bij de toepassing van artikel 20, derde lid IOAW en artikel 20, eerste lid IOAZ, de bepalingen van dit besluit in acht, onverminderd het bepaalde in artikel 20, vierde, zesde en zevende lid IOAW respectievelijk IOAZ.

Artikel 3 Indeling in categorieën

De gedragingen bedoeld in artikel 20, vierde lid IOAW en artikel 20, eerste lid IOAZ worden onderscheiden in de volgende categorieën:

 1. 1.eerste categorie:

 2. 2.het niet ondertekenen van een trajectplan of het niet aan het college verstrekken van een getekend exemplaar van een trajectplan.

 3. 3.tweede categorie:

  1. a.het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of het niet tijdig laten verlengen van de registratie;

  2. b.het niet naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen of te aanvaarden;

  3. c.het niet in voldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling.

 4. 4.derde categorie:

  1. a.gedragingen die de inschakeling naar arbeid belemmeren;

  2. b.het niet of in onvoldoende mate meewerken aan activiteiten of werkzaamheden, gericht op de arbeidsinschakeling;

  3. c.het niet in voldoende mate nakomen van een verplichting, opgelegd op grond van artikel 37, eerste lid, onderdeel e. van de IOAW respectievelijk IOAZ.

 5. 5.vierde categorie:

  1. a.het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid of een detacheringsbaan als bedoeld in de re-integratieverordening;

  2. b.het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid of een detacheringsbaan als bedoeld in de re-integratieverordening.

Artikel 4 Hoogte en duur van de maatregel

 1. 1.De maatregel als bedoeld in artikel 20, vierde lid IOAW en artikel 20, eerste lid IOAZ wordt vastgesteld op:

  1. a.10% van de grondslag gedurende één maand bij gedragingen van de 1e categorie;

  2. b.20% van de grondslag gedurende één maand bij gedragingen van de 2e  categorie;

  3. c.50% van de grondslag gedurende één maand bij gedragingen van de 3e categorie;

  4. d.100% van de grondslag gedurende één maand bij gedragingen van de 4e categorie.

 2. 2.2.        De duur van de maatregel als bedoeld in het eerste lid wordt verdubbeld, als de belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarbij een maatregel is opgelegd, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging van dezelfde of hogere categorie. Het besluit waarbij van het opleggen van een maatregel om dringende redenen wordt afgezien, wordt gelijkgesteld met een besluit tot het opleggen van een maatregel.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 3 en 4 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van het betoonde besef van verantwoordelijkheid en het nakomen van de verplichtingen door belanghebbende leidt, tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 6 Tijdelijkheid regeling

Deze regeling geldt van 8 april 2010 tot 1 juli 2010.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 8 april 2010.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk maatregelenbesluit IOAW/IOAZ gemeente Overbetuwe 2010.

Aldus besloten in de vergadering van 6 april 2010.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

Algemene toelichting

Door middel van dit tijdelijk besluit wordt voorzien in een klein hiaat in de regelgeving. De gemeenteraad is immers op basis van de Wet bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten (Wet Buig) pas per 1 juli 2010 bevoegd om bij verordening regels te stellen met betrekking tot het verlagen van de uitkering. Terwijl per 1 januari 2010 de bepalingen hierover in het Maatregelenbesluit Abw, Ioaw en Ioaz (hierna: het Maatregelenbesluit) al wel zijn vervallen.

 

Dit tijdelijk besluit is erop gericht de regelgeving zoals deze verankerd was in het Maatregelenbesluit voort te zetten voor de periode tot 1 juli 2010.

Het niet spontaan uit eigen beweging melden van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht of de hoogte van de uitkering is voor de periode tot 1 juli 2010 door het geconstateerde hiaat helaas niet sanctioneerbaar.

 

Dit  tijdelijk besluit gaat er vanuit dat het college zelf reeds beleid heeft ontwikkeld met betrekking tot de situaties als bedoeld in de artikel 20, eerste en tweede lid IOAW en artikel 20, tweede en derde lid IOAZ. Dit is al gebeurd in de Maatregelverordening Wet Werk en bijstand van de gemeente Overbetuwe 2007. Deze tijdelijke regeling is aanvullend van karakter. Dat wat al is geregeld in dat beleid, wordt niet door deze regeling vervangen.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Met dit artikel wordt het toepassingsbereik van het besluit vastgelegd.

 

Artikel 3 Indeling in categorieën

Met de indeling in categorieën is aansluiting gezocht bij de geldende Maatregelverordening in het kader van de WWB. In de komende verordening wordt hier ook geen wijziging in aangebracht.

 

Artikel 4 Hoogte en duur van de maatregel

Ook hierbij is aansluiting gezocht bij de thans geldende Maatregelverordening in het kader van de WWB.

 

Artikel 5 Hardheidsclausule

Op grond van dit artikel kan het college artikel 3 en 4 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van het betoonde besef van verantwoordelijkheid en het nakomen van de verplichtingen door belanghebbende, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Van deze mogelijkheid zal niet licht gebruik kunnen worden gemaakt.

 

Artikel 6 Tijdelijkheid regeling

Hiermee is de tijdelijkheid van het besluit bepaald.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 8 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.