Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen gemeente Overbetuwe 2005
Citeertitel Regeling loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen gemeente Overbetuwe 2005
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2015
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2005
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 14-12-2004
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 29-12-2004
Kenmerk voorstel Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Invoeringswet Wet werk en bijstand, art. 2, art. 4, art. 14
 2. Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2005, art. 14

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2005 01-01-2015 nieuwe regeling 14-12-2004
De Betuwe; 29-12-2004
Geen.

Regeling loonkostensubsidie in- en doorstroombanen gemeente Overbetuwe 2005

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe:

 

Gelet op de artikelen 2, 4 en 14 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand, artikel 14 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2005 en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

Overwegende dat het wenselijk is een overgangsregeling te treffen voor gesubsdieerde in – en doorstroombanen die voor 1 januari 2004 zijn gecreëerd;

 

besluiten

 

vast te stellen: de ‘ Regeling loonkostensubsidie in – en doorstroombanen gemeente Overbetuwe 2005

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Afbouw subsidie banen op grond van het Besluit In-en Doorstroombanen.

 1. 1.Ten behoeve van de personen die woonachtig zijn in de gemeente Overbetuwe en die voor de datum van inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand en per 31 december 2004 werkzaam zijn op een gesubsidieerde arbeidsplaats op grond van het Besluit In-en Doorstroombanen, welke arbeidsplaats tot stand is gekomen voor 1 januari 2004, wordt de subsidie aan de werkgever per 1 januari 2005 gehandhaafd op 100% van het subsidie niveau 2004.

 2. 2.Ten behoeve van de personen die woonachtig zijn buiten de gemeente Overbetuwe en  die voor de datum van inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand en per 31 december 2004 werkzaam zijn op een gesubsidieerde arbeidsplaats op grond van het Besluit In-en Doorstroombanen, welke arbeidsplaats tot stand is gekomen voor 1 januari 2004, wordt de subsidie aan de werkgever per 1 januari 2005 gehandhaafd op 100% van het subsidie niveau 2004, per 1 juli 2005 op 50% van het subsidie niveau 2004 en komt de subsidie per 1 januari 2006 te vervallen.

 3. 3.De subsidie voor de personen genoemd in lid 1, wordt per 1 januari 2006 vastgesteld op 90% van het niveau van 2004.

 4. 4.De subsidie voor de personen genoemd in lid 1, wordt per 1 januari 2007 vastgesteld op 80% van het niveau van 2004.

 5. 5.De subsidie voor de personen genoemd in lid 1, wordt per 1 januari 2008 vastgesteld op 70% van het niveau van 2004.

 6. 6.De subsidie voor de personen genoemd in lid 1, wordt per 1 januari 2009 vastgesteld op 60% van het niveau van 2004.

 7. 7.De subsidie voor de personen genoemd in lid 1, wordt per 1 januari 2010 vastgesteld op 50% van het niveau van 2004.

 8. 8.Voor personen als bedoeld onder lid 1 kan vanuit doelmatigheidsoverweging een voorziening worden aangeboden gericht op functiehandhaving zonder subsidieverlening bij de huidige werkgever dan wel bij een andere werkgever.

 9. 9.In afwijking van het eerste en tweede lid vervalt de subsidiegarantie aan de werkgever indien de geldende arbeidsovereenkomst rechtsgeldig wordt opgezegd dan wel door tussenkomst van de rechter wordt ontbonden.

Artikel 3 Uitvoering

De uitvoering van deze regeling berust bij het college.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling loonkostensubsidie In-en Doorstroombanen gemeente Overbetuwe 2005’

 

Aldus besloten in de vergadering van 14 december 2004,

 

De secretaris,

de burgemeester,

 

Toelichting algemeen

Bij de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) op 1 januari 2004 zijn onder andere de Wet Inschakeling Werkzoekenden en het Besluit In- het Doorstroombanen ( I/D) geïntegreerd in deze wetgeving. Om deze reden wordt in deze verordening de overgangssituatie voor de in – en doorstroombanen van voor 1 januari 2004 geformuleerd.

 

Overigens is in artikel 4 van de invoeringswet geregeld dat door het college genomen besluiten op grond van de Algemene bijstandswet de rechtspositie voor werknemers in de gesubsidieerde arbeid gelden als door haar genomen besluiten op grond van de WWB.

 

Vanwege het schaarse werkbudget en doordat door de vaststelling van de Reïntegratieverordening nieuw beleid is vastgesteld waarbij tot een andere invulling van gesubsidieerde arbeid zal worden besloten is een overgangsverordening voor  I / D - werknemers die voor 1 januari 2004 een gesubsidieerde arbeidsplaats bezetten noodzakelijk.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Er is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de WWB of Awb niet afzonderlijk te definiëren in deze regeling. Voor het overige wordt aangesloten bij de begripsomschrijving zoals gedefinieerd in de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2005.

Artikel 2

Vanwege grote bezuingingen op de rijksbijdrage, in dit geval het werkdeel, en vanwege het feit dat de gesubidieerde arbeid zoals deze is gerealiseerd op grond van het besluit In-en Doorstroombanen en de Wet inschakeling werkzoekenden heeft de gemeenteraad gekozen voor een verlaging van de subsidiering van de in – en doorstroombanen.

In het eerste lid is bepaald dat de subsidiering voor personen die woonachtig zijn in de gemeente Overbetuwe en die per 31 december 2004 nog werkzaam zijn op een I/D baan in 2005 wordt gehandhaafd op  het subsidieniveau van 2004.

Vanaf het derde lid tot en met het zevende lid is bepaald dat de subsidiering in jaarlijkse stappen van 10% tot 1 januari 2010 wordt verlaagd tot 50 % van het subsidieniveau van 2004.

In het tweede lid is bepaald dat de subsidiering voor personen die woonachtig zijn buiten de gemeente Overbetuwe en per 31 december 2004 nog werkzaam zijn op een I/D baan tot 1 juli 2005 wordt gehandhaafd op  het subsidieniveau van 2004. Per 1 juli 2005 wordt de subsidie afgebouwd tot 50% van het subsidie niveau 2004. Per 1 januari 2006 vervalt de subsidie voor deze categorie werknemers.

In het achtste lid is bepaald dat een voorziening kan worden aangeboden aan die werknemer die naar het oordeel van de casemanager met kans op succes kan uitstromen naar regulier werk bij de huidige werkgever dan wel elders.

 

In het negende lid is tenslotte de bepaling opgenomen dat het arbeidscontract ook op grond van het geldende arbeidsrecht kan worden ontbonden en dat als gevolg hiervan ook de loonkostensubsidie wordt beëindigd.

 

regeling loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen 2005 04 12 14

regeling loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen 2005 04 12 14 (PDF)
Omschrijving: