Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling brandveiligheid en hulpverlening gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Regeling brandveiligheid en hulpverlening gemeente Overbetuwe 2008
Citeertitel Regeling brandveiligheid en hulpverlening gemeente Overbetuwe 2008
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-04-2012
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 13-03-2008
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2008
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 04-03-2008
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 19-03-2008
Kenmerk voorstel 08bwb00289

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Brandweerwet 1985, art. 1, lid 2
 2. Woningwet, art 8, lid 2
 3. Wet milieubeheer, art 8.11, lid 3, art 8.40

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
13-03-2008 01-01-2008 01-04-2012 nieuwe regeling 04-03-2008
Hét Gemeente Nieuws; 19-03-2008
08bwb00289

Onderwerp: Regeling brandveiligheid en hulpverlening gemeente Overbetuwe 2008

 

Ons kenmerk: 08bwb00289

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 1, tweede lid van de Brandweerwet 1985, artikel 8, tweede lid van de Woningwet, artikel 8.11, derde lid en 8.40 van de Wet milieubeheer;

 

overwegende dat:

 

het college de zorg heeft voor:

 1. a.het voorkómen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkómen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

 2. b.het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

 

het college belast is met de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen;

 

de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen tot de taak van de brandweer behoort;

 

het college andere werkzaamheden dan hierboven bedoeld, kan aanwijzen die de gemeentelijke brandweer verricht;

 

de Brandbeveiligingsverordening voorschriften bevat over het gebruik van inrichtingen voor zover dit geen bouwwerken zijn als bedoeld in de Woningwet en de Bouwverordening;

 

de Bouwverordening voorschriften bevat over het gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, en standplaatsen, waaronder in elk geval zijn begrepen voorschriften met betrekking tot onder meer brandveiligheid;

 

de Wet milieubeheer beoogt het milieu te beschermen, onder meer door de brandveiligheid te bevorderen;

 

het wenselijk is de voorzieningen voor brandveiligheid en hulpverlening in samenhang te treffen;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de

 

Regeling brandveiligheid en hulpverlening gemeente Overbetuwe 2008

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 1. a.college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 2. b.Regionaal college Hulpverlening: het algemeen bestuur, als bedoeld in artikel 10 van de Regeling Hulpverlening Gelderland Midden 2002;

 3. c.gemeentelijke brandweer: het gemeentelijke organisatieonderdeel als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Brandweerwet 1985, dat is belast met de uitvoering van de zorg voor brandweer en rampenbestrijding;

 4. d.regionale brandweer: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Brandweerwet 1985, belast met de in de Regeling Hulpverlening Gelderland Midden 2002 vastgelegde taken op het gebied van de zorg voor brandweer en rampenbestrijding;

 5. e.veiligheidsketen: het samenhangend geheel van de schakels: pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg;

 6. f.pro-actie: schakel van de veiligheidsketen gericht op het structureel voorkómen en wegnemen van oorzaken van fysieke onveiligheid;

 7. g.preventie: schakel van de veiligheidsketen gericht op:

   • het voorkómen en beperken van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkómen en beperken van ongevallen bij brand en alles wat daarmee verband houdt;

   • de uitvoering van werkzaamheden voor het beperken van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen;

   • de uitvoering van de voorschriften met betrekking tot het brandveilig gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, en standplaatsen;

   • de uitvoering van de Brandbeveiligingsverordening;

 8. h.preparatie: schakel uit de veiligheidsketen gericht op de daadwerkelijke voorbereiding op te nemen acties bij brand en ongevallen;

 9. i.repressie: schakel uit de veiligheidsketen gericht op:

   • het beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het beperken van ongevallen bij brand en alles wat daarmee verband houdt;

   • het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

   • de uitvoering van werkzaamheden voor het beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen;

 10. j.nazorg: schakel uit de veiligheidsketen bestaande uit het geheel van maatregelen gericht op de terugkeer naar de normale situatie;

 11. k.grootschalig optreden en bestrijding van rampen en zware ongevallen: alle taken en werkzaamheden van de veiligheidsketen die betrekking hebben op het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.

Artikel 2 Gemeentelijke brandweer

Het college heeft de beschikking over een gemeentelijke brandweer.

Artikel 3 Taken gemeentelijke brandweer

De taken van de gemeentelijke brandweer bestaan, behoudens de in artikel 5 van deze regeling aan de regionale brandweer opgedragen taken, uit:

 1. 1.het feitelijk uitvoeren van de taken van de veiligheidsketen;

 2. 2.de door het bestuur van de regionale brandweer toegewezen specialistische taken en de uitvoering van door dit bestuur toegewezen coördinerende en faciliterende taken;

 3. 3.de taken zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst(en) met de regionale brandweer of met andere, aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeente(n);

 4. 4.andere dan de hiervoor onder 1. tot en met 3. vermelde taken, voor zover deze niet te maken hebben met het wegnemen van onmiddellijk gevaar voor mens en dier, te weten:

  1. a.het beperken en bestrijden van milieu-incidenten;

  2. b.het reinigen van wegen en terreinen bij ongevallen;

  3. c.het verrichten van bergingswerkzaamheden bij ongevallen te water;

  4. d.het geven van (preventie) voorlichting;

  5. e.het bestrijden van wateroverlast;

  6. f.de door het college te bepalen andere taken en werkzaamheden.

Artikel 4 Beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening

 1. 1.Het college legt eenmaal per vier jaar in een plan vast op welke wijze aan de inhoud van de in artikel 3 omschreven taken uitvoering zal worden gegeven (het Beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening). Dit Beleidsplan is een afgeleide van het regionale meerjarenbeleidsplan brandweerzorg dat is opgesteld door het regionaal commandantenoverleg met instemming van het Regionaal college Hulpverlening.

 2. 2.Het Beleidsplan, als bedoeld in het eerste lid, omvat in elk geval een beschrijving van het te realiseren brandveiligheidsniveau inclusief de benodigde financiële en personele middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van taken van de veiligheidsketen.

Artikel 5 Taken regionale brandweer

Naast de in artikel 4 van de Brandweerwet 1985, de in de Regeling Hulpverlening Gelderland Midden 2002 en de in de Instructie van de regionaal commandant opgedragen taken, zijn de volgende taken van de gemeentelijke brandweer aan Hulpverlening Gelderland Midden overgedragen:

 1. a.het oefenen van bevelvoerders en officieren (ROBO);

 2. b.(de voorbereiding van) het inkopen van materieel;

 3. c.het vaststellen en uitvoeren van de Regeling operationele leiding;

 4. d.het opstellen van rampbestrijdingsplannen en coördinatieplannen;

 5. e.het afstemmen van specialistische taken en de financiële verevening hiervan.

Artikel 6 Personeel

Het college draagt zorg voor een adequate personeelsvoorziening voor de uitvoering van de taken op het gebied van preventie, preparatie, repressie, nazorg en ondersteuning. Het personeelsplan maakt onderdeel uit van het Beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening.

Artikel 7 Instructie commandant

De commandant heeft de algemene leiding en het bevel over de brandweer, overeenkomstig de voor deze door het college vastgestelde instructie. De operationele leiding voor de regio is vastgelegd in de Regeling operationele leiding.

Artikel 8 Opleiding en oefening

Het college draagt zorg voor de opleiding en oefening van het brandweerpersoneel, dat voor de taakuitoefening noodzakelijk is. Basis voor het op te stellen opleidings- en oefenplan zijn het Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Leidraad Oefenen.

Artikel 9 Materieel

Het college draagt zorg voor een adequate materieelvoorziening dat is afgestemd op de risico’s in het verzorgingsgebied. Het materieelplan maakt onderdeel uit van het Beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening.

Artikel 10 Bluswatervoorziening

Het college draagt zorg voor zodanige bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid ervan dat de brandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 11 Dekkingsplan

Voor de gemeentelijke brandweer geldt dat gewerkt wordt volgens de operationele grenzen, zoals neergelegd in het laatstelijk vastgestelde regionale dekkingsplan.

Artikel 12 Kwaliteit

Het college draagt zorg voor de kwaliteit van de gemeentelijke brandweer.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het regelen van brandveiligheid en de hulpverlening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 13 maart 2008 en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling brandveiligheid en hulpverlening gemeente Overbetuwe 2008.

 

Aldus besloten in de vergadering van 4 maart 2008.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

Regeling brandveiligheid en hulpverlening gemeente Overbetuwe 2008

Regeling brandveiligheid en hulpverlening gemeente Overbetuwe 2008 (PDF)
Omschrijving: