Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening rioolheffing gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening rioolheffing gemeente Overbetuwe 2016
Citeertitel Verordening rioolheffing gemeente Overbetuwe 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2017
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 01-12-2015
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Elektronisch gemeenteblad 119240 10 december 2015
Kenmerk voorstel 15rb000107

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 228a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2016 01-01-2017 nieuwe regeling 01-12-2015
Elektronisch gemeenteblad 119240 10 december 2015
15rb000107
01-01-2015 01-01-2016 nieuwe regeling 25-11-2014
Elektronisch gemeenteblad d.d. 2 december 2014, nummer 70891
14rb000133
01-01-2014 01-01-2015 nieuwe regeling 03-12-2013
De Betuwe; 11 december 2013
13rb000147
01-01-2013 01-01-2014 Nieuwe regeling. 18-12-2012
De Betuwe; 27-12-2012
12RB000159
05-01-2012 31-12-2012 art. 3 20-12-2011
Hét Gemeente Nieuws; 28-12-2011
11rb000159
01-01-2010 01-01-2012 nieuwe regeling 15-12-2009
Hét Gemeente Nieuws; 23-12-2008
09rb000294
01-01-2009 01-01-2010 nieuwe regeling 16-12-2008
Hét Gemeente Nieuws; 24-12-2008
08rb000445

Onderwerp: Verordening rioolheffing gemeente Overbetuwe 2016

 

 

Ons kenmerk: 15RB000107

 

Nr. 10d

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2015;

 

gehoord het advies van de voorbereidende vergadering van 17 november 2015;

 

gelet op artikel(en) 228a van de Gemeentewet;

 

vast te stellen de

 

Verordening rioolheffing

gemeente Overbetuwe 2016

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 1. a.perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan. In afwijking van de vorige volzin wordt het eigendom van een (deel van een) bedrijfsverzamelgebouw als één perceel aangemerkt;

 2. b.gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 3. c.verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;

 4. d.water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater.

 5. e.bedrijfsverzamelgebouw: een gebouw dat dient om meer dan één bedrijf in te huisvesten en waarbij sprake is van een gezamenlijk of gemeenschappelijk gebruik van één of meer (nuts)voorzieningen in het gebouw;

 6. f.gebruiker: degene die bij het begin van het kalenderjaar al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht een perceel gebruikt.

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam ‘rioolheffing’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 1. a.de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

 2. b.de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 1. 1.De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

 2. 2.Voor toepassing van het eerste lid, wordt

  1. a.gebruik van een perceel door de leden van een huishouden aangemerkt als gebruik door het door de in artikel 231, tweede lid, onder b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen lid van dat huishouden;

  2. b.gebruik door degene aan wie een deel van een perceel in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven;

  3. c.gebruik door degene aan wie een deel of een gedeelte van een bedrijfsverzamelgebouw in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel of gedeelte in gebruik heeft gegeven;

  4. d.het ter beschikking stellen van een perceel voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die dat perceel ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

Als gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat als twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 1. 1.De belasting als bedoeld in artikel 2 wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.

 2. 2.Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of is opgepompt. Als de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.

 3. 3.Als gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:

  1. a.watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

  2. b.bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen. De eerste volzin is niet van toepassing als vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

 4. 4.De op de voet van het tweede lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd.

 5. 5.Voor toepassing van dit artikel geldt voor percelen die in de categorie agrarische objecten in de WOZ-administratie zijn opgenomen, dat wordt uitgegaan van de hoeveelheid water die niet is afgevoerd een zodanige omvang heeft, dat de hoeveelheid water die direct of indirect op de riolering wordt afgevoerd gelijk is aan 500 m3 of minder.

 Artikel 6 Belastingtarieven

De belasting als bedoeld in artikel 2 bedraagt bij een hoeveelheid kubieke meters water van:

a.

500 m3 en minder:

€   158,15;

b.

2.500 m3 en minder, maar meer dan 500 m3:

€   316,30;

c.

5.000 m3 en minder, maar meer dan 2.500 m3

€   474,45;

d.

meer dan 5.000 m3:

 

 

-

€ 0,11 per m3 voor de eerste 200.000 m3;

 

-

€ 0,09 per m3 voor de volgende 100.000 m3;

 

-

€ 0,07 per m3 voor de hoeveelheid daarboven.

Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 1. 1.De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 2. 2.Als de belastingplicht voor het perceel in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 3. 3.Als de belastingplicht voor het perceel in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 4. 4.Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 1. 1.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 2. 2.In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt één maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen een maand later.

 3. 3.In aanvulling op het tweede lid geldt, in de situaties waarin er na de kalendermaand waarin de aanslag wordt opgelegd minder dan acht maanden in het kalenderjaar overblijven, het volgende: de aanslagen moeten worden betaald in zoveel termijnen als er nog kalendermaanden van het belastingjaar overblijven, met een minimum van drie.

 4. 4.In afwijking van het tweede lid geldt in geval het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen rioolheffing of andere heffingen minder bedraagt dan € 50,- of meer is dan € 35.000,-, dat de aanslagen moeten worden betaald uiterlijk twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 5. 5.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste tot en met vierde lid gestelde termijnen.

Artikel 11 Nadere regels door college

Het college kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 12 Intrekking oude regeling

De Verordening rioolheffing gemeente Overbetuwe 2015, zoals vastgesteld bij besluit van 25 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 13 Overgangsrecht

De Verordening rioolheffing gemeente Overbetuwe 2015 blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor 1 januari 2016 hebben voorgedaan.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 1. 1.Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 2. 2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rioolheffing gemeente Overbetuwe 2016.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 1 december 2015.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

drs. A.S.F. van Asseldonk.

 

 

151201 rioolheffing

151201 rioolheffing (PDF)
Omschrijving: