Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Specifieke subsidieregeling onderhoudsactiviteiten cultuurhistorische waarden gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Specifieke subsidieregeling onderhoudsactiviteiten cultuurhistorische waarden gemeente Overbetuwe 2009
Citeertitel Specifieke subsidieregeling onderhoudsactiviteiten cultuurhistorische waarden gemeente Overbetuwe 2009
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2010
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2009
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 23-09-2008
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 17-12-2008
Kenmerk voorstel 08bwb00783

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Monumentenwet 1988
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008, art. 4
 4. Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008, art. 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2009 01-01-2010 nieuwe regeling 23-09-2008
Hét Gemeente Nieuws; 17-12-2008
08bwb00783

Onderwerp: Specifieke subsidieregeling onderhoudsactiviteiten cultuurhistorische waarden gemeente Overbetuwe 2009

 

Ons kenmerk: 08bwb00783

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op het bepaalde in de Monumentenwet 1988 en hoofdstuk 4, titel 2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008 en 2 van de Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Specifieke subsidieregeling onderhoudsactiviteiten cultuurhistorische waarden gemeente Overbetuwe 2009

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.college: het college van burgemeester en wethouders;

 2. b.gemeente: de gemeente Overbetuwe;

 3. c.cultuurhistorische waarde: object of structuur van historisch-bouwkundige, archeologische en/of historisch-geografische waarde, zoals deze in ieder geval is geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst, als bedoeld in de Monumentenverordening;

 4. d.Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland;

 5. e.monumentenwacht: de Stichting Monumentenwacht Gelderland;

 6. f.monumentencommissie: de gemeentelijke monumentencommissie;

 7. g.monumentenverordening: de Monumentenverordening gemeente Overbetuwe 2006;

 8. h.onderhoudsactiviteiten: de werkzaamheden noodzakelijk om een cultuurhistorische waarde in goede staat te houden dan wel in de bestaande staat te behouden en/of om toekomstig groot onderhoud en kostbare restauraties aan een cultuurhistorische waarde te voorkomen en/of te verminderen;

 9. i.subsidie-ontvanger: een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een groep waaraan het college subsidie heeft verstrekt;

 10. j.Awb: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 1. 1.Deze regeling is van toepassing op alle door het college te verstrekken subsidies voor onderhoudsactiviteiten ten behoeve van duurzame instandhouding van cultuurhistorische waarden in de gemeente.

 2. 2.De in het eerste lid bedoelde onderhoudsactiviteiten zijn opgenomen in de Bijlage 1, behorende bij deze regeling.

Artikel 3 Verrichten onderhoudsactiviteiten

 1. 1.De subsidie-ontvanger is gehouden de onderhoudsactiviteiten te verrichten, zoals deze in de subsidiebeschikking zijn opgenomen.

 2. 2.De subsidie-ontvanger moet, als blijkt dat de te verrichten onderhoudsactiviteiten dreigen niet plaats te zullen vinden, het college hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen, onder vermelding van oorzaak en genomen dan wel te nemen maatregelen om alsnog te voldoen aan het bepaalde in het eerste lid.

Artikel 4 Onderzoek, aanwijzingen en controle tijdens en op de uitvoering

 1. 1.De subsidie-ontvanger moet medewerking verlenen aan elk onderzoek, dat door of namens het college nodig wordt geacht. Deze medewerking strekt zover als redelijkerwijs en naar omstandigheden mogelijk is.

 2. 2.Het college is bevoegd aanwijzingen te geven over de uitvoering van de te subsidiëren activiteiten.

 3. 3.De subsidie-ontvanger is verplicht medewerking te verlenen aan een, door het college aangewezen deskundige of deskundigeninstantie, te houden controle op de wijze waarop de activiteiten worden of zijn uitgevoerd.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 1. 1.Een aanvraag om subsidie moet bij het college vóór 1 februari, voorafgaand aan een subsidieperiode waarvoor subsidie wordt gevraagd, worden ingediend.

 2. 2.Een aanvraag om subsidie moet door middel van een aanvraagformulier, zoals door het college vastgesteld, worden ingediend.

 3. 3.Bij een eerste aanvraag om subsidie moet een rechtspersoon een kopie van de statuten meesturen en de namen van de bestuursleden en hun functies opgeven.

 4. 4.Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste tot en met derde lid.

Artikel 6 Beslistermijn en horen monumentencommissie

 1. 1.Het college beslist op een aanvraag om subsidieverlening binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag. Het college kan deze termijn eenmaal met ten hoogste 12 weken verlengen.

 2. 2.Het college kan, voordat het een beslissing op een aanvraag neemt, de monumentencommissie terzake horen.

 3. 3.Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, beslist het college op een aanvraag – waarover de monumentencommissie wordt gehoord – niet eerder, dan nadat deze commissie gedurende 8 weken in de gelegenheid is geweest haar zienswijze terzake aan het college kenbaar te maken.

Artikel 7 Aanvang en voltooiing activiteiten

 1. 1.Om in aanmerking te komen voor subsidie mag met de uitvoering van de activiteiten niet eerder worden begonnen, dan nadat het besluit over subsidieverlening aan de aanvrager bekend is gemaakt.

 2. 2.De uitvoering van de activiteiten moet zijn voltooid binnen 24 maanden na dagtekening van de beschikking tot subsidieverlening, tenzij het college of Gedeputeerde Staten een verzoek om uitstel heeft gehonoreerd.

 3. 3.De subsidie-ontvanger, moet de cultuurhistorische waarde in goede staat van onderhoud houden en deze voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen water-, brand-, storm- en bliksemschade gedurende de periode dat er sprake is van een cultuurhistorische waarde.

 4. 4.De activiteiten moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag. Het college kan toestemming verlenen om de activiteiten niet overeenkomstig de aanvraag uit te voeren mits nog niet met díe activiteiten is begonnen.

Artikel 8 Aanvraag subsidievaststelling

 1. 1.De subsidie-ontvanger moet binnen 4 weken, nadat de onderhoudsactiviteiten zijn voltooid, doch uiterlijk vóór 30 november, een aanvraag om vaststelling van de subsidie indienen bij het college.

 2. 2.Een aanvraag om subsidievaststelling moet door middel van een aanvraagformulier, zoals door het college vastgesteld, worden ingediend.

 3. 3.Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en tweede lid.

Artikel 9 Beslistermijn en goedkeuring onderhoudsactiviteiten

 1. 1.Het college beslist op een aanvraag om subsidievaststelling binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag. Het college kan deze termijn eenmaal met ten hoogste 12 weken verlengen.

 2. 2.Het college neemt niet eerder een beslissing, dan nadat de wijze waarop de onderhoudsactiviteiten zijn uitgevoerd, door of namens het college is goedgekeurd.

Artikel 10 Subsidievaststelling, -intrekking en -wijziging

Het college kan naast de gevallen, vermeld in artikel 4:46, tweede en derde lid Awb, de subsidie lager vaststellen, als:

 1. a.is gebleken, dat de subsidie aan andere activiteiten is besteed dan waarvoor zij is aangevraagd, dan wel verleend;

 2. b.de subsidie-ontvanger een financieel wanbeleid voert;

 3. c.de subsidie-ontvanger zichzelf bij besluit heeft, dan wel bij rechterlijk vonnis is geliquideerd of ontbonden;

 4. d.bij de subsidie-ontvanger conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op het vermogen of een deel ervan;

 5. e.aan de subsidie-ontvanger surséance van betaling is verleend;

 6. f.de subsidie-ontvanger in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 11 Uitbetaling

 1. 1.De subsidie wordt niet eerder uitbetaald, dan nadat de subsidie is vastgesteld.

 2. 2.De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt op welke wijze de subsidie zal worden uitbetaald.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het instandhouden van cultuurhistorische waarden, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Intrekking oude regeling

De Beleidsregel duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden gemeente Overbetuwe, zoals vastgesteld bij besluit van 8 januari 2008, wordt ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2009.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Speficieke subsidieregeling onderhoudsactiviteiten cultuurhistorische waarden gemeente Overbetuwe 2009.

 

Aldus besloten in de vergadering van 23 september 2008.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

Bijlage 1 08 09 23

Bijlage 1 08 09 23 (PDF)
Omschrijving:
Bijlage 1