Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2014
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008, zoals vastgesteld bij besluit van 4 maart 2008, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 29-11-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 07-12-2011
Kenmerk voorstel 11bwb00039

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008, art. 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-04-2016 intrekking 29-03-2016
officielebekendmakingen 31 maart 2016, gemeenteblad 39235
16bwb00033
01-04-2014 01-01-2014 01-01-2016 nieuwe regeling 25-03-2014
www.officielebekendmakingen.nl, gemeenteblad 17243, 31 maart 2014
14bwb00013
01-01-2012 01-01-2014 nieuwe regeling 29-11-2011
Hét Gemeente Nieuws; 07-12-2011
11bwb00039
01-05-2008 01-01-2012 nieuwe regeling 04-03-2008
Hét Gemeente Nieuws; 30-04-2008
08bwb00217

Onderwerp:

Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11BWB00039

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

 

Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2011

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.college: het college van burgemeester en wethouders;

 2. b.gemeente: de gemeente Overbetuwe;

 3. c.subsidie-ontvanger: een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een groep waaraan het college subsidie heeft verstrekt;

 4. d.subsidieperiode: een aaneengesloten periode, waarvoor subsidie wordt verstrekt;

 5. e.Awb: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op alle door het college te verstrekken subsidies, tenzij bij of krachtens een specifieke regeling anders is bepaald.

Artikel 3 Subsidieaanvraag

 1. 1.Een aanvraag om subsidie moet bij het college worden ingediend:

  1. a.uiterlijk 1 juni van het jaar, voorafgaand aan een subsidieperiode waarvoor subsidie wordt gevraagd, of

  2. b.ten minste 13 weken voor aanvang van de activiteit, waarvoor subsidie wordt gevraagd, tenzij in het aanvraagformulier anders is bepaald.

 2. 2.Een aanvraag om subsidie moet door middel van een aanvraagformulier, zoals door het college vastgesteld, worden ingediend.

 3. 3.Bij een eerste aanvraag om subsidie moet een rechtspersoon een kopie van de statuten meesturen en de namen van de bestuursleden en hun functies opgeven.

 4. 4.Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste tot en met derde lid.

Artikel 4 Subsidiebeschikking

De subsidiebeschikking wordt binnen acht weken nadat het besluit hierover is genomen, maar uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan de subsidieperiode, gegeven, tenzij in een specifieke regeling anders is bepaald.

Artikel 5 Meerjarige subsidie, indexering

 1. 1.Het college kan voor een langere periode dan een jaar subsidie verstrekken, maar ten hoogste voor vier jaren.

 2. 2.Als een meerjarige subsidie wordt verstrekt, wordt in de subsidiebeschikking aangegeven op welk bedrag de subsidie-ontvanger voor elk jaar recht heeft dan wel op welke wijze het toegekende bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd. Als er sprake is van indexatie, wordt het bedrag jaarlijks aangepast.

Artikel 6 Verplichtingen subsidie-ontvanger

 1. 1.Het college kan aan de subsidie-ontvanger andere doelgebonden verplichtingen als bedoeld in artikel 4:38 Awb opleggen.

 2. 2.Het college kan aan de subsidie-ontvanger, naast de in het eerste lid bedoelde verplichtingen, ook niet-doelgebonden verplichtingen als bedoeld in artikel 4:39 Awb opleggen.

 3. 3.De subsidie-ontvanger moet het college tijdig opgave doen van een wezenlijke wijziging van de gegevens die bij de aanvraag om subsidie zijn overgelegd.

Artikel 7 Aanvraag subsidievaststelling

 1. 1.De subsidie-ontvanger moet binnen 13 weken na afloop van de activiteit, of na afloop van de subsidieperiode waarvoor subsidie is verleend, een aanvraag om vaststelling van de subsidie indienen bij het college, tenzij bij de subsidieverlening een andere termijn is bepaald.

 2. 2.De beschikking tot subsidievaststelling wordt binnen 8 weken nadat het besluit hierover is genomen, gegeven, tenzij in een specifieke regeling anders is bepaald.

 3. 3.Een aanvraag om subsidievaststelling moet door middel van een aanvraagformulier, zoals door het college vastgesteld, worden ingediend.

 4. 4.Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en derde lid.

Artikel 8 Voorschotverlening

 1. 1.Het college kan de subsidie-ontvanger voorschotten verlenen.

 2. 2.De beschikking tot voorschotverlening wordt gelijktijdig met de beschikking tot subsidieverlening gegeven.

 3. 3.Een voorschot wordt binnen 30 dagen na de voorschotverlening betaald, tenzij bij de voorschotverlening een andere termijn is bepaald.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het verstrekken van subsidies, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

De Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008, zoals vastgesteld bij besluit van 4 maart 2008, wordt ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2011.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 november 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

 

Algemene toelichting

De gemeenteraad heeft in 2008 de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2008 vastgesteld. Als uitvloeisel van deze verordening heeft het college de Algemene subsidieregeling gemeente Overbetuwe 2008 vastgesteld. In deze algemene subsidieregeling staan de algemene uitvoeringsregels voor het college.

 

Vanwege de inwerkingtreding van de Verordening bestuursrechtelijke geldschulden gemeente Overbetuwe 2011 per 1 januari 2012 moet de algemene subsidieregeling hierop worden aangepast. De aanpassing heeft alleen betrekking op artikel 8, derde lid van de algemene subsidieregeling: de betalingstermijn wordt gesteld op 30 dagen (was voorheen zes weken).

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel zijn de in deze regeling gehanteerde begrippen omschreven.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Hiermee wordt bepaald dat de algemene subsidieregeling van toepassing is op alle door het college te verstrekken subsidies. Alleen als er sprake is van een specifieke subsidieregeling, wordt subsidie verstrekt op basis van die specifieke regeling.

 

Artikel 3 Subsidieaanvraag

Het eerste lid van dit artikel geeft aan dat een aanvraag om subsidie bij het college moet worden ingediend, waarbij onder a. en b. ook de tijdstippen van indiening worden gegeven.

In het tweede lid is bepaald dat voor het indienen van een aanvraag gebruik moet worden gemaakt van een formulier. Op dit, door het college vastgestelde, formulier staat aangegeven aan welke voorwaarden de aanvrager moet voldoen.

Om te bewerkstelligen dat bij een aanvraag om subsidie van een rechtspersoon naam en functies duidelijk zijn, wordt op grond van het derde lid gevraagd om een kopie van de statuten mee te sturen, alsmede een opgave van de bestuursleden en hun functies.

Om bij het verstrekken van subsidie enigszins flexibel te kunnen zijn, is in het vierde lid bepaald dat het college van het bepaalde in het eerste tot en met het derde lid ontheffing kan verlenen.

 

Artikel 4 Subsidiebeschikking

In dit artikel is de termijn aangegeven waarbinnen op de aanvraag moet zijn beslist. Als een specifieke regeling van toepassing is, geldt de termijn die in die regeling is genoemd. Als een termijn verlengd moet worden, wordt daarvan mededeling gedaan op grond van artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 

Artikel 5 Meerjarige subsidie, indexering

Op grond van het eerste lid van dit artikel kan het college subsidie verstrekken voor een langere periode dan een jaar, zoals dit laatste in de meeste gevallen gebruikelijk is. Meerjarige subsidieverstrekking kan echter voor ten hoogste vier jaren.

Het tweede lid schrijft voor dat in de subsidiebeschikking moet worden aangegeven op welk bedrag de subsidie-ontvanger voor elk jaar recht heeft, dan wel op welke wijze het bedrag wordt geïndexeerd. Bij indexatie wordt het bedrag jaarlijks aangepast.

 

Artikel 6 Verplichtingen subsidie-ontvanger

Het college kan op grond van het eerste lid van dit artikel aan een subsidiebeschikking andere doelgebonden verplichtingen als bedoeld in artikel 4:38 Awb opleggen. Het moet dan wel gaan om verplichtingen die redelijkerwijs noodzakelijk en geschikt zijn om het met de subsidie nagestreefde doel te bereiken. Bij het op grond van het tweede lid van dit artikel opleggen van niet-doelgebonden verplichtingen, zoals bedoeld in artikel 4:39 Awb, moet er wel enig verband zijn met de gesubsidieerde activititeit(en).

 

In het derde lid is de algemene verplichting aan de subsidie-ontvanger opgelegd om tijdig opgave te doen van een wijziging van de bij de subsidieaanvraag overgelegde gegevens.

 

Artikel 7 Aanvraag subsidievaststelling

Na subsidieverlening volgt subsidievaststelling (tezamen wordt dit subsidieverstrekking genoemd). Bij zogeheten directe subsidievaststelling is er geen sprake van subsidieverlening. Dit artikel bepaalt wat nodig is over de aanvraag om subsidievaststelling, nadat er eerst subsidie is verleend. Het gaat dan over het moment van indienen van de aanvraag (eerste lid), het geven van de beschikking tot subsidievaststelling (tweede lid) en de wijze waarop deze moet worden aangevraagd (derde lid). Op grond van het vierde lid kan het college ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste tot en met derde lid van dit artikel, om op dit punt ook weer flexibel te kunnen zijn.

 

Artikel 8 Voorschotverlening

Op grond van het eerste lid kunnen aan de subsidie-ontvanger voorschotten worden verleend. In het tweede lid is bepaald dat een dergelijke voorschotbeschikking gelijktijdig met de beschikking tot subsidieverlening wordt gegeven. Er dienen dus twee beschikkingen te worden genomen.

Op grond van het derde lid wordt een voorschot binnen 30 dagen na de voorschotverlening betaald. Hiermee wordt aangesloten bij de door de raad vastgestelde Verordening bestuursrechtelijke geldschulden. Overigens kan, eveneens op grond van het derde lid, een andere termijn bij de voorschotverlening worden bepaald.

 

Artikel 9 Hardheidsclausule

Dit artikel geeft het college de mogelijkheid één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken, voor zover toepassing van deze regeling, gelet op het belang van het verstrekken van subsidies, zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Wordt er van deze clausule gebruik gemaakt, dan heeft dit tot gevolg dat de regeling moet worden aangepast. Immers, alleen ten tijde van de vaststelling niet voorziene gevallen kunnen onder deze bepaling worden gevat.

 

Artikel 10 Intrekking oude regeling

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Met de datum van inwerkingtreding is aangesloten bij de datum van inwerkingtreding van de Verordening bestuursrechtelijke geldschulden.

 

Artikel 12 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

algemene subsidieregeling 2011 11 11 29

algemene subsidieregeling 2011 11 11 29 (PDF)
Omschrijving: