Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Specifieke subsidieregeling declaratiefonds gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling tot intrekking van de Specifieke subsidieregeling declaratiefonds gemeente Overbetuwe 2013
Citeertitel Regeling tot intrekking van de Specifieke subsidieregeling declaratiefonds gemeente OVerbetuwe 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling geen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) intrekking van de Specifieke subsidieregeling declaratiefonds gemeente Overbetuwe, met ingang van 1 januari 2014
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 18-01-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2014
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 12-11-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling www.officielebekendmakingen.nl gemeenteblad 17 januari 2014, nr. 2296
Kenmerk voorstel 13bwb00090

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

intrekking van de Verordening declaratiefonds gemeente Overbetuwe 2006 per 1 januari 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
18-01-2014 01-01-2014 intrekking van de Specifieke subsidieregeling declaratiefonds gemeente Overbetuwe, met ingang van 1 januari 2014 12-11-2013
www.officielebekendmakingen.nl gemeenteblad 17 januari 2014, nr. 2296
13bwb00090
02-07-2009 01-01-2009 01-01-2014 nieuwe regeling 01-07-2009
Hét Gemeente Nieuws; 01-07-2009
09bwb00339

Onderwerp:

Regeling tot intrekking van de Specifieke subsidieregeling declaratiefonds gemeente Overbetuwe 2013

 

Ons kenmerk: 13BWB00090

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op de intrekking van de Verordening declaratiefonds gemeente Overbetuwe 2006, met ingang van 1 januari 2014;

 

gelezen het advies van de Participatieraad van 4 oktober 2013;

 

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

 

Regeling tot intrekking van de Specifieke subsidieregeling declaratiefonds

gemeente Overbetuwe 2013

Artikel 1 Intrekking regeling

De Specifieke subsidieregeling declaratiefonds gemeente Overbetuwe 2009, zoals vastgesteld bij besluit van 1 december 2009, wordt ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tot intrekking van de Specifieke subsidieregeling declaratiefonds gemeente Overbetuwe 2013.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 12 november 2013.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th. Hoex MMO.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

regeling tot intrekking van de specifieke subsidieregeling declaratiefonds 131112

regeling tot intrekking van de specifieke subsidieregeling declaratiefonds 131112 (PDF)
Omschrijving: