Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling vergoeding deskundigenbijstand bij grondverwerving gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling vergoeding deskundigenbijstand bij grondverwerving gemeente Overbetuwe 2008
Citeertitel Regeling vergoeding deskundigenbijstand bij grondverwerving gemeente Overbetuwe 2008
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-02-2008
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 29-01-2008
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 30-01-2008
Kenmerk voorstel 08bwb00079

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onteigeningswet, art. 50

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-02-2008 nieuwe regeling 29-01-2008
Hét Gemeente Nieuws; 30-01-2008
08bwb00079

Onderwerp: Regeling vergoeding deskundigenbijstand bij grondverwerving gemeente Overbetuwe 2008

 

Ons kenmerk: 08bwb00079

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 50 van de Onteigeningswet;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Regeling vergoeding deskundigenbijstand bij grondverwerving gemeente Overbetuwe 2008

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.college: het college van burgemeester en wethouders;

 2. b.deskundige: een taxateur, rentmeester of makelaar;

 3. c.gemeente: de gemeente Overbetuwe.

Artikel 2 Vergoeding deskundigenbijstand bij schadeloosstelling

 1. 1.In geval van minnelijke grondverwerving vergoedt de gemeente de kosten van deskundigenbijstand, met dien verstande dat deze vergoeding bij een schadeloosstelling:

  1. a.tot € 60.000: 2% met een minimum van € 1.000;

  2. b.vanaf € 60.000 tot € 125.000: 1,85% met een minimum van € 1.200;

  3. c.vanaf € 125.000 tot € 450.000: € 2.313 + 1,65% over het meerdere boven € 125.000; en

  4. d.vanaf € 450.000 en hoger: € 7.676 + 1,5% over het meerdere boven € 450.000, bedraagt.

 2. 2.De vergoeding, als bedoeld in het eerste lid, bedraagt in geen geval meer dan € 13.750.

 3. 3.De in dit artikel genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 4. 4.De kosten van deskundigenbijstand worden uitsluitend vergoed als zodanige bijstand ook daadwerkelijk is verleend. Op de vergoeding is de dubbele redelijkheidstoets van toepassing.

Artikel 3 Afwijkingen

 1. 1.Bij gegronde redenen kan van het in artikel 2, eerste lid vermelde tarief naar boven of naar beneden worden afgeweken.

 2. 2.Als een vergoeding wordt verzocht die afwijkt van het tarief, wordt het verzoek onderbouwd en bevat tenminste de data, de tijdsbesteding, de aard van de verrichtingen en het uurtarief met betrekking tot de bestede verrichtingen.

 3. 3.Op het verzoek is de dubbele redelijkheidstoets van toepassing.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2008.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding deskundigenbijstand bij grondverwerving gemeente Overbetuwe 2008.

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 januari 2008.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

regeling vergoeding deskundigenbijstand bij grondverwerving 2008 08 01 29

regeling vergoeding deskundigenbijstand bij grondverwerving 2008 08 01 29 (PDF)
Omschrijving: