Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening tot intrekking van de Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ gemeente Overbetuwe 2012
Citeertitel Verordening tot intrekking van de Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ gemeente Overbetuwe 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ gemeente Overbetuwe 2009, zoals vastgesteld bij besluit van 20 oktober 2009, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) intrekking
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 27-11-2012
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 05-12-2012
Kenmerk voorstel 12rb000126

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 47

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2013 intrekking 27-11-2012
De Betuwe; 05-12-2012
12rb000126
29-10-2009 01-10-2009 31-12-2012 nieuwe regeling 20-10-2009
Hét Gemeente Nieuws; 28-10-2009
09rb000217

Onderwerp:

Verordening tot intrekking van de Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ gemeente Overbetuwe 2012

 

Ons kenmerk: 12RB000126

 

Nr. 7a

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2012;

 

gelezen het advies van de voorbereidende vergadering van 23 oktober 2012;

 

overwegende dat advisering door inwoners, deelnemers en cliënten over sociaal-maatschappelijke vraagstukken beter tot zijn recht komt in één adviesinstantie dan in meerdere overleginstanties voor deelterreinen;

 

overwegende dat daartoe met ingang van 1 januari 2013 de Participatieraad wordt ingesteld;

 

gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening tot intrekking van de Verordening cliëntenparticipatie

WWB en WIJ gemeente Overbetuwe 2012

 

Artikel 1 Intrekking verordening

De Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ gemeente Overbetuwe 2009, zoals vastgesteld bij besluit van 20 oktober 2009, wordt ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot intrekking van de Verordening cliëntenparticipatie

WWB en WIJ gemeente Overbetuwe 2012.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 27 november 2012.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

R.T. Metz

 

verordening tot intrekking van de verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ 2012 11 27

verordening tot intrekking van de verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ 2012 11 27 (PDF)
Omschrijving: