Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling aanwijzing huwelijkslocaties gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling aanwijzing huwelijkslocaties gemeente Overbetuwe 2008
Citeertitel Regeling aanwijzing huwelijkslocaties gemeente Overbetuwe 2008
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-03-2008
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 26-02-2008
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 05-03-2008
Kenmerk voorstel 08bwb00166

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, boek 1, art. 63
 2. Delegatiebesluit aanwijzing gemeentehuis voor huwelijk en partneregistraties

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-03-2008 nieuwe regeling 26-02-2008
Hét Gemeente Nieuws; 05-03-2008
08bwb00166

Onderwerp: Regeling aanwijzing huwelijkslocaties gemeente Overbetuwe 2008

 

Ons kenmerk: 08bwb00166

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op de artikel(en) 63, boek 1 Burgerlijk Wetboek en het Delegatiebesluit aanwijzing gemeentehuis voor huwelijk en partnerregistratie van 29 januari 2008;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Regeling aanwijzing huwelijkslocaties gemeente Overbetuwe 2008

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

a.

college:

het college van burgemeester en wethouders;

b.

huwelijk:

het sluiten van een huwelijk of het registreren van een partnerschap;

c.

gebouw:

een permanent bouwwerk met bijbehorend kadastraal perceel;

d.

bruidspaar:

partners;

e.

eigenaar:

de eigenaar of rechthebbende van een gebouw;

f.

gemeente:

de gemeente Overbetuwe.

Artikel 2 Aanwijzing huwelijkslocatie op verzoek

Het college kan op verzoek van één of beide partners elk in de gemeente gelegen gebouw, anders dan het gemeentehuis waar het gemeentebestuur zitting heeft, als locatie voor het voltrekken van een huwelijk aanwijzen.

Artikel 3 Aanvraag(formulier)

 1. 1.Een aanvraag om aanwijzing van een huwelijkslocatie moet door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend. De aanvraag moet uiterlijk twaalf weken voor de gewenste datum van de huwelijksvoltrekking zijn ontvangen.

 2. 2.Bij de aanvraag moet worden overgelegd:

  1. a.als de gewenste huwelijkslocatie in eigendom is van het bruidspaar de ‘Verklaring voltrekken huwelijk/partnerschapsregistratie’, ondertekend door het bruidspaar, of

  2. b.als de gewenste huwelijkslocatie niet in eigendom is van het bruidspaar, de ‘Overeenkomst voltrekken huwelijk/partnerregistratie op locatie’, ondertekend door de eigenaar van de gewenste huwelijkslocatie en het bruidspaar, en

  3. c.indien vereist, een gebruiksvergunning.

 3. 3.Onvolledige en niet tijdig ontvangen aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4 Weigering aanwijzing huwelijkslocatie, voorwaarden

De aanvraag om aanwijzing van een huwelijkslocatie wordt geweigerd als niet wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. a.De huwelijkslocatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde, veiligheid of de goede zeden;

 2. b.De huwelijkslocatie moet beschikken over een gebruiksvergunning, voor zover de geldende regelgeving dit vereist;

 3. c.De huwelijkslocatie wordt door de eigenaar ervan voor de duur van de huwelijksplechtigheid om niet ter beschikking van de gemeente gesteld;

 4. d.De huwelijkslocatie moet beschikken over voorzieningen/faciliteiten die een goede uitvoering van de werkzaamheden van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand garanderen.

Artikel 5 Verantwoordelijkheden ten aanzien van de huwelijksvoltrekking

 1. 1.Een bruidspaar dat een aanvraag heeft ingediend als bedoeld in deze regeling, is zelf verantwoordelijk voor alle te maken afspraken met de eigenaar/beheerder van de gewenste huwelijkslocatie.

 2. 2.De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is uitsluitend verantwoordelijk voor de huwelijksvoltrekking op de gewenste huwelijkslocatie.

 3. 3.De gemeente verleent voor het begeleiden van een huwelijksvoltrekking op de locatie, als bedoeld in deze regeling, geen begeleiding.

Artikel 6 Intrekking aanwijzing huwelijkslocatie

De aanwijzing als huwelijkslocatie wordt ingetrokken als:

 1. a.de locatie niet (meer) blijkt te voldoen aan de voorwaarden, zoals vermeld in artikel 4 van deze regeling, of

 2. b.de aanwijzing is gebaseerd op door de aanvrager onjuist verstrekte gegevens.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van het aanwijzen van huwelijkslocaties leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2008.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing huwelijkslocaties gemeente Overbetuwe 2008.

 

Aldus besloten in de vergadering van 26 februari 2008.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

regeling aanwijzing huwelijkslocaties 2008 08 02 26

regeling aanwijzing huwelijkslocaties 2008 08 02 26 (PDF)
Omschrijving: