Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling werkgeverspremie gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Besluit intrekking Regeling werkgeverspremie gemeente Overbetuwe 2005
Citeertitel Besluit intrekking Regeling werkgeverspremie gemeente Overbetuwe 2005
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 13-05-2010
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-03-2010
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 01-05-2010
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 12-05-2010
Kenmerk voorstel 10bwb00215

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
13-05-2010 01-03-2010 nieuwe regeling 01-05-2010
Hét Gemeente Nieuws; 12-05-2010
10bwb00215
01-07-2005 01-01-2005 01-03-2010 nieuwe regeling 26-07-2005
Hét Gemeente Nieuws; 03-08-2005
Geen.

Onderwerp:

Intrekking Regeling werkgeverspremie gemeente Overbetuwe 2005

 

Ons kenmerk: 10bwb00215

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op de intrekking van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2005, met ingang van 1 maart 2010;

 

 

b e s l u i t e n:

 

 

  1. 1.in te trekken de Regeling werkgeverspremie gemeente Overbetuwe 2005, zoals vastgesteld bij besluit van 26 juli 2005;

  2. 2.dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking en terug werkt tot en met 1 maart 2010;

  3. 3.dat dit besluit wordt aangehaald als: Besluit intrekking Regeling werkgeverspremie gemeente Overbetuwe 2005.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 4 mei 2010.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

 

besluit intrekking regeling werkgeverspremie gemeente Overbetuwe 2005 10 05 04

besluit intrekking regeling werkgeverspremie gemeente Overbetuwe 2005 10 05 04 (PDF)
Omschrijving: