Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2014
Citeertitel Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2016
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2011, zoals vastgesteld bij besluit van 29 november 2011, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-04-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2014
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 25-03-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling www.officielebekendmakingen.nl, gemeenteblad 17243, 31 maart 2014
Kenmerk voorstel 14bwb00013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008, artikel 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-04-2016 intrekking 29-03-2016
officielebekendmakingen 31 maart 2016, gemeenteblad 39235
16bwb00033
01-04-2014 01-01-2014 01-01-2016 nieuwe regeling 25-03-2014
www.officielebekendmakingen.nl, gemeenteblad 17243, 31 maart 2014
14bwb00013
01-01-2012 01-01-2014 nieuwe regeling 29-11-2011
Hét Gemeente Nieuws; 07-12-2011
11bwb00039
01-05-2008 01-01-2012 nieuwe regeling 04-03-2008
Hét Gemeente Nieuws; 30-04-2008
08bwb00217

Onderwerp:

Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2014

 

Ons kenmerk: 14bwb00013

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

 

Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2014

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.subsidie-ontvanger: een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een groep waaraan burgemeester en wethouders subsidie hebben verstrekt;

 2. b.subsidieperiode: een aaneengesloten periode, waarvoor subsidie wordt verstrekt;

 3. c.wet: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op alle door burgemeester en wethouders te verstrekken subsidies, tenzij bij of krachtens een specifieke subsidieregeling anders is bepaald.

Artikel 3 Aanvraag om subsidie

1.

Een aanvraag om subsidie moet bij burgemeester en wethouders worden ingediend:

 

a.

uiterlijk 1 juni van het jaar, voorafgaand aan een subsidieperiode waarvoor subsidie wordt gevraagd, óf

 

b.

ten minste twee weken vóór aanvang van de activiteit(en), waarvoor subsidie wordt gevraagd,

 

tenzij in het aanvraagformulier anders is bepaald.

2.

Een aanvraag om subsidie moet door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend.

3.

Bij een eerste aanvraag om subsidie moet een rechtspersoon een kopie van de statuten meesturen en de namen van de bestuursleden en hun functies opgeven.

4.

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste tot en met derde lid.

Artikel 4 Subsidiebeschikking

De subsidiebeschikking wordt binnen acht weken nadat het besluit hierover is genomen, gegeven, tenzij in een specifieke subsidieregeling anders is bepaald. Bij een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a., wordt de subsidiebeschikking uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan de subsidieperiode gegeven.

Artikel 5 Meerjarige subsidie, indexering

 1. 1.Burgemeester en wethouders kunnen voor een langere periode dan een jaar subsidie verstrekken, maar ten hoogste voor vier jaren.

 2. 2.Als een meerjarige subsidie wordt verstrekt, wordt in de subsidiebeschikking aangegeven op welk bedrag de subsidie-ontvanger voor elk jaar recht heeft dan wel op welke wijze het toegekende bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd. Als er sprake is van indexatie, wordt het bedrag jaarlijks aangepast.

Artikel 6 Verplichtingen subsidie-ontvanger

 1. 1.Burgemeester en wethouders kunnen aan de subsidie-ontvanger andere doelgebonden verplichtingen als bedoeld in artikel 4:38 van de wet opleggen.

 2. 2.Burgemeester en wethouders kunnen aan de subsidie-ontvanger, naast de in het eerste lid bedoelde verplichtingen, ook niet-doelgebonden verplichtingen als bedoeld in artikel 4:39 van de wet opleggen.

 3. 3.De subsidie-ontvanger moet burgemeester en wethouders tijdig opgave doen van een wezenlijke wijziging van de gegevens die bij de aanvraag om subsidie zijn overgelegd.

Artikel 7 Voorschotverlening

 1. 1.Burgemeester en wethouders kunnen de subsidie-ontvanger voorschotten verlenen.

 2. 2.De beschikking tot voorschotverlening wordt gelijktijdig met de beschikking tot subsidieverlening gegeven.

 3. 3.Een voorschot wordt binnen 30 dagen na de voorschotverlening betaald, tenzij bij de voorschotverlening een andere termijn is bepaald.

Artikel 8 Aanvraag om subsidievaststelling

 1. 1.De subsidie-ontvanger moet een aanvraag om subsidievaststelling bij burgemeester en wethouders indienen:

  1. a.uiterlijk op 1 juni na afloop van de subsidieperiode, óf

  2. b.binnen 8 weken na afloop van de activiteit(en),

 2. 2.tenzij in de beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald.

 3. 3.Een aanvraag om subsidievaststelling moet door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend.

 4. 4.Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en tweede lid.

Artikel 9 Subsidiebeschikking vaststelling

De subsidiebeschikking wordt binnen acht weken nadat het besluit hierover is genomen, gegeven, tenzij in een specifieke subsidieregeling anders is bepaald. Bij een aanvraag om subsidievaststelling als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a., wordt de subsidiebeschikking uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op de subsidieperiode gegeven.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het verstrekken van subsidies, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 Artikel 11 Intrekking oude regeling

De Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2011, zoals vastgesteld bij besluit van 29 november 2011, wordt ingetrokken.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2014.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 25 maart 2014.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th. Hoex MMO.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

 

Algemene toelichting

De gemeenteraad heeft op 22 april 2008 de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008 vastgesteld. Als uitvloeisel van deze verordening hebben burgemeester en wethouders in 2008 de Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe vastgesteld. In deze algemene subsidieregeling staan de algemene uitvoeringsregels voor burgemeester en wethouders die zij bij het verstrekken van subsidie in acht moeten nemen. De algemene subsidieregeling is eind 2011 aangepast in verband met de inwerkingtreding van de Verordening bestuursrechtelijke geldschulden gemeente Overbetuwe 2011 per 1 januari 2012.

 

In de uitvoeringspraktijk is gebleken dat het proces van verstrekken van subsidies efficiënter en effectiever zou kunnen verlopen, waarbij ook de subsidie-ontvanger (de klant) meer centraal komt te staan, als de algemene subsidieregeling wordt aangepast. Om die reden zijn de artikelen 3, 4, 8 en 9 van de algemene subsidieregeling op een aantal onderdelen aangepast.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel zijn de in deze regeling gehanteerde begrippen omschreven.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Dit artikel bepaalt dat de algemene subsidieregeling van toepassing is op alle door burgemeester en wethouders te verstrekken subsidies. Alleen als er sprake is van een specifieke subsidieregeling, wordt subsidie verstrekt op basis van die specifieke regeling.

 

Artikel 3 Aanvraag om subsidie

Het eerste lid van dit artikel geeft aan dat een aanvraag om subsidie bij burgemeester en wethouders moet worden ingediend. Daarbij geldt dat a. en b. onderscheid maken naar de situatie of subsidie voor een periode of voor een activiteit wordt aangevraagd. Voor beide gevallen geldt de uitzondering dat het aanvraagformulier een andere indieningstermijn kan bepalen. Dit laatste moet en zal echter uitzondering zijn.

In het tweede lid is bepaald dat gebruik moet worden gemaakt van een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier. Op het aanvraagformulier staat aangegeven aan welke vereisten verder moet worden voldaan. Daarmee is het niet nodig om die vereisten in deze regeling te bepalen.

Om te bereiken dat bij een eerste aanvraag om subsidie van een rechtspersoon de naam en functies duidelijk zijn, wordt op grond van het derde lid gevraagd om een kopie van de statuten mee te sturen, alsmede een opgave van de namen van de bestuursleden en hun functies.

In het vierde lid is opgenomen dat burgemeester en wethouders van het bepaalde in het eerste tot en met het derde lid ontheffing kunnen verlenen. Hiermee wordt enige flexibiliteit behouden.

 

Artikel 4 Subsidiebeschikking

In dit artikel is aangegeven waneer de subsidiebeschikking wordt gegeven, namelijk binnen 8 weken nadat hierover het besluit is genomen. Hierbij kan in een specifieke subsidieregeling een andere termijn zijn bepaald. In de tweede volzin wordt een andere termijn gegeven voor de situatie waarbij subsidie is aangevraagd voor een subsidieperiode.

 

Artikel 5 Meerjarige subsidie, indexering

Op grond van het eerste lid kunnen burgemeester en wethouders subsidie voor een langere periode dan een jaar verstrekken. Meerjarige subsidieverstrekking kan echter voor ten hoogste vier jaren.

Het tweede lid bepaalt dat in de subsidiebeschikking moet worden aangegeven op welk bedrag de subsidie-ontvanger voor elk jaar recht heeft, dan wel op welke wijze het bedrag wordt geïndexeerd. Bij indexatie wordt het bedrag jaarlijks aangepast.

 

Artikel 6 Verplichtingen subsidie-ontvanger

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van het eerste lid van dit artikel aan een subsidiebeschikking andere doelgebonden verplichtingen als bedoeld in artikel 4:38 Awb opleggen. Het moet dan wel gaan om verplichtingen die redelijkerwijs noodzakelijk en geschikt zijn om het met de subsidie nagestreefde doel te bereiken. Bij het op grond van het tweede lid van dit artikel opleggen van niet-doelgebonden verplichtingen, zoals bedoeld in artikel 4:39 Awb, moet er wel enig verband zijn met de gesubsidieerde activititeit(en).

In het derde lid is de algemene verplichting aan de subsidie-ontvanger opgelegd om tijdig opgave te doen van een wijziging van de bij de subsidieaanvraag overgelegde gegevens.

 

Artikel 7 Voorschotverlening

Op grond van het eerste lid kunnen aan de subsidie-ontvanger voorschotten worden verleend. In het tweede lid is bepaald dat een dergelijke voorschotbeschikking gelijktijdig met de beschikking tot subsidieverlening wordt gegeven.

Op grond van het derde lid wordt een voorschot binnen 30 dagen na de voorschotverlening betaald. Hiermee wordt aangesloten bij de door de raad vastgestelde Verordening bestuursrechtelijke geldschulden. Overigens kan, eveneens op grond van het derde lid, een andere termijn bij de voorschotverlening worden bepaald.

 

Artikel 8 Aanvraag om subsidievaststelling

Na de subsidieverlening volgt altijd de subsidievaststelling (tezamen wordt dit subsidieverstrekking genoemd). Bij een zogeheten directe subsidievaststelling is er geen sprake van voorafgaande subsidieverlening. Dit artikel bepaalt wat nodig is voor de aanvraag om subsidievaststelling, nadat er dus eerst subsidie is verleend. Het gaat dan om het moment van indienen van de aanvraag (eerste lid), wat afhankelijk is van de vraag of subsidie was verleend voor een periode of voor een activiteit, en de wijze waarop deze moet worden aangevraagd (tweede lid). In de beschikking tot subsidieverlening kan overigens een andere termijn voor indiening worden bepaald; dit zal en moet echter uitzondering zijn.

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van het derde lid ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel. Daarmee is er ook bij de aanvraag om subsidievaststelling enige flexibiliteit mogelijk.

 

Artikel 9 Subsidiebeschikking vaststelling

In dit artikel is aangegeven wanneer de subsidiebeschikking wordt gegeven, namelijk binnen 8 weken nadat hierover het besluit is genomen. Hierbij kan in een specifieke subsidieregeling een andere termijn zijn bepaald. In de tweede volzin wordt, gelet op de uitvoeringspraktijk, een andere termijn gegeven voor de situatie waarbij subsidie is aangevraagd voor een subsidieperiode.

 

 

Artikel 10 Hardheidsclausule

Dit artikel geeft burgemeester en wethouders de mogelijkheid één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken, voor zover toepassing van deze regeling, gelet op het belang van het verstrekken van subsidies, zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Wordt er van deze bepaling gebruik gemaakt, dan heeft dit tot gevolg dat de regeling moet worden aangepast. Immers, alleen ten tijde van de vaststelling niet voorziene gevallen kunnen onder deze bepaling worden gevat.

 

Artikel 11 Intrekking oude regeling

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 13 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

 

algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2014 140325

algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2014 140325 (PDF)
Omschrijving: