Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling burgerlijke stand gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling burgerlijke stand gemeente Overbetuwe 2013
Citeertitel Regeling burgerlijke stand gemeente Overbetuwe 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Regeling burgerlijke stand gemeente Overbetuwe 2011, zoals vastgesteld bij besluit van 29 november 2011, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 15-05-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 23-04-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 29-05-2013
Kenmerk voorstel 13bwb00013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 16 Burgerlijk Wetboek, boek 1
 2. Artikel 1 t/m 4 Besluit Burgerlijke Stand 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
15-05-2013 nieuwe regeling 23-04-2013
De Betuwe; 29-05-2013
13bwb00013
01-01-2012 15-05-2013 nieuwe regeling 29-11-2011
Hét Gemeente Nieuws; 07-12-2011
11bwb00059
01-05-2010 01-01-2012 nieuwe regeling 20-04-2010
Hét Gemeente Nieuws; 28-04-2010
10BWB00201
01-04-2009 01-05-2010 nieuwe regeling 17-03-2009
Hét Gemeente Nieuws; 01-04-2009
08bwb00749

Onderwerp: Regeling burgerlijke stand gemeente Overbetuwe 2013

 

Ons kenmerk: 13BWB00013

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 16 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek en 1 tot en met 4 van het Besluit Burgerlijke Stand 1994;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

 

Regeling burgerlijke stand

gemeente Overbetuwe 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.het college: het college van burgemeester en wethouders;

 2. b.het Besluit: het Besluit burgerlijke stand 1994;

 3. c.de ambtenaar van de burgerlijke stand: de door het college benoemde ambtenaar van de burgerlijke stand;

 4. d.de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: de door het college benoemde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand;

 5. e.het gemeentehuis: het gebouw aan de Dorpsstraat 67 te Elst en elk ander gebouw dat bij besluit van het college als gemeentehuis is aangewezen;

 6. f.de huwelijksvoltrekking: huwelijksvoltrekking of partnerregistratie.

Artikel 2 Benoeming

 1. 1.De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen waarin de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 2. 2.De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 3 Leiding

De teammanager van het team Publiekszaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 4 Openstelling

 1. 1.Het bureau van de burgerlijke stand, gevestigd in het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 67 te Elst, is voor het publiek geopend:

  1. a.voor een huwelijksvoltrekking: op maandag tot en met zaterdag om 9.30 uur, 10.30 uur, 11.30 uur, 12.30 uur, 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur;

  2. b.voor een kosteloze huwelijksvoltrekking: op maandag om 8.30 uur en 9.00 uur;

  3. c.voor een eenvoudige huwelijksvoltrekking: op woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur

  4. d.voor overige werkzaamheden: op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur en op afspraak.

 2. 2.Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten als de in het eerste lid vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door het college aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 3. 3.Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door het college, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 4. 4.Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, als de belanghebbende aantoont dat met de verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 5. 5.Een huwelijksvoltrekking, welke niet in het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 67 te Elst plaatsvindt, kan geschieden op maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 20.00 uur. Een dergelijke huwelijksvoltrekking geschiedt niet op de algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet.

 6. 6.Op verzoek van een belanghebbende kan het college besluiten dat een huwelijk op een andere dag of tijdstip, dan zoals bedoeld in het eerste lid, onder a. en het vijfde lid van dit artikel, mag worden voltrokken.

Artikel 5 Intrekking oude regeling

De Regeling burgerlijke stand gemeente Overbetuwe 2011, zoals vastgesteld bij besluit van 29 november 2011, wordt ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 15 mei  2013.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling burgerlijke stand gemeente Overbetuwe 2013.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 23 april 2013.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de loco-gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

M.J.P. van Mil.

A.S.F. van Asseldonk.

 

 

Toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de basisbegrippen uit de regeling opgesomd en beschreven. Met name het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt hier expliciet gemaakt (artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

 

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 1. a.de ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 2. b.de ambtenaar is belast met het opnemen in onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhoudig van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 16d, eerste lid, Boek 1 BW).

 

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 1. a.de buitengewoon ambtenaar kan in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 1. a.de buitengewoon ambtenaar kan een persoon zijn niet in dienst van de gemeente of van een andere gemeente;

 2. b.de buitengewoon ambtenaar kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking (artikelen 59, 60, 63, 64, 65 en 67 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

 

Artikel 2 Benoeming

In dit artikel is vastgelegd voor welke periode een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden benoemd (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Met het eerste lid wordt bepaald dat een ambtenaar van de burgerlijke stand steeds voor een bepaalde periode dient te worden benoemd. Deze periode mag maximaal de periode zijn dat de betreffende ambtenaar in dienst is van de gemeente of van een andere gemeente. Tevens bestaat de mogelijkheid om een andere maximale benoemingsperiode op te nemen, zoals de tijd dat de ambtenaar in dienst is bij een bepaald team of een tijdsperiode.

De periodes worden per individueel geval in het benoemingsbesluit van het college bepaald.

Met het tweede lid wordt bepaald waar de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden moet verrichten.

De werkzaamheden moeten in het gemeentehuis (of een daartoe door het college aangewezen andere lokatie) worden verricht. Indien daartoe gewichtige reden bestaan, mag de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden ook elders binnen de gemeente verrichten (artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 64 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

 

Artikel 3 Leiding

In dit artikel wordt bepaald wie belast is met de leiding van het bureau burgerlijke stand (artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994).

 

Artikel 4 Openstelling

In dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau van de burgerlijke stand is geopend (artikel 16c, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

In dit artikel moeten zowel de reguliere dagelijkse openingstijden worden bepaald als de openingstijden voor de zaterdag, de zondag, de algemeen erkende feestdagen en de overige daarvoor door het college aan te wijzen dagen waarop de gemeentelijke diensten niet of slechts gedeeltelijk zijn geopend. Daarbij kan er voor worden gekozen om het bureau op vaste dagdelen open te stellen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het bureau van de burgerlijke stand op afspraak te laten bezoeken. Verder wordt nog de mogelijkheid geboden om op verzoek van een belanghebbende een huwelijksvoltrekking op andere dan de vastgestelde tijden te laten plaatsvinden. Het college zal daartoe dan een besluit moeten nemen.

 

Artikel 5 Intrekking oude regeling

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 7 Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.

 

 

regeling burgerlijke stand 2013 13 04 24

regeling burgerlijke stand 2013 13 04 24 (PDF)
Omschrijving: