Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Specifieke subsidieregeling loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Specifieke subsidieregeling loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2010
Citeertitel Specifieke subsidieregeling loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2010
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2015
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Regeling loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2009, zoals vastgesteld bij besluit van 17 november 2009, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 13-05-2010
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 04-05-2010
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 12-05-2010
Kenmerk voorstel 10bwb00156

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Re-integratieverordening WWb, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010, art. 15, lid 5, art. 22

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
13-05-2010 01-01-2015 nieuwe regeling 04-05-2010
Hét Gemeente Nieuws; 12-05-2010
10bwb00156
26-11-2009 01-11-2009 13-05-2010 nieuwe regeling 17-11-2009
Hét Gemeente Nieuws; 25-11-2009
09bwb00642
30-01-2008 01-01-2008 01-11-2009 nieuwe regeling 22-01-2008
Hét Gemeente Nieuws; 06-02-2008
08bwb00067

Onderwerp:

Specifieke subsidieregeling loonkostensubsidie

 

gemeente Overbetuwe 2010

 

Ons kenmerk: 10bwb00156

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 15, vijfde lid en 22 van de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Specifieke subsidieregeling loonkostensubsidie

gemeente Overbetuwe 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.college: het college van burgemeester en wethouders;

 2. b.uitkeringsgerechtigde: de persoon met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

 3. c.jongere: de persoon met een uitkering op grond van de Wet investeren in jongeren (WIJ);

 4. d.ID-er: de persoon die tot aanvang loonkostensubsidie werkzaam is geweest op grond van het Besluit In- en Doorstroombanen;

 5. e.medische beperking: beperking die door middel van een diagnose door een arts is vastgesteld;

 6. f.beleidsaanbeveling: de beleidsaanbeveling “Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van re-integratie van werkzoekenden”;

 7. g.Verordening werkgelegenheidssteun: Verordening EG nr. 2204/2002 van de Europese Commissie van 12 december 2002 (Pb EG 2002, L337/3).

Artikel 2 Doelgroep

De loonkostensubsidie kan worden aangevraagd voor:

 1. a.de uitkeringsgerechtigde, of

 2. b.de jongere, of

 3. c.de ID-er.

Artikel 3 Aanvraag

 1. 1.Een aanvraag moet door middel van een aanvraagformulier, zoals door het college vastgesteld, worden ingediend. Bij de aanvraag moet een ondertekende arbeidsovereenkomst worden gevoegd.

 2. 2.De werkgever moet de loonkostensubsidie schriftelijk en binnen een maand na ondertekening van de in het eerste lid bedoelde arbeidsovereenkomst aanvragen.

Artikel 4 Duur van de subsidie

1.

De loonkostensubsidie duurt voor de ID-er maximaal 6 maanden.

2.

De loonkostensubsidie duurt voor de uitkeringsgerechtigde maximaal 9 maanden.

 

3.

In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, duurt de loonkostensubsidie maximaal 12 maanden voor de uitkeringsgerechtigde die

 

a.

voorafgaand aan het dienstverband minimaal 12 maanden werkloos is geweest, of

 

b.

een medische beperking heeft, of

 

c.

bij ingang van het dienstverband ouder dan 45 jaar is.

 

4.

De loonkostensubsidie duurt voor de jongere maximaal 12 maanden.

5.

De duur van de loonkostensubsidie is in geen geval langer dan de duur van de arbeidsovereenkomst.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

1.

De hoogte van de loonkostensubsidie bedraagt:

 

a.

de eerste 6 respectievelijk 9 maanden van een dienstverband: 80% van het wettelijk minimumloon inclusief vakantiegeld bij een fulltime dienstverband;

 

b.

indien van toepassing, vanaf de negende tot en met de twaalfde maand van een dienstverband: 50% van het wettelijk minimumloon inclusief vakantiegeld bij een fulltime dienstverband.

 

 

2.

Bij een eventuele overgang naar een nieuwe werkgever kan het resterende deel van de loonkostensubsidie aan de nieuwe werkgever worden toegekend.

Artikel 6 Verplichtingen verbonden aan de subsidie

 1. 1.De arbeidsovereenkomst moet zijn aangegaan voor minimaal 6 aaneengesloten maanden.

 2. 2.De werkgever is verplicht mee te werken aan een onderzoek naar de juistheid en doelmatigheid van de verstrekte loonkostensubsidie.

 3. 3.Als de indienstneming niet leidt tot een netto-toename van het aantal werknemers in de betrokken vestiging, moet de vacature zijn ontstaan als gevolg van ontslag of vermindering van werktijd, beide op initiatief van de werknemer, ouderdomspensioen of gewettigd ontslag. De vacature mag niet zijn ontstaan door afvloeiing.

Artikel 7 Uitbetaling

De uitbetaling van de loonkostensubsidie vindt per kwartaal plaats, na het overleggen van de salarisstroken van dat kwartaal.

Artikel 8 Bewaarplicht

De werkgever moet de documenten die op de uitvoering van deze regeling betrekking hebben ten minste tot 10 jaar na de subsidieverstrekking bewaren.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het re-integreren van  uitkeringsgerechtigden, jongeren en ID-ers leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

De Regeling loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2009, zoals vastgesteld bij besluit van 17 november 2009, wordt ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Specifieke subsidieregeling loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2010.

 

Aldus besloten in de vergadering van 4 mei 2010.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex

E. Tuijnman.

 

Algemene toelichting

Op grond van artikel 22 van de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010 (hierna ook: de verordening) is het college bevoegd om nadere regels met betrekking tot loonkostensubsidies vast te stellen. In deze regeling stelt het college regels over de duur van de subsidie, de hoogte en de verplichtingen die aan de subsidie worden verbonden, vast.

 

Omdat het hier om een vorm van subsidie gaat, zijn, naast de subsidietitel van de Algemene wet bestuursrecht, ook de Algemene subsidieverordening en de Algemene subsidieregeling hierop van toepassing.

 

Het college heeft geen onbeperkte vrijheid bij het beleid op terrein van loonkostensubsidies:

 • -in artikel 22, derde lid van de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010 wordt een beperkende conditie opgenomen over concurrentieverhoudingen en verdringing;

 • -in de regeling wordt ook verwezen naar de beleidsaanbeveling “Subsidiering arbeidsplaatsen in het kader van re-integratie van werkzoekenden”, die als bijlage is gevoegd bij de re-integratieverordening, evenals de verordening werkgelegenheidssteun, welke in EG-verband is opgesteld. Doordat deze twee elementen ook op te nemen in deze regeling en hiernaar te verwijzen, wordt voldaan aan de EG richtlijnen op dit gebied. Op grond hiervan wordt voorkomen dat met staatssteun de mededinging voor bepaalde ondernemingen wordt vervalst en het interstatelijke handelsverkeer ongunstig wordt beïnvloed;

 • -in de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010 wordt verwezen naar de Algemene subsidieverordening van de gemeente Overbetuwe.

 

De bovenstaande loonkostenregeling voldoet aan de EG-regelgeving, omdat het een zogenaamde generieke regeling is. Dat wil zeggen dat onze subsidieregeling een generieke regeling is omdat ieder bedrijf of onderneming, ongeacht vestigingsplaats van de onderneming of plaats van tewerkstelling van de werknemer, een beroep kan doen op de loonkostensubsidie wanneer deze onderneming een uitkeringsgerechtigde, jongere, of gewezen ID-er van de betreffende gemeente in dienst neemt. Daarmee is de loonkostensubsidieregeling geen staatssteun, want hier profiteren geen specifieke bedrijven of sectoren van.

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de in deze regeling gehanteerde begrippen omschreven. De loonkostensubsidie bedoeld is voor drie groepen, te weten:

 1. 1.de uitkeringsgerechtigden op grond van WWB, IOAW en IOAZ;

 2. 2.de jongeren (WIJ), en

 3. 3.de ID-ers.

 

Artikel 2 Doelgroep

De doelgroep omvat de persoon met een uitkering op grond van de WIJ, de WWB, de IOAW of de IOAZ, maar ook de ID-er die voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst met de werkgever die voor de loonkostensubsidie in aanmerking komt, werkzaam is geweest op basis van een arbeidsovereenkomst die wordt gesubsidieerd op grond van de Regeling loonkostensubsidie in- en doorstroombanen gemeente Overbetuwe 2005. Voorheen waren deze werknemers werkzaam op grond van het Besluit In- en Doorstroombanen. Vanwege grote bezuinigingen op de rijksbijdrage, in dit geval het werkdeel van de WWB, heeft de gemeenteraad gekozen voor een verlaging van de subsidiëring van de in- en doorstroombanen.

 

In de Regeling loonkostensubsidie in- en doorstroombanen gemeente Overbetuwe 2005 is de nieuwe overgangsregeling getroffen voor de afbouw van de gesubsidieerde banen. Die werknemers die ontslagen worden door hun werkgever, als gevolg van de vermindering/afbouw van de subsidies, moeten bij een nieuwe werkgever aan de slag kunnen, en wel met behulp van een loonkostensubsidie. Deze regeling geeft de mogelijkheid om een loonkostensubsidie toe te kennen aan die werkgevers die gewezen ID-ers in dienst nemen.

 

Artikel 3 Aanvraag

De loonkostensubsidie moet schriftelijk binnen een maand na ondertekening van de arbeidsovereenkomst worden aangevraagd door middel van een door het college vastgesteld formulier. Bij de aanvraag moet de arbeidsovereenkomst worden gevoegd.

 

Artikel 4 Duur van de subsidie

Voor de groep ID-ers geldt dat de loonkostensubsidie wordt toegekend voor de duur van 6 maanden. Voor uitkeringsgerechtigden wordt de loonkostensubsidie toegekend voor de duur van 9 maanden. Voor de jongeren tot 27 geldt een periode van 12 maanden. In beperkte situaties kan de loonkostensubsidie voor uitkeringsgerechtigden voor 12 maanden worden toegekend. Dit kan alleen als de subsidie wordt ingezet voor de indienstneming van een uitkeringsgerechtigde die óf minimaal 12 maanden onafgebroken een uitkering ingevolge de wet heeft genoten óf een medische beperking heeft óf bij ingang van het dienstverband ouder is dan 45 jaar. De medische beperking is gediagnosticeerd en vastgesteld door een arts. De periode van subsidiëring kan nooit langer zijn dan de duur van de arbeidsovereenkomst (vierde lid).

 

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

De loonkostensubsidie is gebaseerd op het wettelijk minimumloon inclusief vakantiegeld. Gezien de jaarlijkse indexering van het wettelijk minimumloon wordt er een percentage gehanteerd van het wettelijk minimumloon. Er is gekozen voor de volgende differentiatie in de hoogte de subsidie over die maximale periode van 12 maanden:

 • -de eerste 6 (de ID-er heeft immers maar recht op maximaal 6 maanden!) respectievelijk 9 maanden (voor de uitkeringsgerechtigde en de jongere) is de subsidie maximaal 80% van het wettelijk minimumloon;

 • -de daarop volgende 3 maanden is de subsidie maximaal 50% van het wettelijk minimumloon.

 

De reden voor deze differentiatie is dat de loonwaarde stijgt naarmate een werknemer die werkt op grond van de loonkostensubsidie meer werkervaring heeft. Zoals gezegd, voor de groep ID-ers geldt dat de loonkostensubsidie gedurende 6 maanden maximaal 80% van het wettelijk minimumloon bedraagt.

 

In het tweede lid van dit artikel is een meeneemregeling gecreëerd. Hiermee wordt voorkomen dat de werknemer zich beperkt zou kunnen voelen in zijn mobiliteit en wordt voortgang in zijn ontwikkeling ondersteund.

 

Artikel 6 Verplichtingen verbonden aan de subsidie

In dit artikel worden de verplichtingen verbonden aan de subsidieverstrekking vermeld.

Op grond van het tweede lid kan een onderzoek ingesteld worden naar een juiste en doelmatige besteding van de verstrekte middelen. Dit is van belang voor een optimale audit welke ook bij de ketenpartners kan plaatsvinden. Terugvordering is overigens mogelijk op grond van de re-integratieverordening.

 

Het derde lid van dit artikel is afkomstig uit de beleidsaanbeveling. Concreet betekent dit dat de werkgever bij de aanvraag van de loonkostensubsidie een aparte verklaring zal moeten invullen, waarin hij verklaart dat de indienstneming geen verdringend effect heeft. Bij twijfel kan de gemeente een onderzoek instellen en de ondernemingsraad om advies vragen.

 

Artikel 7 Uitbetaling

In dit artikel wordt geregeld op welke momenten de betalingen aan de werkgever plaatsvinden. De betalingen vinden achteraf plaats en het verzoek daartoe wordt ondersteund door middel van de mee te sturen salarisstroken. Hieruit kan blijken of nog steeds aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen wordt voldaan.

 

Artikel 8 Bewaarplicht

In dit artikel is de bewaartermijn geregeld. Deze bepaling vloeit voort uit de beleidsaanbeveling en is dwingend van aard.

 

Artikel 9 Hardheidsclausule

Dit artikel geeft het college de mogelijkheid één of meerdere artikelen van de regeling buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken, voor zover toepassing, gelet op het belang waarvoor deze regeling in het leven is geroepen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Van dit artikel zal niet licht gebruik kunnen worden gemaakt en ook alleen bij situaties die ten tijde van het vaststellen van deze regeling niet waren te voorzien.

 

Artikel 10 Intrekking oude regeling

De Regeling loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2009 wordt ingetrokken.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 12 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

specifieke subsidieregeling loonkostensubsidie 2010 10 05 04

specifieke subsidieregeling loonkostensubsidie 2010 10 05 04 (PDF)
Omschrijving: