Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Premieregeling gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Premieregeling gemeente Overbetuwe 2010
Citeertitel Premieregeling gemeente Overbetuwe 2010
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2015
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
vevallen vanwege intrekken van de verordening
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 13-05-2010
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 04-05-2010
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 12-05-2010
Kenmerk voorstel 10bwb00142

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reïntegratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010, art. 15, lid 5, art. 17, art. 27

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
13-05-2010 01-01-2015 nieuwe regeling 04-05-2010
Hét Gemeente Nieuws; 12-05-2010
10bwb00142
01-07-2005 01-01-2005 13-05-2010 nieuwe regeling 26-07-2005
Hét Gemeente Nieuws; 03-08-2005
Geen.

Onderwerp: Premieregeling gemeente Overbetuwe 2010

 

Ons kenmerk: 10bwb00142

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 15, vijfde lid, 17 en 27 van de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Premieregeling gemeente Overbetuwe 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.college: het college van burgemeester en wethouders;

 2. b.belanghebbende: de uitkeringsgerechtigde;

 3. c.gemeente: de gemeente Overbetuwe;

 4. d.verordening: de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010;

 5. e.IOAW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 6. f.IOAZ: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 7. g.WWB: de Wet werk en bijstand.

Artikel 2 Premie arbeidsinschakeling

 1. 1.De belanghebbende ontvangt een eenmalige premie als hij

 1. a.minimaal één jaar voorafgaand aan de arbeidsinschakeling uitsluitend en zonder onderbreking een uitkering op grond van de WWB, de IOAW of IOAZ, dan wel

 2. b.naast zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering, een aanvullende uitkering op grond van de WWB, de IOAW of IOAZ, heeft ontvangen.

 1. 2.Het recht op een premie, als bedoeld in het eerste lid, ontstaat nadat belanghebbende gedurende minimaal één jaar zonder onderbreking algemeen geaccepteerde arbeid in dienstbetrekking of werkzaamheden als zelfstandige heeft verricht, zodat hij geen bijstandsuitkering meer geniet.

 2. 3.De hoogte van de premie bedraagt bij een arbeidsduur van 40 uur 50% van het in artikel 31, tweede lid, onder j. van de WWB genoemde bedrag, zoals dat geldt tijdens het moment van uitstroom. De hoogte van de premie wordt naar rato verminderd als er sprake is van een parttime dienstverband.

 3. 4.De periodes genoemd in het eerste en tweede lid moeten elkaar binnen één werkdag opvolgen.

 4. 5.De premie arbeidsinschakeling wordt ten hoogste éénmaal in een periode van tien jaar verstrekt.

Artikel 3 Premie sociale activering

 1. 1.De belanghebbende ontvangt een eenmalige premie sociale activering als hij

  1. a.minimaal een jaar voorafgaand aan de sociale activering uitsluitend en zonder onderbreking een uitkering op grond van de WWB, de IOAW of IOAZ, dan wel naast zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering een aanvullende uitkering op grond van de WWB, de IOAW of IOAZ heeft ontvangen, én

  2. b.de doelstelling van het trajectplan, zoals genoemd in artikel 17, vijfde lid van de verordening, heeft behaald.

 2. 2.De hoogte van de premie bedraagt 25% van het in artikel 31, tweede lid, onder j. van de WWB genoemde bedrag, zoals dat geldt tijdens de start van het sociaal activeringstraject.

 3. 3.De premie sociale activering wordt ten hoogste éénmaal in een periode van tien jaar verstrekt.

Artikel 4 Toekenning premie

De premie arbeidsinschakeling respectievelijk sociale activering wordt ambtshalve toegekend, nadat is vastgesteld dat aan het bepaalde in artikel 2 respectievelijk 3 is voldaan.

Artikel 5 Vestiging buiten gemeente

Het recht op de premie arbeidsinschakeling respectievelijk de premie sociale activering vervalt als de belanghebbende zich buiten de gemeente vestigt. Het recht herleeft niet bij hervestiging van de belanghebbende in de gemeente.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van duurzame arbeidsinschakeling en maatschappelijke participatie, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7 Intrekking oude regeling

De Premieregeling gemeente Overbetuwe 2005, zoals vastgesteld bij besluit van 26 juli 2005, wordt ingetrokken.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Premieregeling gemeente Overbetuwe 2010.

 

Aldus besloten in de vergadering van 4 mei 2010

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex

E. Tuijnman.

 

Algemene toelichting

Op grond van artikel 27 van de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010 (hierna: de verordening) is het college bevoegd nadere regels over de hoogte alsmede de voorwaarden waaronder een premie tot arbeidsinschakeling of sociale activering wordt verstrekt, vast te stellen. Door middel van deze regeling wordt hieraan gevolg gegeven.

 

Artikel 27 van de verordening heeft geen betrekking op de persoon, als bedoeld in artikel 2 van de WIJ. Een premie voor de arbeidsinschakeling past niet bij het uitgangspunt dat jongeren die daartoe in staat zijn moeten leren of werken. Daarom is er geen aanleiding om werken en/of leren te belonen met een financiële vrijlating van inkomsten uit deeltijdarbeid of van een premie in verband met arbeidsinschakeling bij de inkomensvoorziening.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de in deze regeling gehanteerde begrippen omschreven.

 

Artikel 2 Premie arbeidsinschakeling

Volgens de verordening is een premie mogelijk als de uitkeringsgerechtigde algemeen geaccepteerde arbeid aanvaard. Het recht op premie is losgekoppeld van gesubsidieerde arbeid. Wanneer de werkgever bijvoorbeeld loonkostensubsidie ontvangt voor de uitkeringsgerechtigde of wanneer een uitkeringsgerechtigde uitstroomt naar een dienstverband in het kader van de Wsw bestaat er in principe recht op premie.

 

Er zijn twee groepen uitkeringsgerechtigden die recht kunnen hebben op een premie arbeidsinschakeling. Allereerst de groep uitkeringsgerechtigden die voorafgaande aan de arbeidsinschakeling volledig was aangewezen op een uitkering op grond van de WWB, de IOAW of IOAZ. De belanghebbende had voor arbeidsinschakeling geen verdere inkomsten uit arbeid of uitkering. Een uitzondering wordt gemaakt voor de groep uitkeringsgerechtigden die naast een uitkering op grond van de WIA, WAJONG of WAZ recht hadden op een aanvullende uitkering op grond van de WWB, IOAW of IOAZ, ongeacht de hoogte daarvan. De belanghebbende had voor arbeidsinschakeling geen verdere inkomsten dan op grond van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en de WWB, IOAW of IOAZ.

Voor beide groepen uitkeringsgerechtigden geldt dat zij minimaal een jaar zonder onderbreking een uitkering op grond van de wet, IOAW of IOAZ hebben ontvangen.

Als de belanghebbende inkomsten uit arbeid heeft verworven, aangevuld met een bijstandsuitkering en een uitkering op grond van de arbeidsongeschiktheidsverzekering komt hij niet voor de premie arbeidsinschakeling in aanmerking.

 

Het recht op een premie ontstaat nadat belanghebbende minimaal een jaar aaneengesloten werk heeft verricht en hiermee een inkomen heeft verworven, zodat hij geen aanspraak meer kan maken op een bijstandsuitkering. Het feit of is voldaan aan beide criteria kan onder meer vastgesteld worden aan de hand van loonbetalingen en salarisspecificaties. Het gegeven dat iemand geen bijstandsuitkering meer geniet is het criterium.

 

De hoogte van de toe te kennen premie is gebaseerd op het in artikel 31, tweede lid, onder j. van de wet genoemd bedrag. De premie is maximaal 50% van dat bedrag. De hoogte van de premie is afhankelijk van de arbeidsduur. Als dit per week varieert (bij een zelfstandige) gaat het om een gemiddelde arbeidsduur. De reden hiervoor is dat iemand met een aanvullende uitkering al met een klein aantal uren werk uit de bijstandsuitkering is en daarmee een onevenredige hoge premie krijgt ten opzichte van een ander die een volledige bijstandsuitkering heeft en voltijds moet werken om uit de uitkering te geraken. Als iemand fulltime arbeid verricht, is de maximale premie 50% van het bedrag genoemd in artikel 31, tweede lid, onder j. van de wet. Werkt iemand minder, dan wordt het bedrag naar rato toegekend.

 

Aansluitend aan de uitkeringsperiode moet de arbeidsovereenkomst in gaan. Deze periodes moeten elkaar binnen één werkdag op volgen.

 

De premie wordt éénmaal per tien jaar verstrekt.

 

Artikel 3 Premie sociale activering

De uitkeringsgerechtigde is onmiddellijk voorafgaand aan zijn werkaanvaarding een jaar ononderbroken volledig afhankelijk van een uitkering op grond van de WWB voor levensonderhoud. Als belanghebbende inkomsten uit arbeid heeft verworven, aangevuld met een uitkering komt hij niet voor de premie sociale activering in aanmerking.

 

Ook hier zijn er twee groepen uitkeringsgerechtigden die recht kunnen hebben op een premie sociale activering. Allereerst de groep uitkeringsgerechtigden die voorafgaande aan de sociale activering volledig was aangewezen op een uitkering op grond van de WWB, de IOAW of IOAZ. De belanghebbende had voor sociale activering geen verdere inkomsten uit arbeid of uitkering. Een uitzondering wordt gemaakt voor de groep uitkeringsgerechtigden die naast een uitkering op grond van de WAO, WAJONG of WAZ recht hadden op een aanvullende uitkering op grond van de WWB, IOAW of IOAZ, ongeacht de hoogte daarvan. De belanghebbende had geen verdere inkomsten dan op grond van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en de WWB, IOAW of IOAZ. Voor beide groepen uitkeringsgerechtigden geldt dat zij minimaal een jaar zonder onderbreking een uitkering danwel een aanvullende uitkering op grond van de WWB, IOAW of IOAZ hebben ontvangen.

Als belanghebbende inkomsten uit arbeid heeft verworven, aangevuld met een uitkering en een uitkering op grond van de arbeidsongeschiktheidsverzekering komt hij niet voor de premie sociale activering in aanmerking.

 

De premie wordt verstrekt nadat de doelstelling uit het trajectplan, zoals bedoeld in artikel 17 van de verordening, is bereikt. De doelstelling is bereikt als het mogelijk is dat belanghebbende door kan stromen van de fase ‘sociale activering’ naar de fase ‘arbeidsinschakeling’.

 

De premie wordt éénmaal in de tien jaar verstrekt.

 

Artikel 4 Toekenning premie

Belanghebbende hoeft de premie niet aan te vragen, het recht wordt ambtshalve bepaald, nadat is vastgesteld dat aan de vereisten daarvoor is voldaan. Belanghebbende kan wel verzocht worden informatie te verstrekken deze regeling uit te kunnen voeren. De belanghebbende is verplicht onmiddellijk over de feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het recht van de toegekende premie, dan wel kostenvergoeding, onder overlegging ter zake doende van bewijsstukken, informatie te geven. De toekenning wordt bekendgemaakt door middel van een beschikking aan de belanghebbende.

 

Artikel 5 Vestiging buiten gemeente

Het recht op de premie arbeidsinschakeling of de premie sociale activering vervalt, als de belanghebbende (de uitkeringsgerechtigde) zich buiten de gemeente Overbetuwe vestigt. Het recht herleeft niet bij zijn hervestiging in de gemeente Overbetuwe.

 

Artikel 6 Hardheidsclausule

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 7 Intrekking oude regeling

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 9 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

premieregeling 2010 10 05 04

premieregeling 2010 10 05 04 (PDF)
Omschrijving: