Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Privacyregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Privacyregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2012
Citeertitel Privacyregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2012
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 06-01-2014
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Overbetuwe 2010, zoals vastgesteld bij besluit van 5 oktober 2010, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 25-10-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 25-09-2012
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 24-10-2012
Kenmerk voorstel 12bwb00038

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 96, art. 100
 2. Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
25-10-2012 01-01-2012 06-01-2014 nieuwe regeling 25-09-2012
De Betuwe; 24-10-2012
12bwb00038
21-10-2010 01-01-2012 nieuwe regeling 05-10-2010
Hét Gemeente Nieuws; 20-10-2010
10bwb00475
03-07-2008 01-06-2008 21-10-2010 nieuwe regeling 24-06-2008
Hét Gemeente Nieuws; 02-07-2008
08bwb00685

Onderwerp:

Privacyregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2012

 

Ons kenmerk: 12BWB00038

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2010;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

 

Privacyregeling gemeentelijke basisregistratie personen

gemeente Overbetuwe 2012

A.1.Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

a.

aangehaakt gegeven

:

in de basisregistratie personen over de ingeschrevenen opgenomen gegeven anders dan ter uitvoering van de wet;

b.

afnemer

:

bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

c.

authentiek gegeven

:

een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt;

d.

autorisatiebesluit

:

een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid van de wet over de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

e.

basisadministratie

:

de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente als bedoeld in artikel 2 van de wet;

f.

basisregistratie personen

:

de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente;

g.

beheerder

:

de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

h.

Besluit GBA

:

het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

i.

bewerker

:

degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de basisregistratie personen wordt gevoerd;

j.

binnengemeentelijke afnemer

:

elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

k.

college

:

het college van burgemeester en wethouders;

l.

derde

:

elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

m.

GBA-V

:

de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit GBA;

n.

gemeente

:

gemeente Overbetuwe;

o.

geregistreerde

:

degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Overbetuwe en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

p.

ingeschrevene

:

degene ten aanzien van wie een persoonslijst, als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA, in de basisadministratie is opgenomen

q.

verantwoordelijke

:

het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit, zijnde het college van burgemeester en wethouders;

r.

verordening

:

de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen;

s.

vrije derde

:

een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet;

t.

Wet GBA

:

de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

A.2.Artikel 2 Beheer van de gemeentelijke basisregistratie personen

 1. 1.Beheerder van de gemeentelijke basisregistratie personen is de teammanager Publiekszaken.

 2. 2.De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  1. a.(te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  2. b.(rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie door middel van andere geautomatiseerde toepassingen;

  3. c.verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie personen.

A.3.Artikel 3 Authentieke gegevens en verplicht gebruik

 1. 1.Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, worden tenminste de authentieke gegevens verstrekt aan alle binnengemeentelijke afnemers die deze gegevens uit de basisregistratie personen nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de Wet GBA kunnen voldoen.

 2. 2.De binnengemeentelijke afnemer die bij de vervulling van zijn taak informatie over een ingeschrevene nodig heeft die in de vorm van een authentiek gegeven beschikbaar is in de basisadministratie, gebruikt voor die informatie dat gegeven.

A.4.Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen en de GBA-V

 1. 1.Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen hebben:

  1. a.de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers van het team Publiekszaken;

  2. b.voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in Bijlage 1 bij deze regeling vermelde binnengemeentelijke afnemers.

 2. 2.Voor zover daartoe geautoriseerd krachtens het autorisatiebesluit, hebben de in Bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers, rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens in de GBA-V. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij of krachtens de wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 3. 3.De medewerkers van het team Publiekszaken en de binnengemeentelijke afnemers hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

A.5.Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA worden aan de in Bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke afnemers de in die tabel aangegeven gegevens systematisch verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

A.6.Artikel 6 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 1. 1.Op grond van artikel 96 van de Wet GBA, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden vanuit de basisregistratie aan de in Bijlage 3 genoemde beheerders van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 2. 2.De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

A.7.Artikel 7 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Aan buitengemeentelijke afnemers, verplichte derden, als bedoeld in artikel 98 van de Wet GBA, en andere gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de beheerder, inlichtingen verstrekt.

A.8.Artikel 8 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de Wet GBA kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de Wet GBA, aan de in Bijlage 4 bij deze regeling aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevene daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

A.9.Artikel 9 Terugmeldplicht

 1. 1.Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie personen, de basisadministratie persoonsgegevens van andere gemeenten of de GBA-V doet hiervan mededeling aan de beheerder.

 2. 2.De beheerder regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 3. 3.De beheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een melding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de Wet GBA en de artikelen 62 en 63 van het Besluit GBA.

 4. 4.In Bijlage 5 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke gegevens het betreft.

A.10.Artikel 10 Protocolplicht

 1. 1.Om te kunnen voldoen aan artikel 103 van de Wet GBA en artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens, houdt de beheerder van het verstrekken van gegevens een protocol bij.

 2. 2.De beheerder voldoet niet aan de verplichting, als bedoeld in het eerste lid, voor zover dit verstrekkingen betreft welke noodzakelijk zijn in het belang van de veiligheid van de staat of de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

A.11.Artikel 11 Recht op inzage en kennisneming van verstrekking

 1. 1.Verzoeken om inzage en verzoeken om mededeling van verstrekkingen aan derden ten aanzien van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden ingediend bij de beheerder.

 2. 2.De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

 3. 3.De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt om zijn identiteit vast te stellen.

A.12.Artikel 12 Recht op correctie

 1. 1.Verzoeken om verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden schriftelijk ingediend bij de beheerder.

 2. 2.De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

 3. 3.De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt om zijn identiteit vast te stellen.

A.13.Artikel 13 Verwijdering van gegevens

Gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de basisregistratie personen verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke. De beheerder verwijdert deze gegevens binnen 3 maanden na dit besluit.

A.14.Artikel 14 Beveiliging

De beheerder treft voor de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vastgestelde beveiligingsplan.

A.15.Artikel 15 Vernietiging

Vernietiging van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens geschiedt met inachtneming van de Archiefwet 1995.

A.16.Artikel 16 Intrekking oude regeling

De Privacyregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2010, zoals vastgesteld bij besluit van 5 oktober 2010, wordt ingetrokken.

A.17.Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

A.18.Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Privacyregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2012.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 25 september 2012.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex

E. Tuijnman.

Algemene toelichting

Deze regeling vloeit voort uit de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen (BRP). De verordening omvat het juridische kader voor de persoonsinformatiehuishou­ding met ingang van 1 januari 2010. De raad heeft de nadere regeling van verantwoordelijkheid, beheer en gegevensverwerking opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders in hun rol als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de BRP. Ter uitvoering daarvan wordt deze regeling vastgesteld.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de begripsomschrijvingen uitgewerkt, waar nodig worden deze hieronder nog nader toegelicht.

 

Onder e. basisadministratie en f. basisregistratie personen: de regeling betreft de basis­registratie personen. Dat is een combinatie van de basisadministratie, waarin persoons­gegevens van personen die in gemeente Overbetuwe woonachtig zijn en de registratie van gegevens van niet-inwoners. Om over de gegevens van niet-inwoners te kunnen beschikken is (voor zover van de niet-inwoner in de GBA een persoonslijst is opgenomen) een besluit van de minister van Binnenlandse Zaken nodig, het onder d. in dit artikel genoemde autorisatiebesluit.

De basisregistratie bevat naast gegevens van inwoners en niet-inwoners de zogenaamde aangehaakte gegevens. Dat zijn gegevens van voormalige inwoners van gemeente Overbetuwe, die nog in gebruik zijn, maar die strikt formeel geredeneerd niet tot de basisadministratie worden gerekend. Deze gegevens maken geen deel uit van het gegevenspakket van de basisadministratie.

 

Onder c. authentiek gegeven: sinds 1 januari 2010 moeten overheidsorganisaties en dus ook gemeenten bij de verwerking van persoonsgegevens voor publiekrechtelijke taken gebruik maken van de authentieke gegevens uit de basisadministraties. Authentieke gegevens zijn gegevens die als zodanig door de Wet GBA worden aangemerkt. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel wordt het begrip authentiek gegeven als volgt omschreven: “Authentieke gegevens zijn, gezien het geheel van wettelijke taken, voor alle overheidsinstanties vitaal of veelvuldig en om uiteenlopende redenen nodig, kwalitatief hoogwaardig en als zodanig bij of krachtens de wet aangewezen”. De mate van zekerheid en dus de bewijskracht die aan een gegeven in de GBA kan worden toegekend wordt bepaald door de brondocumenten waaraan ze zijn ontleend. Welke gegevens tot de authentieke gegevens worden gerekend is vastgelegd in bijlage 1d behorende bij artikel 58a van het Besluit GBA.

 

Artikel 2 Beheer van de gemeentelijke basisregistratie personen

Het beheer van de basisregistratie personen is belegd bij de teammanager Publiekszaken.

 

Artikel 3 Authentieke gegevens en verplicht gebruik

Afnemers zijn op grond van artikel 3b Wet GBA verplicht om authentieke gegevens te gebruiken bij vervulling van wettelijke taken en op grond van artikel 62 Wet GBA bij gerede twijfel aan het authentieke gegeven dit terug te melden aan de bronhouder.

 

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen en de GBA-V

Rechtstreekse toegang wil zeggen: het via een "on-line verbinding" kunnen raadplegen of muteren van gegevens, zonder tussenkomst van anderen. Het eerste lid, onder a. regelt de toegang van de beheerder en de medewerkers bij de teams die uitvoering geven aan de Wet GBA.

Behalve de reguliere teams binnen de gemeente, zoals het team publiekszaken, belastingen of team vergunningen, kan het regionale politiekorps op dezelfde wijze toegang hebben tot de GBA. Dit is geregeld in artikel 96, tweede lid van de Wet GBA.

 

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Er zijn binnengemeentelijke afnemers aan wie systematisch gegevens worden verstrekt zonder dat hun rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen is gegeven. In dit verband kan worden gedacht aan periodieke selecties en mutatieberichtgeving.

 

Artikel 6 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van dit artikel vindt verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen aan andere binnengemeentelijke teams plaats. Het aanleggen van verbanden hangt samen met het gemeentelijk informatiebeleid. De Wet GBA verplicht in artikel 96 tot het benoemen van de verbanden die in de gemeente zijn aangelegd tussen de verschillende administraties. Een voorbeeld van een dergelijk verband is die van de integratie van de basisadministratie in de basisregistratie. Aangegeven moet worden welke registraties het betreft, waarvoor de gegevens worden gekoppeld, om welk team het gaat en door wie de gegevens worden beheerd.

 

Artikel 7 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Dit artikel bepaalt hoe omgegaan wordt met telefonische verzoeken om het verstrekken van gegevens aan buitengemeentelijke afnemers, de zogenaamde verplichte derden en andere gemeenten.

 

Artikel 8 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Gemeenten hebben de bevoegdheid om op basis van artikel 100 Wet GBA bij of krachtens verordening te bepalen of en in welke mate gegevens worden verstrekt uit de basisadministratie aan zogenaamde vrije derden.

 

Voorwaarde is dat het gemeentelijk verstrekkingenbeleid is vastgelegd bij of krachtens een gemeentelijke verordening. Met de wijziging van artikel 100 Wet GBA per 1 september 2001 heeft de wetgever de categorie van personen en instellingen die de gemeente van gegevens kan voorzien aanzienlijk beperkt.

 

Het verstrekken van gegevens aan commerciële bedrijven behoort niet tot het doel van de GBA en staat in beginsel op gespannen voet met de primaire doelstelling van de basisadministraties. Om die reden wordt gegevensverstrekking op grond van artikel 100 Wet GBA aan commerciële instellingen en bedrijven volledig uitgesloten. Commerciële instellingen zoals incassobureaus en postorderbedrijven hebben dus geen recht op gegevensverstrekking.

 

Ook de categorie van gegevens die mogen worden verstrekt, is verder afgebakend. Alleen de in artikel 100, tweede lid Wet GBA vermelde gegevens mogen worden verstrekt. OP grond van artikel 102 van de Wet GBA heeft de burger het recht geheimhouding tot verstrekking van zijn gegevens te vragen. In dat geval wordt de gevraagde informatie niet verstrekt.

 

Onder artikel 100 Wet GBA is gegevensverstrekking alleen mogelijk aan rechtspersonen zonder winstoogmerk voor zover de verstrekking noodzakelijk is in het belang van betrokkenen of van de rechten en vrijheden van anderen. Daarbij wordt nagegaan of de verstrekking wordt gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte, een gemeentelijk belang, of de verstrekking in de juiste verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd en of dit doel op een minder ingrijpende wijze kan worden bereikt.

 

Een voorbeeld van gegevensverstrekkingen aan rechtspersonen is de verstrekking van gegevens aan woningcorporaties in het kader van de samenwerking op het gebied van de fraudebestrijding en eerlijke verdeling van de woonruimte.

 

Aan particulieren mogen gegevens worden verstrekt ten behoeve van een persoonlijk niet-commercieel belang zoals in verband met een reünie of opsporing van een familielid. Verplicht is gesteld dat de gemeente eerst uitdrukkelijk toestemming verkrijgt van de ingeschrevene van wie de gegevens worden verstrekt. De schriftelijke toestemmingen moeten een jaar lang worden bewaard. Daarnaast moeten informatieverstrekkingen die plaatsvinden op basis van artikel 100 Wet GBA worden geprotocolleerd (artikel 10).

 

Artikel 9 Terugmeldplicht

Dit artikel regelt de verplichting van bestuursorganen om bij gerede twijfel aan de juistheid van de authentieke gegevens terug te melden aan de beheerder van de basisadministratie. Gegevensuitwisselingen beperken zich in het algemeen niet uitsluitend tot de authentieke gegevens. Ook in de niet-authentieke gegevens kunnen eventuele fouten voorkomen, die door daartoe door het college aan te wijzen afnemers teruggemeld moeten kunnen worden.

 

Op grond van artikel 62, vierde lid, Wet GBA is aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid toegekend om:

 • -nadere regels te stellen over de terugmelding door de binnengemeentelijke afnemers aan de basisadministratie;

 • -nadere regels te stellen over de kennisgeving door het college aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding;

 • -binnengemeentelijke afnemers aan te wijzen die een terugmelding doen op andere dan de authentieke gegevens, waarbij is aangegeven welke gegevens dit betreft.

 

De ‘terugmelding aan de basisadministratie’ houdt zowel terugmelding in aan de basisadministratie van de eigen gemeente als ook aan de basisadministraties van de andere gemeenten.

 

Artikel 10 Protocolplicht

Op grond van dit artikel is de beheerder verplicht om een protocol voor het verstrekken van gegevens bij te houden.

 

Artikelen 11 tot en met 13 Rechten van de burger

De Wet GBA regelt uitputtend de rechten van de burger met betrekking tot inzage, correctie en verwijdering van zijn gegevens in de basisadministratie. Op het deel van de basisregistratie dat niet als basisadministratie wordt aangemerkt, is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De rechten die de burger op grond van die wet heeft, zijn overgenomen in deze regeling.

 

Artikel 14 Beveiliging

De Wet GBA stelt een aantal eisen op het gebied van beveiliging. Artikel 31 Besluit GBA stelt dat er voldoende voorzieningen van technische en organisatorische aard getroffen moeten zijn ter beveiliging van de in de GBA vermelde gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens.

 

Het daarin gestelde is uit te splitsen naar de volgende aandachtsgebieden:

 • -het systeem dan wel de methode voor het ontwikkelen, uitvoeren, meten dan wel controleren en bijsturen van beveiligingsmaatregelen;

 • -de maatregelen van technische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen;

 • -de maatregelen van organisatorische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen.

In de gemeente zijn er maatregelen getroffen op deze terreinen. Deze maatregelen zijn opgenomen in het zogeheten Informatiebeveiligingsplan.

 

Artikel 15 Vernietiging

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 16 Intrekking oude regeling

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 17 Inwerkingtreding

Dit artikel bepaalt de datum van inwerkingtreding, waarbij de regeling terug werkt tot en met 1 januari 2012, zijnde de datum waarop de reorganisatie zijn beslag kreeg.

 

Artikel 18 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Bijlage 1

 

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V

 

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Overbetuwe hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie en tot de GBA-V, voor zover daartoe geautoriseerd op grond van het autorisatiebesluit.

 

Organisatie-onderdeel

Wettelijk kader

Gegevensset

Basisregistratie

 

Gegevensset

GBA-V

 

Afdeling Beheer

 

Team Buitenruimte en vastgoed

 

Uitvoering Publiekrechtelijke taken

Profiel Algemeen

De gegevens opgenomen in Bijlage 1 autorisatiebesluit BZK

 

Team Openbare Werken

Gemeentewet, Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe

 

Profiel Belastingen

De gegevens opgenomen in Bijlage 2 autorisatiebesluit BZK

 

Team Veiligheid

Onderdeel integrale veiligheid

 

Wet rampen en zware ongevallen, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,

Regeling verkeersbrigadiers

 

Profiel Rampen bestrijding

 

De gegevens opgenomen in Bijlage 15 autorisatiebesluit BZK

 

Team Veiligheid

Onderdeel Brandweer

 

 

Brandweerwet 1985, Brandbeveiligingsverordening

 

Profiel Algemeen

 

De gegevens opgenomen in Bijlage 1 autorisatiebesluit BZK

 

Team Veiligheid

Onderdeel Toezicht en handhaving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzondere wetten en APV

 

Profiel APV en bijzondere wetten

 

De gegevens opgenomen in Bijlage 4a, 4b, 6, 7a, 7b, 8 en 11 autorisatie- besluit BZK

 

 

Afdeling Gemeentewinkel

 

Team Publiekszaken

Onderdeel Backoffice

 

Wet GBA;

Kieswet, Burgerlijk wetboek,

Besluit Burgerlijke Stand,

Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap,

Wet justitiële documentatie,

Paspoortwet en

Regelgeving rijbewijzen;

 

 

Profiel Burgerzaken

 

De gegevens opgenomen in Bijlage 17, 19, 23, 26 en 27  autorisatiebesluit BZK

Team Publiekszaken

Onderdeel Frontoffice

 

Wet GBA , Burgerlijk wetboek,

Besluit Burgerlijke Stand

Besluit

Wet justitiële documentatie

Paspoortwet en

Regelgeving rijbewijzen

 

 

Profiel Burgerzaken

 

De gegevens opgenomen in Bijlage 17, 18 en 26 autorisatiebesluit BZK

Team Publiekszaken

Onderdeel informatiebalie

 

Uitvoering Publiekrechtelijke taken, Paspoortwet en

Regelgeving rijbewijzen

 

 

Profiel Algemeen, uitgebreid met reisdocument- en rijbewijsgegevens

 

 

De gegevens opgenomen in Bijlage 16 en 27 autorisatiebesluit BZK

 

Team Publiekszaken Onderdeel Belastingen

 

Uitvoering gemeentelijke belastingen; Wet WOZ; afvalstoffenheffingen; Invorderingswet en  Wet Milieubeheer.

 

 

Profiel Belastingen

 

 

 

De gegevens opgenomen in Bijlage 2 en 3 autorisatiebesluit BZK

Team Publiekszaken

Onderdeel Bedrijvenloket

 

Uitvoering Publiekrechtelijke taken

Profiel Algemeen

De gegevens opgenomen in Bijlage 1 autorisatiebesluit BZK

 

Team Werk en Inkomen

Wet werk en bijstand; Wet inburgering nieuwkomers; Wet inkomensvoorziening ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer; Wet Sociale Werkvoorziening; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en Wet Kinderopvang.

 

Profiel werk en inkomen

De gegevens opgenomen in Bijlage 5a, 5b.  12a, 12b, 13 en 20 autorisatiebesluit BZK

Team Zorg en Inkomen

Wet werk en bijstand; Wet inburgering nieuwkomers; Wet maatschappelijke ondersteuning; Wet inkomensvoorziening ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en Wet Kinderopvang; Wet schuldhulpverlening; Regeling gehandicaptenparkeerkaart.

 

Profiel zorg en inkomen

De gegevens opgenomen in Bijlage 5a, 5b, 12a, 12b en 13 autorisatiebesluit BZK

Team Vergunningen

Onderdeel APV en bijzondere wetten

 

APV, Winkeltijdenwet,

Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen en Algemene plaatselijke verordening

 

 

Profiel APV en bijzondere wetten

 

De gegevens opgenomen in Bijlage 6, 7a, 7b, 8 en 11

Team Vergunningen

Onderdeel omgevingsloket

 

Wet milieubeheer,

Woningwet,

 

 

 

Profiel Omgevingsloket

 

De gegevens opgenomen in Bijlage 10 autorisatiebesluit BZK

 

 

Afdeling Interne Service

 

Team Administratie

Onderdeel Financiën

 

Uitvoering Publiekrechtelijke taken

 

Profiel algemeen

 

De gegevens opgenomen in Bijlage 1 autorisatiebesluit BZK

 

Team Administratie

Onderdeel salarisadministratie

 

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;

Rechtspositiebesluit raad- en commissieleden;

Ambtenarenwet en

Gemeentewet

 

 

Profiel personeel

 

De gegevens opgenomen in Bijlage 24 en 25 autorisatiebesluit BZK

Team Advies

Uitvoering Publiekrechtelijke taken

Profiel algemeen

De gegevens opgenomen in Bijlage 1 autorisatiebesluit BZK

 

Team Informatie

Onderdeel Post- en Archiefzaken

 

Uitvoering Publiekrechtelijke taken

 

Profiel archief

 

De gegevens opgenomen in Bijlage 1 en 22 autorisatiebesluit BZK

 

Team Kwaliteit

Uitvoering Publiekrechtelijke taken

Profiel algemeen

De gegevens opgenomen in Bijlage 1 autorisatiebesluit BZK

 

Team Ondersteuning

Uitvoering Publiekrechtelijke taken

 

Profiel algemeen

De gegevens opgenomen in Bijlage 1 autorisatiebesluit BZK

 

Afdeling Ontwikkeling

 

Team Ontwikkeling

 

Uitvoering Publiekrechtelijke taken

Profiel algemeen

De gegevens opgenomen in Bijlage 1 autorisatiebesluit BZK

 

 

Afdeling Realisatie

 

Team Beleidsrealisatie

 

 

Uitvoering Publiekrechtelijke taken, Leerplichtwet en

Leerplichtregeling 1995

 

Profiel Algemeen

 

 

De gegevens opgenomen in Bijlage 21 autorisatiebesluit BZK

 

Team Projectrealisatie

 

Uitvoering Publiekrechtelijke taken

Profiel algemeen

De gegevens opgenomen in Bijlage 1 autorisatiebesluit BZK

 

 

Griffie, Managementteam en Staf

 

Griffie

Uitvoering Publiekrechtelijke taken

Profiel algemeen

De gegevens opgenomen in Bijlage 1 autorisatiebesluit BZK

Managementteam

Uitvoering Publiekrechtelijke taken

Profiel algemeen

De gegevens opgenomen in Bijlage 1 autorisatiebesluit BZK

 

Staf

 

Uitvoering Publiekrechtelijke taken

Profiel algemeen

De gegevens opgenomen in Bijlage 1 autorisatiebesluit BZK

 

 

Het college kan, als dit noodzakelijk is, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging.

Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

 

 

Bijlage 1 a

 

Overzicht autorisatieprofielen

 

 

1. Profiel Algemeen

 

 

Gegevensset BRP

 

Gegevensset GBA-V

01/51

 

Persoon

 

 

01.01.10

A-nummer

X

X

01.01.20

Burgerservicenummer

X

X

01.02.10

Voornamen

X

X

01.02.20

Adellijke titel / predikaat

X

X

01.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam

X

X

01.02.40

(Geslachts)naam

X

X

01.03.10

Geboortedatum

X

X

01.04.10

Geslachtsaanduiding

X

X

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

X

X

01.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

01.99.09

Status

X

 

 

 

 

 

05/55

Huwelijk / Geregistreerd Partnerschap

 

 

05.01.20

Burgerservicenummer partner

X

 

05.02.20

Adellijke titel/predikaat partner

X

X

05.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam partner

X

X

05.02.40

(Geslachts)naam partner

X

X

05.06.10

Datum sluiting/aangaan

X

X

05.07.10

Datum ontbinding

X

X

05.07.40

Reden ontbinding

X

 

05.15.10

Soort verbintenis

X

 

05.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

06/56

Overlijden

 

 

06.08.10

Datum overlijden

X

X

06.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

07

Inschrijving

 

 

07.70.10

Indicatie geheim persoonsgegevens

X

X

07.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

08/58

Verblijfplaats

 

 

08.09.10

Gemeente van inschrijving

X

X

08.10.20

Gemeentedeel

X

X

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

X

X

08.11.10

Straatnaam

X

X

08.11.15

Naam openbare ruimte

X

X

08.11.20

Huisnummer

X

X

08.11.30

Huisletter

X

X

08.11.40

Huisnummertoevoeging

X

X

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

X

X

08.11.60

Postcode

X

X

08.11.70

Woonplaatsnaam

X

X

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

X

X

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

X

X

08.12.10

Locatiebeschrijving

X

X

08.13.10

Land waarnaar vertrokken

X

 

08.13.20

Datum vertrek uit Nederland

X

X

08.14.20

Datum vestiging in Nederland

X

X

08.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

99.99.02

Gezinsverhouding

X

 

 

 

 

 

 

 

De medewerkers van organisatieonderdelen van de gemeente Overbetuwe die nog geen rechtstreekse toegang tot GBA-V hebben zijn geautoriseerd voor categorie 21.

 

 

 

 

Gegevensset BRP

 

Gegevensset GBA-V

21

 

Verwijsgegevens

 

 

21.09.10

Gemeente waarheen uitgeschreven

X

 

21.09.20

Datum van uitschrijving

X

 

21.70.10

Indicatie geheimhouding verwijsgegevens

X

 

 

 

 

 

 

 

2. Profiel Belastingen

 

 

Gegevensset BRP

 

Gegevensset GBA-V

01/51

 

Persoon

 

 

01.01.10

A-nummer

X

X

01.01.20

Burgerservicenummer

X

X

01.02.10

Voornamen

X

X

01.02.20

Adellijke titel / predikaat

X

X

01.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam

X

X

01.02.40

(Geslachts)naam

X

X

01.03.10

Geboortedatum

X

X

01.04.10

Geslachtsaanduiding

X

X

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

X

X

01.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

01.99.09

Status

X

 

 

 

 

 

05/55

Huwelijk / Geregistreerd Partnerschap

 

 

05.01.10

A-nummer partner

X

X

05.01.20

Burgerservicenummer partner

X

X

05.02.10

Voornamen partner

X

X

05.02.20

Adellijke titel/predikaat partner

X

X

05.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam partner

X

X

05.02.40

(Geslachts)naam partner

X

X

05.03.10

Geboortedatum partner

X

X

05.06.10

Datum sluiting/aangaan

X

X

05.07.10

Datum ontbinding

X

X

05.07.40

Reden ontbinding

X

 

05.15.10

Soort verbintenis

X

 

05.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

06/56

Overlijden

 

 

06.08.10

Datum overlijden

X

X

06.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

07

Inschrijving

 

 

07.70.10

Indicatie geheim persoonsgegevens

X

X

07.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

08/58

Verblijfplaats

 

 

08.09.10

Gemeente van inschrijving

X

X

08.10.20

Gemeentedeel  

X

X

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

X

X

08.11.10

Straatnaam

X

X

08.11.15

Naam openbare ruimte

X

X

08.11.20

Huisnummer  

X

X

08.11.30

Huisletter  

X

X

08.11.40

Huisnummertoevoeging

X

X

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

X

X

08.11.60

Postcode

X

X

08.11.70

Woonplaatsnaam

X

X

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

X

X

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

X

X

08.12.10

Locatiebeschrijving  

X

X

08.13.10

Land waarnaar vertrokken

X

X

08.13.20

Datum vertrek uit Nederland

X

X

08.13.30

Adres buitenland 1

X

X

08.13.40

Adres buitenland 2

X

X

08.13.50

Adres buitenland 3

X

X

08.14.20

Datum vestiging in Nederland

X

X

08.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

58.09.10

Gemeente van inschrijving

X

X

58.10.20

Gemeentedeel

X

X

58.10.30

Datum aanvang adreshouding

X

X

58.11.10

Straatnaam

X

X

58.11.15

Naam openbare ruimte

X

X

58.11.20

Huisnummer

X

X

58.11.30

Huisletter

X

X

58.11.40

Huisnummertoevoeging

X

X

58.11.50

Aanduiding bij huisnummer

X

X

58.11.60

Postcode

X

X

58.11.70

Woonplaatsnaam

X

X

58.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

X

X

58.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

X

X

58.12.10

Locatiebeschrijving

X

X

 

 

 

 

 

     

Als de oorspronkelijke schuldenaar is overleden mogen, als de schuld overgaat op de erven, aanvullend de volgende gegevens van zijn persoonslijst worden opgevraagd:

 

02/52

Ouder 1

 

 

02.01.10

A-nummer

X

X

02.01.20

Burgerservicenummer

X

X

02.02.10

Voornamen

X

X

02.02.20

Adellijke titel/predikaat

X

X

02.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam

X

X

02.02.40

(Geslachts)naam

X

X

02.03.10

Geboortedatum

X

X

02.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

03/53

Ouder 2

 

 

03.01.10

A-nummer

X

X

03.01.20

Burgerservicenummer

X

X

03.02.10

Voornamen

X

X

03.02.20

Adellijke titel/predikaat

X

X

03.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam

X

X

03.02.40

(Geslachts)naam

X

X

03.03.10

Geboortedatum

X

X

03.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

05/55

Huwelijk / Geregistreerd Partnerschap

 

 

05.01.10

A-nummer partner

X

X

05.01.20

Burgerservicenummer partner

X

X

05.02.10

Voornamen partner

X

X

05.02.20

Adellijke titel/predikaat partner

X

X

05.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam partner

X

X

05.02.40

(Geslachts)naam partner

X

X

05.03.10

Geboortedatum partner

X

X

05.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

09/59

Kind

 

 

09.01.10

A-nummer

X

X

09.01.20

Burgerservicenummer

X

X

09.02.10

Voornamen

X

X

09.02.20

Adellijke titel/predikaat

X

X

09.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam

X

X

09.02.40

(Geslachts)naam

X

X

09.03.10

Geboortedatum

X

X

09.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

 

 

De medewerkers van organisatieonderdelen van de gemeente Overbetuwe die nog geen rechtstreekse toegang tot GBA-V hebben zijn geautoriseerd voor categorie 21.

 

 

 

 

Gegevensset BRP

 

Gegevensset GBA-V

21

 

Verwijsgegevens

 

 

21.09.10

Gemeente waarheen uitgeschreven

X

 

21.09.20

Datum van uitschrijving

X

 

21.70.10

Indicatie geheimhouding verwijsgegevens

X

 

 

 

 

 

 

 

3. Profiel Personeel

 

 

Gegevensset BRP

 

Gegevensset GBA-V

01/51

 

Persoon

 

 

01.01.10

A-nummer

X

X

01.01.20

Burgerservicenummer

X

X

01.02.10

Voornamen

X

X

01.02.20

Adellijke titel / predikaat

X

X

01.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam

X

X

01.02.40

(Geslachts)naam

X

X

01.03.10

Geboortedatum

X

X

01.04.10

Geslachtsaanduiding

X

X

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

X

X

01.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

01.99.09

Status

X

 

 

 

 

 

02/52

Ouder 1

 

 

02.01.10

A-nummer

X

X

02.01.20

Burgerservicenummer

X

X

02.02.10

Voornamen

X

X

02.02.20

Adellijke titel/predikaat

X

X

02.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam

X

X

02.02.40

(Geslachts)naam

X

X

02.03.10

Geboortedatum

X

X

02.03.20

Geboorteplaats

X

X

02.03.30

Geboorteland

X

X

02.04.10

Geslacht

X

 

02.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

03/53

Ouder 2

 

 

03.01.10

A-nummer

X

X

03.01.20

Burgerservicenummer

X

X

03.02.10

Voornamen

X

X

03.02.20

Adellijke titel/predikaat

X

X

03.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam

X

X

03.02.40

(Geslachts)naam

X

X

03.03.10

Geboortedatum

X

X

03.03.20

Geboorteplaats

X

X

03.03.30

Geboorteland

X

X

03.04.10

Geslacht

X

 

03.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

05/55

Huwelijk / Geregistreerd Partnerschap

 

 

05.01.10

A-nummer partner

X

X

05.01.20

Burgerservicenummer partner

X

X

05.02.10

Voornamen partner

X

X

05.02.20

Adellijke titel/predikaat partner

X

X

05.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam partner

X

X

05.02.40

(Geslachts)naam partner

X

X

05.03.10

Geboortedatum partner

X

X

05.03.20

Geboorteplaats partner

X

X

05.03.30

Geboorteland partner

X

X

05.04.10

Geslacht partner

X

 

05.06.10

Datum sluiting/aangaan

X

X

05.07.10

Datum ontbinding

X

X

05.07.40

Reden ontbinding

X

 

05.15.10

Soort verbintenis

X

 

05.81.10

Registergemeente akte

X

X

05.81.20

Aktenummer sluiting/aangaan

X

X

05.82.10

Gemeente sluiting/aangaan

X

X

05.82.30

Beschrijving van het document sluiting/aangaan

X

X

05.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

55.06.10

Datum sluiting/aangaan

X

X

55.15.10

Soort verbintenis

X

 

55.81.10

Registergemeente sluiting/aangaan

X

X

55.81.20

Aktenummer sluiting/aangaan

X

X

55.82.10

Gemeente sluiting/aangaan

X

X

55.82.30

Beschrijving van het document sluiting/aangaan

X

X

 

 

 

 

06/56

Overlijden

 

 

06.08.10

Datum overlijden

X

X

06.08.20

Plaats overlijden

X

X

06.08.30

Land overlijden

X

X

06.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

07

Inschrijving

 

 

07.70.10

Indicatie geheim persoonsgegevens

X

X

07.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

08/58

Verblijfplaats

 

 

08.09.10

Gemeente van inschrijving

X

X

08.10.20

Gemeentedeel

X

X

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

X

X

08.11.10

Straatnaam

X

X

08.11.15

Naam openbare ruimte

X

X

08.11.20

Huisnummer

X

X

08.11.30

Huisletter

X

X

08.11.40

Huisnummertoevoeging

X

X

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

X

X

08.11.60

Postcode

X

X

08.11.70

Woonplaatsnaam

X

X

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

X

X

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

X

X

08.12.10

Locatiebeschrijving

X

X

08.13.20

Datum vertrek uit Nederland

X

X

08.14.20

Datum vestiging in Nederland

X

X

08.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

58.09.10

Gemeente van inschrijving

X

X

58.10.20

Gemeentedeel

X

X

58.10.30

Datum aanvang adreshouding

X

X

58.11.10

Straatnaam

X

X

58.11.20

Huisnummer

X

X

58.11.30

Huisletter

X

X

58.11.40

Huisnummertoevoeging

X

X

58.11.50

Aanduiding bij huisnummer

X

X

58.11.60

Postcode

X

X

58.11.70

Woonplaatsnaam

X

X

58.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

X

X

58.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

X

X

58.12.10

Locatiebeschrijving

X

X

 

 

 

 

09/59

Kind

 

 

09.01.10

A-nummer

X

X

09.01.20

Burgerservicenummer

X

X

09.02.10

Voornamen

X

X

09.02.20

Adellijke titel/predikaat

X

X

09.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam

X

X

09.02.40

(Geslachts)naam

X

X

09.03.10

Geboortedatum

X

X

09.03.20

Geboorteplaats

X

X

09.03.30

Geboorteland

X

X

09.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

 

 

De medewerkers van organisatieonderdelen van de gemeente Overbetuwe die nog geen rechtstreekse toegang tot GBA-V hebben zijn geautoriseerd voor categorie 21.

 

 

 

 

Gegevensset BRP

 

Gegevensset GBA-V

21

 

Verwijsgegevens

 

 

21.09.10

Gemeente waarheen uitgeschreven

X

 

21.09.20

Datum van uitschrijving

X

 

21.70.10

Indicatie geheimhouding verwijsgegevens

X

 

 

 

 

 

 

 

4. Profiel APV en bijzondere wetten

 

 

Gegevensset BRP

 

Gegevensset GBA-V

01/51

 

Persoon

 

 

01.01.10

A-nummer

X

X

01.01.20

Burgerservicenummer

X

X

01.02.10

Voornamen

X

X

01.02.20

Adellijke titel / predikaat

X

X

01.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam

X

X

01.02.40

(Geslachts)naam

X

X

01.03.10

Geboortedatum

X

X

01.03.20

Geboorteplaats

X

X

01.03.30

Geboorteland

X

X

01.04.10

Geslachtsaanduiding

X

X

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

X

X

01.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

01.99.09

Status

X

 

 

 

 

 

04/54

Nationaliteit

 

 

04.05.10

Nationaliteit

X

X

04.65.10

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

X

X

04.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

05/55

Huwelijk / Geregistreerd Partnerschap

 

 

05.01.20

Burgerservicenummer partner

X

 

05.02.20

Adellijke titel/predikaat partner

X

X

05.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam partner

X

X

05.02.40

(Geslachts)naam partner

X

X

05.06.10

Datum sluiting/aangaan

X

X

05.07.10

Datum ontbinding

X

X

05.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

06/56

Overlijden

 

 

06.08.10

Datum overlijden

X

X

06.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

07

Inschrijving

 

 

07.70.10

Indicatie geheim persoonsgegevens

X

X

07.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

08/58

Verblijfplaats

 

 

08.09.10

Gemeente van inschrijving

X

X

08.10.20

Gemeentedeel

X

X

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

X

X

08.11.10

Straatnaam

X

X

08.11.15

Naam openbare ruimte

X

X

08.11.20

Huisnummer

X

X

08.11.30

Huisletter

X

X

08.11.40

Huisnummertoevoeging

X

X

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

X

X

08.11.60

Postcode

X

X

08.11.70

Woonplaatsnaam

X

X

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

X

X

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

X

X

08.12.10

Locatiebeschrijving

X

X

08.13.10

Land waarnaar vertrokken

X

 

08.13.20

Datum vertrek uit Nederland

X

X

08.14.20

Datum vestiging in Nederland

X

X

08.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

X

 

 

 

 

58.09.10

Gemeente van inschrijving

X

X

58.10.20

Gemeentedeel

X

X

58.10.30

Datum aanvang adreshouding

X

X

58.11.10

Straatnaam

X

X

58.11.15

Naam openbare ruimte

X

X

58.11.20

Huisnummer

X

X

58.11.30

Huisletter

X

X

58.11.40

Huisnummertoevoeging

X

X

58.11.50

Aanduiding bij huisnummer

X

X

58.11.60

Postcode

X

X

58.11.70

Woonplaatsnaam

X

X

58.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

X

X

58.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

X

X

58.12.10

Locatiebeschrijving

X

X

 

 

 

 

09/59

Kind

 

 

09.01.10

A-nummer

X

X

09.01.20

Burgerservicenummer

X

X

09.02.10

Voornamen

X

X

09.02.20

Adellijke titel/predikaat

X

X

09.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam

X

X

09.02.40

(Geslachts)naam

X

X

09.03.10

Geboortedatum

X

X

09.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

10/60

Verblijfstitel

 

 

10.39.10

Aanduiding verblijfstitel

X

X

10.39.20

Datum einde verblijfstitel

X

X

10.39.30

Ingangsdatum verblijfstitel

X

X

10.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

10.85.10

Ingangsdatum geldigheid cat. verblijfstitel

X

X

 

 

 

 

60.39.10

Aanduiding verblijfstitel

X

X

60.39.20

Datum einde verblijfstitel

X

X

60.39.30

Ingangsdatum verblijfstitel

X

X

60.85.10

Ingangsdatum geldigheid cat. verblijfstitel

X

X

 

 

 

 

11/61

Gezagsverhouding

 

 

11.32.10

Indicatie gezag minderjarige

X

 

11.33.10

Indicatie curatele-register

X

X

11.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De medewerkers van organisatieonderdelen van de gemeente Overbetuwe die nog geen rechtstreekse toegang tot GBA-V hebben zijn geautoriseerd voor categorie 21.

 

 

 

 

Gegevensset BRP

 

Gegevensset GBA-V

21

 

Verwijsgegevens

 

 

21.09.10

Gemeente waarheen uitgeschreven

X

 

21.09.20

Datum van uitschrijving

X

 

21.70.10

Indicatie geheimhouding verwijsgegevens

X

 

 

 

 

 

 

 

5. Profiel Werk en Inkomen

 

 

Gegevensset BRP

 

Gegevensset GBA-V

01/51

 

Persoon

 

 

01.01.10

A-nummer

X

X

01.01.20

Burgerservicenummer

X

X

01.02.10

Voornamen

X

X

01.02.20

Adellijke titel / predikaat

X

X

01.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam

X

X

01.02.40

(Geslachts)naam

X

X

01.03.10

Geboortedatum

X

X

01.04.10

Geslachtsaanduiding

X

X

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

X

X

01.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

01.99.09

Status

X

 

 

 

 

 

03/53

Ouder 1

 

 

03.01.10

A-nummer

X

X

03.01.20

Burgerservicenummer

X

X

03.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

03/53

Ouder 2

 

 

03.01.10

A-nummer

X

X

03.01.20

Burgerservicenummer

X

X

03.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

04/54

Nationaliteit

 

 

04.05.10

Nationaliteit

X

X

04.65.10

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

X

X

04.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

05/55

Huwelijk / Geregistreerd Partnerschap

 

 

05.01.10

A-nummer partner

X

X

05.01.20

Burgerservicenummer partner

X

X

05.02.10

Voornamen partner

X

X

05.02.20

Adellijke titel/predikaat partner

X

X

05.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam partner

X

X

05.02.40

(Geslachts)naam partner

X

X

05.03.10

Geboortedatum partner

X

X

05.04.10

Geslacht partner

X

 

05.06.10

Datum sluiting/aangaan

X

X

05.07.10

Datum ontbinding

X

X

05.07.40

Reden ontbinding

X

 

05.15.10

Soort verbintenis

X

 

05.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

06/56

Overlijden

 

 

06.08.10

Datum overlijden

X

X

06.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

 

07

Inschrijving

 

 

07.70.10

Indicatie geheim persoonsgegevens

X

X

07.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

08/58

Verblijfplaats

 

 

08.09.10

Gemeente van inschrijving

X

X

08.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

X

X

08.10.10

Functie adres

X

X

08.10.20

Gemeentedeel

X

X

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

X

X

08.11.10

Straatnaam

X

X

08.11.15

Naam openbare ruimte

X

X

08.11.20

Huisnummer

X

X

08.11.30

Huisletter

X

X

08.11.40

Huisnummertoevoeging

X

X

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

X

X

08.11.60

Postcode

X

X

08.11.70

Woonplaatsnaam

X

X

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

X

X

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

X

X

08.12.10

Locatiebeschrijving

X

X

08.13.10

Land waarnaar vertrokken

X

X

08.13.20

Datum vertrek uit Nederland

X

X

08.13.30

Adres buitenland 1

X

X

08.13.40

Adres buitenland 2

X

X

08.13.50

Adres buitenland 3

X

X

08.13.20

Datum vertrek uit Nederland

X

X

08.14.20

Datum vestiging in Nederland

X

X

08.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

58.09.10

Gemeente van inschrijving

X

X

58.10.20

Gemeentedeel

X

X

58.10.30

Datum aanvang adreshouding

X

X

58.11.10

Straatnaam

X

X

58.11.20

Huisnummer

X

X

58.11.30

Huisletter

X

X

58.11.40

Huisnummertoevoeging

X

X

58.11.50

Aanduiding bij huisnummer

X

X

58.11.60

Postcode

X

X

58.11.70

Woonplaatsnaam

X

X

58.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

X

X

58.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

X

X

58.12.10

locatiebeschrijving

X

X

 

 

 

 

09/59

Kind

 

 

09.01.10

A-nummer

X

X

09.01.20

Burgerservicenummer

X

X

09.02.10

Voornamen

X

X

09.02.20

Adellijke titel/predikaat

X

X

09.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam

X

X

09.02.40

(Geslachts)naam

X

X

09.03.10

Geboortedatum

X

X

09.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

10/60

Verblijfstitel

 

 

10.39.10

Aanduiding verblijfstitel

X

X

10.39.20

Datum einde verblijfstitel

X

X

10.39.30

Ingangsdatum verblijfstitel

X

X

10.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

10.85.10

Ingangsdatum geldigheid cat. verblijfstitel

X

X

 

 

 

 

60.39.10

Aanduiding verblijfstitel

X

X

60.39.20

Datum einde verblijfstitel

X

X

60.39.30

Ingangsdatum verblijfstitel

X

X

60.85.10

Ingangsdatum geldigheid cat. verblijfstitel

X

X

 

 

 

 

11/61

Gezagsverhouding

 

 

11.32.10

Indicatie gezag minderjarige

X

X

11.33.10

Indicatie curatele-register

X

X

11.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

12

Reisdocument

 

 

12.35.10

Soort Nederlands reisdocument

X

 

12.35.20

Nummer Nederlands reisdocument

X

 

12.35.30

Datum uitgifte

X

 

12.35.40

Autoriteit afgifte

X

 

12.35.50

Datum einde geldigheid

X

 

 

 

 

 

 

Als de oorspronkelijke schuldenaar van wie een teveel verstrekte uitkering wordt teruggevorderd is overleden, mogen aanvullend de volgende gegevens van zijn persoonslijst worden opgevraagd:

 

02/52

Ouder 1

 

 

02.01.10

A-nummer

X

X

02.01.20

Burgerservicenummer

X

X

02.02.10

Voornamen

X

X

02.02.20

Adellijke titel/predikaat

X

X

02.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam

X

X

02.02.40

(Geslachts)naam

X

X

02.03.10

Geboortedatum

X

X

02.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

03/53

Ouder 2

 

 

03.01.10

A-nummer

X

X

03.01.20

Burgerservicenummer

X

X

03.02.10

Voornamen

X

X

03.02.20

Adellijke titel/predikaat

X

X

03.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam

X

X

03.02.40

(Geslachts)naam

X

X

03.03.10

Geboortedatum

X

X

03.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

 

 

De medewerkers van organisatieonderdelen van de gemeente Overbetuwe die nog geen rechtstreekse toegang tot GBA-V hebben zijn geautoriseerd voor categorie 21.

 

 

 

Gegevensset BRP

 

Gegevensset GBA-V

21

 

Verwijsgegevens

 

 

21.09.10

Gemeente waarheen uitgeschreven

X

 

21.09.20

Datum van uitschrijving

X

 

21.70.10

Indicatie geheimhouding verwijsgegevens

X

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Profiel Zorg en Inkomen

 

 

Gegevensset BRP

 

Gegevensset GBA-V

01/51

 

Persoon

 

 

01.01.10

A-nummer

X

X

01.01.20

Burgerservicenummer

X

X

01.02.10

Voornamen

X

X

01.02.20

Adellijke titel / predikaat

X

X

01.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam

X

X

01.02.40

(Geslachts)naam

X

X

01.03.10

Geboortedatum

X

X

01.04.10

Geslachtsaanduiding

X

X

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

X

X

01.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

01.99.09

Status van de

X

 

 

 

 

 

02/52

Ouder 1

 

 

02.01.10

A-nummer

X

X

02.01.20

Burgerservicenummer

X

X

02.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

03/53

Ouder 2

 

 

03.01.10

A-nummer

X

X

03.01.20

Burgerservicenummer

X

X

03.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

04/54

Nationaliteit

 

 

04.05.10

Nationaliteit

X

X

04.65.10

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

X

X

04.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

05/55

Huwelijk / Geregistreerd Partnerschap

 

 

05.01.10

A-nummer partner

X

X

05.01.20

Burgerservicenummer partner

X

X

05.02.10

Voornamen partner

X

X

05.02.20

Adellijke titel/predikaat partner

X

X

05.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam partner

X

X

05.02.40

(Geslachts)naam partner

X

X

05.03.10

Geboortedatum partner

X

X

05.04.10

Geslacht partner

X

 

05.06.10

Datum sluiting/aangaan

X

X

05.07.10

Datum ontbinding

X

X

05.07.40

Reden ontbinding

X

 

05.15.10

Soort verbintenis

X

 

05.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

06/56

Overlijden

 

 

06.08.10

Datum overlijden

X

X

06.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

 

07

Inschrijving

 

 

07.70.10

Indicatie geheim persoonsgegevens

X

X

07.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

08/58

Verblijfplaats

 

 

08.09.10

Gemeente van inschrijving

X

X

08.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

X

X

08.10.10

Funktie adres

X

X

08.10.20

Gemeentedeel

X

X

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

X

X

08.11.10

Straatnaam

X

X

08.11.15

Naam openbare ruimte

X

X

08.11.20

Huisnummer

X

X

08.11.30

Huisletter

X

X

08.11.40

Huisnummertoevoeging

X

X

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

X

X

08.11.60

Postcode

X

X

08.11.70

Woonplaatsnaam

X

X

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

X

X

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

X

X

08.12.10

Locatiebeschrijving

X

X

08.13.10

Land waarnaar vertrokken

X

X

08.13.20

Datum vertrek uit Nederland

X

X

08.13.30

Adres buitenland 1

X

X

08.13.40

Adres buitenland 2

X

X

08.13.50

Adres buitenland 3

X

X

08.14.20

Datum vestiging in Nederland

X

X

08.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

58.09.10

Gemeente van inschrijving

X

X

58.10.20

Gemeentedeel

X

X

58.10.30

Datum aanvang adreshouding

X

X

58.11.10

Straatnaam

X

X

58.11.20

Huisnummer

X

X

58.11.30

Huisletter

X

X

58.11.40

Huisnummertoevoeging

X

X

58.11.50

Aanduiding bij huisnummer

X

X

58.11.60

Postcode

X

X

58.11.70

Woonplaatsnaam

X

 

58.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

X

 

58.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

X

 

58.12.10

Locatiebeschrijving

X

X

 

 

 

 

09/59

Kind

 

 

09.01.10

A-nummer

X

X

09.01.20

Burgerservicenummer

X

X

09.02.10

Voornamen

X

X

09.02.20

Adellijke titel/predikaat

X

X

09.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam

X

X

09.02.40

(Geslachts)naam

X

X

09.03.10

Geboortedatum

X

X

09.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

 

10/60

Verblijfstitel

 

 

10.39.10

Aanduiding verblijfstitel

X

X

10.39.20

Datum einde verblijfstitel

X

X

10.39.30

Ingangsdatum verblijfstitel

X

X

10.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

10.85.10

Ingangsdatum geldigheid categorie verblijfstitel

X

X

 

 

 

 

60.39.10

Aanduiding verblijfstitel

X

X

60.39.20

Datum einde verblijfstitel

X

X

60.39.30

Ingangsdatum verblijfstitel

X

X

60.85.10

Ingangsdatum geldigheid categorie verblijfstitel

X

X

 

 

 

 

11/61

Gezagsverhouding

 

 

11.32.10

Indicatie gezag minderjarige

X

X

11.33.10

Indicatie curatele-register

X

X

11.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

12

Reisdocument

 

 

12.35.10

Soort Nederlands reisdocument

X

 

12.35.20

Nummer Nederlands reisdocument

X

 

12.35.30

Datum uitgifte

X

 

12.35.40

Autoriteit afgifte

X

 

12.35.50

Datum einde geldigheid

X

 

 

 

 

 

 

Als de oorspronkelijke schuldenaar van wie een teveel verstrekte uitkering wordt teruggevorderd is overleden mogen aanvullend de volgende gegevens van zijn persoonslijst worden opgevraagd:

 

02/52

Ouder 1

 

 

02.01.10

A-nummer ouder 1

X

X

02.01.20

Burgerservicenummer ouder 1

X

X

02.02.10

Voornamen ouder 1

X

X

02.02.20

Adellijke titel/predikaat ouder 1

X

X

02.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam ouder 1

X

X

02.02.40

(Geslachts)naam ouder 1

X

X

02.03.10

Geboortedatum ouder 1

X

X

02.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

03/53

Ouder 2

 

 

03.01.10

A-nummer ouder 2

X

X

03.01.20

Burgerservicenummer ouder 2

X

X

03.02.10

Voornamen ouder 2

X

X

03.02.20

Adellijke titel/predikaat ouder 2

X

X

03.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam ouder 2

X

X

03.02.40

(Geslachts)naam ouder2

X

X

03.03.10

Geboortedatum ouder 2

X

X

03.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

 

De medewerkers van organisatieonderdelen van de gemeente Overbetuwe die nog geen rechtstreekse toegang tot GBA-V hebben zijn geautoriseerd voor categorie 21.

 

 

 

 

Gegevensset BRP

 

Gegevensset GBA-V

21

 

Verwijsgegevens

 

 

21.09.10

Gemeente waarheen uitgeschreven

X

 

21.09.20

Datum van uitschrijving

X

 

21.70.10

Indicatie geheimhouding verwijsgegevens

X

 

 

 

 

 

 

 

06 Profiel Omgevingsloket

 

 

Gegevensset BRP

 

Gegevensset GBA-V

01/51

 

Persoon

 

 

01.01.10

A-nummer persoon

X

X

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

X

X

01.02.10

Voornamen persoon

X

X

01.02.20

Adellijke titel / predikaat persoon

X

 

01.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

X

X

01.02.40

(Geslachts)naam persoon

X

X

01.03.10

Geboortedatum persoon

X

X

01.04.10

Geslachtsaanduiding

X

X

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

X

X

01.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

01.99.09

Status van de persoon

X

 

 

 

 

 

05/55

Huwelijk / Geregistreerd Partnerschap

 

 

05.01.20

Burgerservicenummer partner

X

 

05.02.20

Adellijke titel/predikaat partner

X

X

05.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam partner

X

X

05.02.40

(Geslachts)naam partner

X

X

05.06.10

Datum sluiting/aangaan

X

X

05.07.10

Datum ontbinding

X

X

05.07.40

Reden ontbinding

X

 

05.15.10

Soort verbintenis

X

 

05.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

06/56

Overlijden

 

 

06.08.10

Datum overlijden

X

X

06.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

07

Inschrijving

 

 

07.70.10

Indicatie geheim persoonsgegevens

X

X

07.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

08/58

Verblijfplaats

 

 

08.09.10

Gemeente van inschrijving

X

X

08.10.20

Gemeentedeel

X

X

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

X

X

08.11.10

Straatnaam

X

X

08.11.15

Naam openbare ruimte

X

X

08.11.20

Huisnummer

X

X

08.11.30

Huisletter

X

X

08.11.40

Huisnummertoevoeging

X

X

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

X

X

08.11.60

Postcode

X

X

08.11.70

Woonplaatsnaam

X

X

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

X

X

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

X

X

08.12.10

Locatiebeschrijving

X

X

08.13.10

Land waarnaar vertrokken

X

 

08.13.20

Datum vertrek uit Nederland

X

X

08.14.20

Datum vestiging in Nederland

X

X

08.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

58.09.10

Gemeente van inschrijving

X

X

58.10.20

Gemeentedeel

X

X

58.10.30

Datum aanvang adreshouding

X

X

58.11.10

Straatnaam

X

X

58.11.15

Naam openbare ruimte

X

X

58.11.20

Huisnummer

X

X

58.11.30

Huisletter

X

X

58.11.40

Huisnummertoevoeging

X

X

58.11.50

Aanduiding bij huisnummer

X

X

58.11.60

Postcode

X

X

58.11.70

Woonplaatsnaam

X

X

58.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

X

X

58.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

X

X

58.12.10

Locatiebeschrijving

X

X

 

 

De medewerkers van organisatieonderdelen van de gemeente Overbetuwe die nog geen rechtstreekse toegang tot GBA-V hebben zijn geautoriseerd voor categorie 21.

 

 

 

 

Gegevensset BRP

 

Gegevensset GBA-V

21

 

Verwijsgegevens

 

 

21.09.10

Gemeente waarheen uitgeschreven

X

 

21.09.20

Datum van uitschrijving

X

 

21.70.10

Indicatie geheimhouding verwijsgegevens

X

 

 

 

 

 

 

 

7. Profiel Archief

 

 

Gegevensset BRP

 

Gegevensset GBA-V

01/51

 

Persoon

 

 

01.01.10

A-nummer persoon

X

X

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

X

X

01.02.10

Voornamen persoon

X

X

01.02.20

Adellijke titel / predikaat persoon

X

X

01.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

X

X

01.02.40

(Geslachts)naam persoon

X

X

01.03.10

Geboortedatum persoon

X

X

01.04.10

Geslachtsaanduiding

X

X

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

X

X

01.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

01.99.09

Status van de persoon

X

 

 

 

 

 

51.01.10

A-nummer persoon

X

X

51.01.20

Burgerservicenummer persoon

X

X

51.02.10

Voornamen persoon

X

X

51.02.20

Adellijke titel / predikaat persoon

X

X

51.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam persoon

X

X

51.02.40

(Geslachts)naam persoon

X

X

51.03.10

Geboortedatum persoon

X

 

 

 

 

 

05/55

Huwelijk / Geregistreerd Partnerschap

 

 

05.01.20

Burgerservicenummer partner

X

 

05.02.20

Adellijke titel/predikaat partner

X

X

05.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam partner

X

X

05.02.40

(Geslachts)naam partner

X

X

05.06.10

Datum sluiting/aangaan

X

X

05.07.10

Datum ontbinding

X

X

05.07.40

Reden ontbinding

X

 

05.15.10

Soort verbintenis

X

 

05.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

06/56

Overlijden

 

 

06.08.10

Datum overlijden

X

X

06.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

07

Inschrijving

 

 

07.70.10

Indicatie geheim persoonsgegevens

X

X

07.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

08/58

Verblijfplaats

 

 

08.09.10

Gemeente van inschrijving

X

X

08.10.20

Gemeentedeel

X

X

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

X

X

08.11.10

Straatnaam

X

X

08.11.15

Naam openbare ruimte

X

X

08.11.20

Huisnummer

X

X

08.11.30

Huisletter

X

X

08.11.40

Huisnummertoevoeging

X

X

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

X

X

08.11.60

Postcode

X

X

08.11.70

Woonplaatsnaam

X

X

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

X

X

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

X

X

08.12.10

Locatiebeschrijving

X

X

08.13.10

Land waarnaar vertrokken

X

 

08.13.20

Datum vertrek uit Nederland

X

X

08.14.20

Datum vestiging in Nederland

X

X

08.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

58.09.10

Gemeente van inschrijving

X

X

58.10.20

Gemeentedeel

X

X

58.10.30

Datum aanvang adreshouding

X

X

58.11.10

Straatnaam

X

X

58.11.15

Naam openbare ruimte

X

X

58.11.20

Huisnummer

X

X

58.11.30

Huisletter

X

X

58.11.40

Huisnummertoevoeging

X

X

58.11.50

Aanduiding bij huisnummer

X

X

58.11.60

Postcode

X

X

58.11.70

Woonplaatsnaam

X

X

58.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

X

X

58.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

X

X

58.12.10

Locatiebeschrijving

X

X

 

 

 

 

 

 

De medewerkers van organisatieonderdelen van de gemeente Overbetuwe die nog geen rechtstreekse toegang tot GBA-V hebben zijn geautoriseerd voor categorie 21.

 

 

 

 

Gegevensset BRP

 

Gegevensset GBA-V

21

 

Verwijsgegevens

 

 

21.09.10

Gemeente waarheen uitgeschreven

X

 

21.09.20

Datum van uitschrijving

X

 

21.70.10

Indicatie geheimhouding verwijsgegevens

X

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Profiel Rampenbestrijding

 

 

Gegevensset BRP

 

Gegevensset GBA-V

01/51

 

Persoon

 

 

01.01.10

A-nummer

X

X

01.01.20

Burgerservicenummer

X

X

01.02.10

Voornamen

X

X

01.02.20

Adellijke titel / predikaat

X

X

01.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam

X

X

01.02.40

(Geslachts)naam

X

X

01.03.10

Geboortedatum

X

X

01.04.10

Geslachtsaanduiding

X

X

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

X

X

01.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

01.99.09

Status

X

 

 

 

 

 

05/55

Huwelijk / Geregistreerd Partnerschap

 

 

05.01.20

Burgerservicenummer partner

X

 

05.02.20

Adellijke titel/predikaat partner

X

X

05.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam partner

X

X

05.02.40

(Geslachts)naam partner

X

X

05.06.10

Datum sluiting/aangaan

X

X

05.07.10

Datum ontbinding

X

X

05.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

06/56

Overlijden

 

 

06.08.10

Datum overlijden

X

X

06.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

07

Inschrijving

 

 

07.70.10

Indicatie geheim persoonsgegevens

X

X

07.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

 

08/58

Verblijfplaats

 

 

08.09.10

Gemeente van inschrijving

X

X

08.10.20

Gemeentedeel

X

X

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

X

X

08.11.10

Straatnaam

X

X

08.11.15

Naam openbare ruimte

X

X

08.11.20

Huisnummer

X

X

08.11.30

Huisletter

X

X

08.11.40

Huisnummertoevoeging

X

X

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

X

X

08.11.60

Postcode

X

X

08.11.70

Woonplaatsnaam

X

X

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

X

X

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

X

X

08.12.10

Locatiebeschrijving

X

X

08.13.10

Land waarnaar vertrokken

X

 

08.13.20

Datum vertrek uit Nederland

X

 

08.83.10

Gegegeven in onderzoek

X

 

 

 

 

De medewerkers van organisatieonderdelen van de gemeente Overbetuwe die nog geen rechtstreekse toegang tot GBA-V hebben zijn geautoriseerd voor categorie 21.

 

 

 

 

Gegevensset BRP

 

Gegevensset GBA-V

21

 

Verwijsgegevens

 

 

21.09.10

Gemeente waarheen uitgeschreven

X

 

21.09.20

Datum van uitschrijving

X

 

21.70.10

Indicatie geheimhouding verwijsgegevens

X

 

 

 

 

 

 

 

9. Profiel Burgerzaken

 

 

Gegevensset BRP

 

Gegevensset GBA-V

 

 

 

 

 

Gegevens persoonslijst

 

 

 

01/51

Persoon

X

X

 

 

 

 

02/52

Ouder 1

X

X

 

 

 

 

03/53

Ouder 2

X

X

 

 

 

 

04/54

Nationaliteit

X

X

 

 

 

 

05/55

Huwelijk / Geregistreerd Partnerschap

X

X

 

 

 

 

06

Overlijden

X

X

 

 

 

 

56

Overlijden

X

 

 

 

 

 

07

Inschrijving

X

X

 

 

 

 

08/58

Verblijfplaats

X

X

 

 

 

 

09/59

Kind

X

X

 

 

 

 

10

Verblijfstitel

X

X

 

 

 

 

60

Verblijfstitel

X

 

 

 

 

 

11

Gezagsverhouding

X

X

 

 

 

 

61

Gezagsverhouding

X

 

 

 

 

 

12

Reisdocument

X

 

 

 

 

 

13

Kiesrecht

X

X

 

 

 

 

14/64

Afnemersindicatie persoonslijst

X

 

 

 

 

 

15

Aantekening

X

 

 

 

 

 

21/71

Verwijzing uitgeschreven persoon

X

 

 

 

 

 

 

Gegevens adreslijst

 

 

 

 

 

 

23

Adres

X

 

 

 

 

 

24/74

Afnemersindicatie adreslijst

X

 

 

 

 

 

 

Aangehaakte gegevens

 

 

 

 

 

 

 

Alle aangehaakte gegevens

X

 

Bijlage 2

 

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie personen

                                                                   

Organisatieonderdeel

Waarvoor

Gegevensset

 

Team Zorg en Inkomen

Wet Inburgering

Nieuwkomers

 

Mutatiegegevens: verblijfstitels

Team Ondersteuning

Regeling op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau

Mutatiegegevens: vestigingen, binnenverhuizingen, vernaming en vernummering vertrekken, emigraties en overlijden

 

 

 

Bijlage 3

 

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt

 

Organisatieonderdeel

Registratie

Waarvoor

Gegevensset

 

Team Zorg en Inkomen

 

CiVision Werk, Inkomen en Zorg

Wet werk en bijstand; Wet inburgering nieuwkomers; Wet inkomensvoorziening ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer; Wet Sociale Werkvoorziening; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en Wet Kinderopvang

Profiel werk en inkomen

Team Werk en Inkomen

 

Civision Werk, Inkomen en Zorg

Uitvoering Wet werk en bijstand; Wet inburgering nieuwkomers; Wet maatschappelijke ondersteuning; Wet inkomensvoorziening ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en Wet Kinderopvang; Wet schuldhulpverlening; Regeling gehandicaptenparkeerkaart

Profiel Zorg en Inkomen

Team Vergunningen

 

Squit XO

Wet milieubeheer en

Woningwet

 

Profiel Omgevingssloket

Team Publiekszaken

Onderdeel Publiekszaken

Civision Zaakafhandeling

 

Zaakafhandeling diverse teams

 

Profiel Algemeen

Civision Makelaar Portaal

 

Digitale verwerking van zaken

Profiel Algemeen

Civision Makelaar Zakenmagazijn

 

Opslaggegevens tbv het zaakafhandelingssysteem

Profiel Algemeen

 

Antwoordportaal

 

Prefill e-formulieren

Profiel Algemeen

 

Team Publiekszaken, onderdeel Belastingen

 

Civision Kadaster

 

Gemeentewet, Wet WOZ

en Invorderingswet

 

 

Profiel Belasting

 

Civision Belasting Basis

 

Civision Innen

 

Team Administratie

 

 

 

Civision Middelen

Gemeentewet, Wet WOZ

Profiel Algemeen

Team Beleidsrealisatie

 

Civision Onderwijs Informatie Systeem

 

Leerplichtwet 1989

Profiel Algemeen

Team Informatie

 

 

 

Geografisch Informatie Systeem

 

Gegevensdistributie via geografisch gegevensbestand

 

Profiel Algemeen

Civision Makelaar Gegevens

 

Gegevensdistributie aan de taakspecifieke applicaties

 

Profiel Burgerzaken

Civision Makelaar Gegevensmagazijn

 

Opslaggegevens tbv gegevensdistributie

 

Profiel Burgerzaken

Document Informatiesysteem

 

Ondersteuning in uitvoering publiekrechtelijke taken

 

Profiel Algemeen

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4

 

Lijst van vrije derden waaraan gegevens worden verstrekt

 

Wie

Waarvoor

Welke gegevens

Geheim-houding

Leges

Basis

 

Instellingen/organisaties ten behoeve van:

- Maatschappelijke dienstverlening

- Algemene/geestelijke gezondheidszorg

- Kinderopvang

- Jeugdwelzijnswerk

- Ouderenzorg

- Gehandicaptenzorg

- Werkvoorziening

 

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken

Maximaal de gegevens genoemd in artikel 100, tweede lid Wet GBA

Mogelijk

Ja

Artikel 100 Wet GBA

Natuurlijke personen

Vooraf schriftelijke toestemming betrokkene (persoon/gezaghouder)

Maximaal de gegevens genoemd in artikel 100, tweede lid Wet GBA

Mogelijk

Ja

Artikel 100 Wet GBA

Pensioenfondsen

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken

Maximaal de gegevens genoemd in artikel 100, tweede lid Wet GBA

Mogelijk

Ja

Artikel 100 Wet GBA

Woningbouwvereniging-en/woningcorporaties

Ten behoeve van het bijhouden van de huurdersadministratie en de woningtoewijzing

Maximaal de gegevens genoemd in artikel 100, tweede lid Wet GBA

Mogelijk

Ja

Artikel 100 Wet GBA

Ziekenhuizen

Patiëntenzorg, verlenen medische zorg, innen rekeningen ivm die zorg

Maximaal de gegevens genoemd in artikel  100, tweede lid Wet GBA

Mogelijk

Ja

Artikel 100 Wet GBA

 

Bijlage 5

 

Lijst van binnengemeentelijke afnemers, die zijn aangewezen tevens mededeling te doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn

                                                                   

Organisatieonderdeel

Gegevens

 

Afdeling Beheer

 

Alle niet authentieke gegevens

Afdeling Gemeentewinkel

 

Afdeling Interne Service

 

Afdeling Ontwikkeling

 

Afdeling Realisatie

 

 

privacyregeling gemeentelijke basisregistratie personen 2012 09 25

privacyregeling gemeentelijke basisregistratie personen 2012 09 25 (PDF)
Omschrijving: