Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014-2015
Citeertitel Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014-2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-10-2015
Onderwerp milieu
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-12-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-12-2014
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 27-01-2015
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling www.offiecielebekendmakingen.nl, 30 januari 2015, gemeenteblad nr. 8869
Kenmerk voorstel 15uit01574

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008, art. 4
 2. Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008, art. 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-12-2014 01-12-2014 01-10-2015 Nieuwe regeling 27-01-2015
www.offiecielebekendmakingen.nl, 30 januari 2015, gemeenteblad nr. 8869
15uit01574
08-02-2014 01-01-2014 30-11-2014 wijziging artikel 4, eerste lid 04-02-2014
www.offiecielebekendmakingen.nl, gemeenteblad nr. 6361, 7 februari 2014
14bwb00007
27-06-2013 01-05-2013 30-11-2014 Nieuwe regeling 11-06-2013
De Betuwe; 26-06-2013
13bwb00034
29-03-2012 01-01-2012 31-12-2012 artt. 4 en 8. 20-03-2012
Hét Gemeente Nieuws; 28-03-2012
12bwb00010
20-10-2011 01-01-2011 31-12-2012 nieuwe regeling 11-10-2011
Hét Gemeente Nieuws; 19-10-2011
11bwb00040
11-11-2010 06-05-2010 01-01-2011 nieuwe regeling 02-11-2010
Hét Gemeente Nieuws; 10-11-2010
10bwb00554
18-02-2010 01-01-2008 06-05-2010 nieuwe regeling 09-02-2010
Hét Gemeente Nieuws; 17-02-2010
10bwb00075

Onderwerp:

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 – 2015

 

Ons kenmerk:15uit01574

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

Gelet op de beschikking van 18 november 2014, namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, waarbij de gemeente Overbetuwe op grond van artikel 25.10.14.1 van de Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2011, éénmalig een subsidie is verleend van maximaal € 100.000 voor de isolatie van koopwoningen in de gemeente;

 

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008 en Artikel 2 van de Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de

 

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen

gemeente Overbetuwe 2014 – 2015

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.Energiebesparende maatregelen: isolatie, toe te passen in/aan eigen woning, onder te verdelen in dak, vloer, spouw/gevelisolatie of glasvervanging (de waarde van isolatie wordt aangegeven met R: hoe groter de waarde hoe beter de isolerende werking);

 2. b.Gedeputeerde Staten: het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland;

 3. c.Subsidieontvanger: een natuurlijk persoon, waaraan het college subsidie heeft verstrekt.

 4. d.Burenbonus: een hoger subsidiebedrag kan worden toegekend bij gelijktijdig, maar individueel ingediende subsidie aanvragen door 6 of meer in de gemeente Overbetuwe woonachtige particuliere huiseigenaren

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op alle door burgemeester en wethouders te verstrekken subsidies aan particuliere eigenaren van bestaande woningen voor het realiseren van energiebesparende maatregelen/isolatie in de gemeente in de periode 1 december 2014 tot en met 30 september 2015.

Artikel 3 subsidieplafond

 1. 1.Voor de periode van 1 december 2014 tot en met 30 september 2015 hebben Gedeputeerde Staten een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld wat als subsidieplafond voor deze regeling heeft te gelden.

 2. 2.De verdeling van het beschikbare bedrag vindt op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen plaats.

 3. 3.In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kunnen burgemeester en wethouders een andere verdeling toepassen.

Artikel 4 Subsidiabele activiteit

Aan de particuliere eigenaar van een gebouwde woning, kan subsidie worden verstrekt ter tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf en toepassing van:

 1. a.dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W;

 2. b.gevel/spouwmuurisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W;

 3. c.vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie;

 4. d.het vervangen van bestaand glas voor HR++glas;

 5. e.Geen subsidie wordt verstrekt voor loonkosten van door de aanvrager zelf uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 5 Subsidiecritera

Voor de vaststelling van de subsidie moet de aanvrager:

 1. a.aantonen dat tot het aanschaffen en toepassen van de energiebesparende maatregel separaat opdracht is verleend, en

 2. b.een rekening en een afzonderlijk betalingsbewijs (kopie bankafschrift) overleggen.

Artikel 3 Aanvraag om subsidie

 1. 1.Een aanvraag om subsidie kan eerst worden ingediend nadat de energiebesparende maatregel is aangeschaft, uitgevoerd en betaald.

 2. 2.Een aanvraag om subsidie moet door middel van een aanvraagformulier, zoals door burgemeester en wethouders vastgesteld, worden ingediend.

 3. 3.Particuliere eigenaren die aanspraak willen maken op de burenbonus dienen hun individuele aanvraagformulieren gelijktijdig in, vergezeld van een door alle particuliere eigenaren ondertekende begeleidende brief.

 4. 4.In de subsidieperiode van 1 december 2014 tot en met 30 september 2015 kan een particuliere eigenaar van een woning slechts één aanvraag indienen; een aanvraag kan meerdere voorzieningen en/of maatregelen betreffen;

 5. 5.Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor onvolledige aanvragen geldt als datum van ontvangst die waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

 6. 6.Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en tweede lid.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

 1. 1.De hoogte van de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500 per woning.

 2. 2.In het geval van de burenbonus bedraagt de subsidie een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 750 per woning.

Artikel 8 Beslistermijn aanvraag subsidie

 1. 1.Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag binnen 13 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 2. 2.Burgemeester en wethouders kunnen deze termijn voor ten hoogste 13 weken verdagen.

Artikel 9 Vaststellen en weigeren van subsidie

3.

Burgemeester en wethouders stellen de subsidie conform artikel 7 van de regeling vast.

4.

Als het voor deze regeling geldende provinciale subsidieplafond is bereikt, weigeren burgemeester en wethouders de subsidie.

5.

Burgemeester en wethouders kunnen de subsidie, naast de gevallen als bedoeld in artikel 4:35, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, ook weigeren als bij de subsidieontvanger conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op het vermogen of een deel ervan.

Artikel 10 Uitbetaling

6.

De subsidie wordt niet eerder uitbetaald, dan nadat de subsidie is vastgesteld.

7.

De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt op welke wijze de subsidie zal worden uitbetaald.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen één of meerdere artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het realiseren van energiebesparende maatregelen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 december 2014.

Artikel 13 Tijdelijke regeling

Deze regeling geldt van 1 december 2014 tot en met 30 september 2015.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 - 2015.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 januari 2015.

 

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex

A.S.F. van Asseldonk

 

 

Algemene toelichting

Bij beschikking van 18 november 2014 is namens het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland op grond van artikel 5.10.14.1 van de Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2011, besloten tot het verlenen van subsidie aan de gemeente Overbetuwe. De subsidie wordt verleend voor het toepassen van isolatiemaatregelen in koopwoningen.

 

Bij beschikking van 15 december 2008, 4 juni 2010, 6 april 2011, 4 mei 2012 en 22 april 2013, had het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland al eerder besloten tot subsidieverlening aan de gemeente Overbetuwe in het kader van respectievelijk:

 • de Subsidieregeling vitaal Gelderland 2008, Thema 2.11 Sociaal Economisch Beleid, Projectnaam: Overbetuwe pakt uit met energiebox;

 • het Verdeelvoorstel recessiegelden Energiebesparing particuliere huiseigenaren;

 • Subsidieverordening Vitaal Gelderland 2011, artikel 1.2, eerste lid;

 • Subsidieregeling Vitaal Gelderland 2011, artikel 3.1.1, lid a;

 • Regels energiebesparing en hernieuwbare energie 2013, artikel 2.4.1.

 

Eén van de aan deze subsidies verbonden voorwaarden was dat de gemeente een subsidieregeling in het leven zou roepen. Daaraan is gevolg gegeven met de vaststelling van de Specifieke subsidieregeling duurzame en energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2008-2011, respectievelijk 2010-2011, 2011-2012 (verlengd tot 1 mei 2013) en 2013-2014.

 

Gelet op het vervallen van de laatstgenoemde tijdelijke regeling moet er een nieuwe specifieke subsidieregeling worden vastgesteld. Daaraan wordt met deze nieuwe regeling gevolg gegeven.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de begrippen zoals gehanteerd in deze regeling omschreven.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Hiermee wordt het toepassingsbereik van deze regeling omschreven. De regeling ziet enkel en alleen op het verstrekken van subsidie aan natuurlijke personen, met dien verstande dat het hierbij gaat om woningen in particuliere eigendom.

 

Artikel 3 Subsidieplafond

In dit artikel is bepaald dat er een subsidieplafond is. Verder wordt de verdeling van het beschikbare budget geregeld, te weten op volgorde van binnenkomst. Het college kan op grond van het derde lid van dit artikel, een andere verdeling toestaan.

 

Artikel 4 Subsidiabele activiteit

Dit artikel bepaalt welke isolatiemaatregelen voor subsidie in aanmerkingen en aan welke waarde dient te worden voldaan.

 

Artikel 5 Subsidiecriteria

Dit artikel bepaalt waaraan voldaan moet worden wil men voor subsidie in het kader van deze regeling in aanmerking komen.

 

Artikel 6 Aanvraag om subsidie

Een aanvraag om subsidie kan met een door het college vastgesteld aanvraagformulier, worden ingediend nadat de realisatie van de energiebesparende maatregel heeft plaatsgevonden. In de subsidieperiode van 1 december 2014 tot en met 30 september 2015 kan een particuliere woningeigenaar slechts één aanvraag indienen. Wel kan een aanvraag meerdere voorzieningen betreffen. Verder worden op grond van dit artikel aanvragen behandeld in volgorde van binnenkomst. Voor onvolledige geldt als datum van ontvangst die datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld en dus als complete aanvraag heeft te gelden. Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel.

 

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

In dit artikel worden de subsidiebedragen vermeld. De subsidie bedraagt een derde deel van de totale investeringkosten (kunnen meerdere voorzieningen zijn), evenwel met een maximum van 500. In het geval van de burenbonus bedraagt de subsidie een derde deel van de investeringkosten tot een maximum van 750. Een burenbonus wordt verleend bij gelijktijdig maar individueel aangevraagde subsidie door 6 of meer in de gemeente Overbetuwe woonachtige woningeigenaren.

 

Artikel 8 Beslistermijn aanvraag subsidie

Het college moet binnen 13 weken na datum van ontvangst van de aanvraag een besluit op de aanvraag nemen. Deze termijn kan het college voor ten hoogste 13 weken verdagen. Uiteraard moet de aanvrager van een eventuele verdaging bericht krijgen.

 

Artikel 9 Vaststellen en weigeren van subsidie

Het college stelt de subsidie vast als aan de criteria van deze regeling wordt voldaan. Bij de vaststelling wordt het door Gedeputeerde Staten van Gelderland beschikbare geldbedrag van 100.000 besteed. Als dit geld is uitgeput wordt subsidie geweigerd (overschrijden subsidieplafond is immers een weigeringgrond op grond van artikel 4:25, tweede lid Awb).

 

Artikel 10 Uitbetaling

Dit artikel regelt, wanneer de subsidie wordt uitbetaald; niet eerder nadat deze is vastgesteld. De beschikking moet vermelden op welke wijze het uitbetalen gebeurt.

 

Artikel 11 Hardheidsclausule

Met dit artikel is het mogelijk af te wijken van de regeling dan wel deze buiten toepassing te laten. Dit kan alleen als het gaat om ten tijde van het vaststellen van de regeling niet voorziene gevallen, die dusdanig uitpakken dat dit, gelet op het belang van het realiseren van de energiebesparende maatregelen, een onbillijkheid van overwegende aard zal opleveren. In de regel zal dit niet gauw voorkomen. Als het wel voorkomt, betekent dit impliciet dat de regeling moet worden aangepast. Het is immers een voorzienbaar geval geworden.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en intrekking oude regeling

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 13 Tijdelijke regeling

Deze regeling is van tijdelijke aard, te weten voor de periode van  1 december 2014 tot en met 30 september 2014.

 

Artikel 14 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen 2014-2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen 2014-2015 (PDF)
Omschrijving: