Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Besluit tot intrekking van de Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2014
Citeertitel Besluit tot intrekking van de Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe Algemene subsidieverordening met ingang van 1 april 2016 vervalt deze regeling
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) intrekking
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-04-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 29-03-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling officielebekendmakingen 31 maart 2016, gemeenteblad 39235
Kenmerk voorstel 16bwb00033

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikelen 147 en 160

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-04-2016 intrekking 29-03-2016
officielebekendmakingen 31 maart 2016, gemeenteblad 39235
16bwb00033
01-04-2014 01-01-2014 01-01-2016 nieuwe regeling 25-03-2014
www.officielebekendmakingen.nl, gemeenteblad 17243, 31 maart 2014
14bwb00013
01-01-2012 01-01-2014 nieuwe regeling 29-11-2011
Hét Gemeente Nieuws; 07-12-2011
11bwb00039
01-05-2008 01-01-2012 nieuwe regeling 04-03-2008
Hét Gemeente Nieuws; 30-04-2008
08bwb00217

Onderwerp: Besluit tot intrekking van de Algemene subsidieregeling 2014 gemeente Overbetuwe 2016

 

Ons kenmerk: 16bwb00033

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

Overwegende dat op 1 april 2016 de nieuwe Algemene subsidieverordening 2016 in werking treedt;

Dat aan de Algemene subsidieregeling 2014 de grondslag ontvalt en dat deze vanaf 1 april vervalt;

Dat het wenselijk is om het vervallen van deze regeling expliciet kenbaar te maken door intrekking hiervan;

 

gelet op de artikelen 147 en 160 van de Gemeentewet ;

 

b e s l u i t en :

 

1.

in te trekken de Algemene subsidieregeling 2014, zoals vastgesteld bij besluit van 25 maart 2014.

 

 

2.

dat dit besluit in werking treedt op 1 april 2016.

 

 

3.

dat dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot intrekking van de Algemene subsidieregeling 2014 gemeente Overbetuwe 2016.

 

Aldus besloten op 29 maart 2016.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

drs C.W.W. van den Berg.

drs A.S.F. van Asseldonk

 

intrekking algemene subsidieregeling 2014

intrekking algemene subsidieregeling 2014 (PDF)
Omschrijving: