Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling voorzieningen burgemeester gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling voorzieningen burgemeester gemeente Overbetuwe 2007
Citeertitel Regeling voorzieningen burgemeester gemeente Overbetuwe 2007
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 13-12-2007
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2007
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 27-11-2007
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 12-12-2007
Kenmerk voorstel 07rb000183

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Rechtspositiebesluit burgemeesters

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
13-12-2007 01-01-2007 nieuwe regeling 27-11-2007
Hét Gemeente Nieuws; 12-12-2007
07rb000183

Onderwerp: Regeling voorzieningen burgemeester gemeente Overbetuwe 2007

 

Ons kenmerk: 07rb000183

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op het Rechtspositiebesluit burgemeesters;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Regeling voorzieningen burgemeester gemeente Overbetuwe 2007

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

  1. a.Rechtspositiebesluit burgemeesters: het Koninklijk Besluit van 15 juni 1994, Stb. 462;

  2. b.de verordening: de Verordening voorzieningen wethouders gemeente Overbetuwe 2007;

  3. c.het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Voorzieningen

Artikel 6 van de verordening zijn van overeenkomstige toepassing op de burgemeester, met dien verstande dat het persoonlijk budget wordt vastgesteld op 21% per jaar van het bedrag vermeld in artikel 16 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters.

Artikel 3 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 2 van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van vergoeden van kosten leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voorzieningen burgemeester gemeente Overbetuwe 2007.

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 november 2007.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.