Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Specifieke subsidieregeling activiteiten algemeen belang gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Specifieke subsidieregeling activiteiten algemeen belang gemeente Overbetuwe 2014
Citeertitel Specifieke subsidieregeling activiteiten algemeen belang gemeente Overbetuwe 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-04-2016
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Specifieke subsidieregeling activiteiten algemeen belang gemeente Overbetuwe 2011, zoals vastgesteld bij besluit van 29 november 2011, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-04-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2014
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 25-03-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling www.officielebekendmakingen.nl, gemeenteblad 17238, 31 maart 2014
Kenmerk voorstel 14bwb00014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008, artikel 4 en
 2. Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2014, artikel 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-04-2014 01-01-2014 01-04-2016 nieuwe regeling 25-03-2014
www.officielebekendmakingen.nl, gemeenteblad 17238, 31 maart 2014
14bwb00014
01-01-2012 01-01-2014 nieuwe regeling 29-11-2011
Hét Gemeente Nieuws; 07-12-2011
11bwb00013
01-05-2008 01-01-2012 nieuwe regeling 04-03-2008
Hét Gemeente Nieuws; 30-04-2008
08bwb00218

Onderwerp:

Specifieke subsidieregeling activiteiten algemeen belang gemeente Overbetuwe 2014

 

Ons kenmerk: 14bwb00014

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008 en 2 van de Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2014;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

 

Specifieke subsidieregeling activiteiten algemeen belang

gemeente Overbetuwe 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.reserve: het eigen vermogen van de aanvrager niet zijnde een voorziening, als bedoeld in dit artikel, onder d.;

 2. b.subsidie-ontvanger: een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een groep waaraan burgemeester en wethouders subsidie hebben verstrekt;

 3. c.subsidieperiode: een aaneengesloten periode, waarvoor subsidie wordt verstrekt;

 4. d.voorziening: een voorziening als bedoeld in artikel 374, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

 5. e.wet: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op alle door burgemeester en wethouders te verstrekken subsidies voor het tot stand brengen van of het in stand houden van activiteiten, waarvan het economisch belang niet direct voor de hand ligt, en waarbij burgemeester en wethouders inhoudelijk willen sturen op de na te streven doelstellingen.

Artikel 3 Aanvraag om subsidie

 1. 1.Een aanvraag om subsidie moet bij burgemeester en wethouders worden ingediend uiterlijk 1 juni van het jaar, voorafgaand aan een subsidieperiode waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 2. 2.Een aanvraag om subsidie moet door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend.

 3. 3.Bij een eerste aanvraag om subsidie moet een rechtspersoon een kopie van de statuten meesturen en de namen van de bestuursleden en hun functies opgeven.

 4. 4.Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste tot en met derde lid.

Artikel 4 Subsidiebeschikking

De subsidiebeschikking wordt binnen acht weken nadat het besluit hierover is genomen, maar uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan de subsidieperiode, gegeven.

Artikel 5 Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen

 1. 1.Afdeling 4.2.8. van de wet is van toepassing op alle door burgemeester en wethouders per boekjaar aan rechtspersonen verstrekte subsidies, als bedoeld in artikel 2 van deze regeling.

 2. 2.Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat de subsidie-ontvanger een reserve vormt.

 3. 3.Als de subsidie-ontvanger zijn inkomen in overwegende mate ontleent aan de subsidie is artikel 4:76 van de wet van overeenkomstige toepassing.

 4. 4.De verplichtingen als bedoeld in artikel 4:78, eerste tot en met vierde lid van de wet gelden niet voor subsidies beneden € 100.000, -.

Artikel 6 Aanvraag om subsidievaststelling

 1. 1.De subsidie-ontvanger moet een aanvraag om subsidievaststelling bij burgemeester en wethouders indienen uiterlijk op 1 juni na afloop van de subsidieperiode, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald.

 2. 2.Een aanvraag om subsidievaststelling moet door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend.

 3. 3.Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en tweede lid.

Artikel 7 Subsidiebeschikking vaststelling

De subsidiebeschikking wordt binnen acht weken nadat het besluit hierover is genomen, maar uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op de subsidieperiode, gegeven.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het verstrekken van subsidies, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Intrekking oude regeling

De Specifieke subsidieregeling activiteiten algemeen belang gemeente Overbetuwe 2011, zoals vastgesteld bij besluit van 29 november 2011, wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Specifieke subsidieregeling activiteiten algemeen belang gemeente Overbetuwe 2014.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 25 maart 2014.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th. Hoex MMO.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

 

Algemene toelichting

De gemeenteraad heeft op 22 april 2008 de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008 vastgesteld. Als uitvloeisel van deze verordening en de Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe hebben burgemeester en wethouders de Specifieke subsidieregeling activiteiten algemeen belang gemeente Overbetuwe vastgesteld.

 

In de uitvoeringspraktijk is gebleken dat het proces van verstrekken van subsidies efficiënter en effectiever zou kunnen verlopen, waarbij ook de subsidie-ontvanger (de klant) meer centraal komt te staan, als de specifieke subsidieregeling wordt aangepast.

 

Deze specifieke subsidieregeling wordt nu aangepast in artikel 6, eerste lid: de aanvraag om subsidievaststelling moet uiterlijk op 1 juni na afloop van de subsidieperiode, waarvoor subsidie was aangevraagd, worden ingediend (was: 13 weken na afloop van de subsidieperiode). Deze termijn is in overeenstemming met de eveneens op dit punt aangepaste Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe. Voor de subsidie-ontvangers betekent dit dat zij de aanvragen om zowel verlening als vaststelling op 1 juni kunnen indienen.

 

Verder worden er twee nieuwe artikelen opgenomen: artikel 4 en 7, die beiden zien op de beslistermijn voor burgemeester en wethouders. Artikel 4 was eerder niet opgenomen in deze regeling, omdat artikel 4 van de Algemene subsidieregeling van toepassing was. Artikel 7 was opgenomen als apart lid in artikel 5 van de specifieke subsidieregeling, maar heeft nu een eigen plaats gekregen. Dit alles omwille van de duidelijkheid.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel zijn de in deze regeling gehanteerde begrippen omschreven.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

In dit artikel wordt bepaald waarop de specifieke subsidieregeling van toepassing is. Het gaat hierbij om activiteiten waarbij het economisch belang niet direct aanwezig is, maar waarop wel sturing op de na te streven doelstellingen door de gemeente gewenst is.

 

Artikel 3 Aanvraag om subsidie

In het eerste lid wordt bepaald dat een aanvraag om subsidie bij burgemeester en wethouders moet worden ingediend uiterlijk 1 juni van het jaar, voorafgaand aan de subsidieperiode waarvoor subsidie wordt gevraagd.

In het tweede lid is bepaald dat gebruik moet worden gemaakt van een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier. Op dat formulier staat aangegeven aan welke vereisten moet worden voldaan.

Om te bereiken dat bij een eerste aanvraag om subsidie van een rechtspersoon de naam en functies duidelijk zijn, wordt op grond van het derde lid gevraagd om een kopie van de statuten mee te sturen, alsmede een opgave van de namen van de bestuursleden en hun functies.

In het vierde lid is opgenomen dat burgemeester en wethouders van het bepaalde in het eerste tot en met het derde lid ontheffing kunnen verlenen. Hiermee wordt enige flexibiliteit behouden.

 

Artikel 4 Subsidiebeschikking

In dit artikel is aangegeven waneer de subsidiebeschikking wordt gegeven. Hoewel deze bepaling niet afwijkt van die zoals neergelegd in de Algemene subsidieregeling, wordt, omwille van de duidelijkheid, deze bepaling toch opgenomen in deze specifieke subsidieregeling.

Artikel 5 Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen

Op grond van het eerste lid wordt in dit artikel afdeling 4.2.8. Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard op per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen ter bekostiging van structurele activiteiten. Het subsidiebedrag kan hiermee direct worden gerelateerd aan een bepaald niveau van prestaties of activiteiten.

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van het tweede lid bepalen dat een reserve moet worden gevormd, als zij dit gewenst of noodzakelijk achten.

In het derde lid is bepaald dat als de subsidie-ontvanger zijn inkomen in overwegende mate ontleent aan de subsidie, artikel 4:76 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van overeenkomstige toepassing is. Overeenkomstig artikel 4:76, eerste lid Awb moet het financiële verslag de balans en de exploitatierekening omvatten. Voor de verdere voorwaarden wordt verwezen naar het tweede tot en met vijfde lid van artikel 4:76 Awb.

Op grond van het vierde lid hoeft er, om reden van administratieve lastenverlichting, geen accountantscontrole plaats te vinden als de subsidie beneden de € 100.000, - ligt. Deze bepaling kan worden beschouwd als de bij wettelijk voorschrift verleende vrijstelling/ ontheffing in de zin van artikel 4:78, vijfde lid Awb.

 

Artikel 6 Aanvraag subsidievaststelling

Na de subsidieverlening volgt altijd de subsidievaststelling (tezamen wordt dit subsidieverstrekking genoemd). Bij een zogeheten directe subsidievaststelling is er geen sprake van voorafgaande subsidieverlening. Dit artikel bepaalt wat nodig is voor de aanvraag om subsidievaststelling, nadat er dus eerst subsidie is verleend. Het gaat dan om het moment van indienen van de aanvraag (eerste lid), wat afhankelijk is van de vraag of subsidie was verleend voor een periode of voor een activiteit, en de wijze waarop deze moet worden aangevraagd (tweede lid). In de beschikking tot subsidieverlening kan overigens een andere termijn voor indiening worden bepaald; dit zal en moet echter uitzondering zijn.

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van het derde lid ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel. Daarmee is er ook bij de aanvraag om subsidievaststelling enige flexibiliteit mogelijk.

 

Artikel 7 Subsidiebeschikking vaststelling

In dit artikel is aangegeven waneer de subsidiebeschikking wordt gegeven: binnen 8 weken nadat het besluit hierover is genomen, maar uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op de subsidieperiode.

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

Dit artikel geeft burgemeester en wethouders de mogelijkheid één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken, voor zover toepassing van deze regeling, gelet op het belang van het verstrekken van subsidies, zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Wordt er van deze bepaling gebruik gemaakt, dan heeft dit tot gevolg dat de regeling moet worden aangepast. Immers, alleen ten tijde van de vaststelling niet voorziene gevallen kunnen onder deze bepaling worden gevat.

 

Artikel 9 Intrekking oude regeling

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 11 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

specifieke subsidieregeling activiteiten algemeen belang gemeente Overbetuwe 2014 140325

specifieke subsidieregeling activiteiten algemeen belang gemeente Overbetuwe 2014 140325 (PDF)
Omschrijving: