Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening tot intrekking van de Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Verordening tot intrekking van de Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 20-12-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 28-11-2011
Kenmerk voorstel 11rb000191

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet werk en bijstand, art. 8
  2. Gemeentewet, art. 147

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 nieuwe regeling 20-12-2011
Hét Gemeente Nieuws; 28-11-2011
11rb000191
01-11-2009 01-01-2012 nieuwe regeling 20-10-2009
Hét Gemeente Nieuws; 28-10-2009
09rb000216

Onderwerp:

Verordening tot intrekking van de Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11RB000191

 

Nr. 9d

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011;

 

overwegende, dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijzigingen van de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 het noodzakelijk maakt om de verordeningen die hun grondslag vinden in de laatstgenoemde wet aan te passen en voorts dat het gewenst wordt geacht het bestaande gemeentelijke beleid als vastgelegd in deze verordeningen zoveel mogelijk in stand te laten, in afwachting van toekomstige wetgeving die de gemeentelijke sociale zekerheid betreft;

 

gelet op artikel(en) 147, eerste lid van de Gemeentewet en 8 van de Wet werk en bijstand;

 

vast te stellen de

 

 

Verordening tot intrekking van de Toeslagenverordening

Wet investeren in jongeren gemeente Overbetuwe 2011

 

Artikel 1 Intrekking verordening

De Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren gemeente Overbetuwe 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot intrekking van de Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren gemeente Overbetuwe 2011.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 20 december 2011.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman.

 

verordening tot intrekking van de toeslagenverordening wet investeren in jongeren 2011 11 12 20

verordening tot intrekking van de toeslagenverordening wet investeren in jongeren 2011 11 12 20 (PDF)
Omschrijving: