Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2016
Citeertitel Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-03-2017
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-02-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 12-01-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling www.officielebekendmakingen.nl; gemeenteblad nr 6577, 20 januari 2016
Kenmerk voorstel 15rb000132

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-02-2016 01-03-2017 nieuwe regeling 12-01-2016
www.officielebekendmakingen.nl; gemeenteblad nr 6577, 20 januari 2016
15rb000132
25-03-2015 01-03-2015 01-02-2016 nieuwe regeling 10-03-2015
www.officielebekendmakingen.nl; gemeenteblad nr 22488, 17 maart 2015
14rb000176
01-01-2014 01-03-2015 nieuwe regeling 07-01-2014
www.officielebekendmakingen.nl; gemeenteblad nr 1446, 13 januari 2014
13rb000173
24-01-2013 01-01-2013 01-01-2014 nieuwe regeling 15-01-2013
De Betuwe; 23-01-2013
12RB000190
01-01-2012 31-12-2012 nieuwe regeling 20-12-2011
Hét Gemeente Nieuws; 28-12-2011
11rb000137
01-01-2011 01-01-2012 nieuwe regeling 14-12-2010
Hét Gemeente Nieuws; 22-12-2010
10rb000135
01-01-2010 01-01-2011 nieuwe regeling 15-12-2009
Hét Gemeente Nieuws; 23-12-2009
09rb000258
01-01-2009 01-10-2010 nieuwe regeling 16-12-2008
Hét Gemeente Nieuws; 31-12-2008
08rb000373
01-02-2008 01-01-2008 01-01-2009 nieuwe regeling 29-01-2008
Hét Gemeente Nieuws; 13-02-2008
07RB000186
11-01-2007 01-01-2008 nieuwe regeling 19-12-2006
Hét Gemeente Nieuws; 10-01-2007
06rb000110

Onderwerp:

Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2016

 

Ons kenmerk: 15rb000132

 

Nr. 10

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2015;

 

gelezen het advies van de voorbereidende vergadering van 15 december 2015;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties

gemeente Overbetuwe 2016

Artikel 1 Tarieven

Voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties zijn verenigingen en gesubsidieerde instellingen uit de gemeente Overbetuwe de volgende tarieven verschuldigd:

 

 

 

Tarief 2016

A.

Sportvelden

 

a.

Ingericht voor de voetbalsport

 

 

i

Per wedstrijdveld (gras) per jaar     

€ 2.529,20

 

 

ii

Per trainingsveld (gras) per jaar     

€ 2.529,20

 

b.

Ingericht voor de voetbal of hockeysport

 

 

i

Per kunstgrasveld per jaar     

€ 5.058,30

 

 

 

 

 

 

B.

Binnensportaccommodaties

 

a.

Sportzaal en gymnastieklokaal Westeraam, De Kruisakkers zaal 1, Het Binnenveld,

De Oldenburg, ’t Kriekske, De Mammoet (Eén zaaldeel heeft de grootte van een volleybalveld met uitloop.)

 

 

i

Per zaaldeel per uur

€      12,75

 

b.

Sporthal De Helster en Sporthal de Mammoet

 

 

ii

Per halve zaal per uur

€      25,45

 

c.

De Kruisakkers zaal 2, multifunctionele ruimte Sportcentrum De Helster, multifunctionele ruimte Het Binnenveld.

 

 

i

Per uur     

€        8,45

 

d.

Monofunctionele bergruimte voor sportartikelen

 

 

i

Per m2 per jaar     

€      52,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarief 2016

C.

Zwembad De Helster

 

a.

Gebruik zwembad tijdens vastgestelde uren

 

 

i

Per bezoek     

€        3,50

 

 

ii

11-badenkaart     

€      35,00

 

 

iii

25-badenkaart     

€      77,00

 

b.

Gebruik zwembad voor kinderen jonger dan 4 jaar

€        1,00

 

c.

Begeleide 50+-activiteiten

 

 

i

Toeslag       

€        0,80

 

 

ii

11-badenkaart 50+-activiteiten

€        8,00

 

d.

Begeleide activiteiten

 

 

i

Per bezoek     

€        4,95

 

 

ii

11-badenkaart     

€      49,50

 

 

iii

Toeslag  2e activiteit       

€        1,35

 

 

iv

11-badenkaart activiteit + 2e activiteit

€      63,00

 

e.

Inschrijfgeld wachtlijst zwemlessen     

€      15,00

 

f.

Zwemlessen ma-vr

 

 

i

Eén zwemles van 3/4 uur

€        7,45

 

 

ii

14 lessen van een half uur of 9 lessen van 3/4 uur     

€     59,60

 

g.

Zwemlessen za-zo

 

 

i

Eén zwemles van 3/4 uur     

€        8,45

 

 

ii

14 lessen van een half uur of 9 lessen van 3/4 uur

 €      67,60

 

h.

Afzwemmen

 

 

i

Examengeld en diploma     

€      11,70

 

i.

Snelcursus

 

 

i

Lessen inclusief afzwemmen en diploma     

€    503,85

 

j.

Huur zwembad per uur of gedeelte van een uur

 

 

i

Instructiebad     

€      35,20

 

 

ii

Wedstrijdbad

€      45,60

 

 

iii

Hele bad inclusief recreatieve voorzieningen     

€    128,60

 

 

iv

Personele begeleiding

€      47,80

 

 

 

 

 

 

D.

Welzijnsaccommodaties: De Wieken, De Kruisakkers, Westeraam, ’t Binnenveld

 

a.

Multifunctioneel gebruik

 

 

i

Multifunctionele ruimte per uur     

€        8,55

 

 

ii

Groot cursus-/muziek-/vergaderlokaal per uur

€        4,55

       

 

 

iii

Klein cursus-/muziek-/vergaderlokaal per uur     

€        3,15

 

 

iv

Keuken per uur     

€        3,90

 

b.

Monofunctioneel gebruik

 

 

i

Kantoor, spreekkamers of lokaal per m2 per jaar

€    127,30

 

 

ii

Servicekosten per m2 per jaar     

€      45,00

 

 

iii

Berging en doka

€      112,80

                    

          

Artikel 2 Toeslag incidenteel gebruik en gebruik met winstoogmerk

1.

Voor gebruik van een in artikel 1, lid B. onder b. genoemde accommodatie voor activiteiten zonder winstoogmerk is, naast het van toepassing zijnde tarief, de eerste drie keer dat de accommodatie gebruikt wordt een toeslag van € 7,75 per uur verschuldigd.

2.

Voor gebruik van een in artikel 1, lid B. onder a. en c. genoemde accommodatie voor activiteiten zonder winstoogmerk is, naast het van toepassing zijnde tarief, de eerste drie keer dat de accommodatie gebruikt wordt een toeslag van € 3,90 per uur verschuldigd.

3.

De in het eerste en tweede lid bedoelde toeslag is niet verschuldigd als de verenigingen en gesubsidieerde instellingen de accommodatie vaker dan drie keer in het kalenderjaar gebruiken en dit voor het eerste gebruik kenbaar maken. Restitutie achteraf is niet mogelijk.

4.

Voor gebruik van een in artikel 1 onder B. genoemde accommodatie voor activiteiten met winstoogmerk wordt het van toepassing zijnde tarief met 100% verhoogd.

Artikel 3 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen de artikelen 1 en 2 van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het in rekening brengen van tarieven, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 4 Intrekking oude regeling

De Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2015, zoals vastgesteld bij besluit van 17 februari 2015, wordt ingetrokken.

Artikel 5 Overgangsrecht

De Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2015 blijft van toepassing op het in rekening brengen van tarieven voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties in het jaar 2015 en in de maand januari van het jaar 2016.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2016.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tarieven gemeentelijke accommodaties gemeente Overbetuwe 2016.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 12 januari 2016

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

drs. A.S.F. van Asseldonk

 

Verordening tarieven gemeentelijke accomodaties gemeente Overbetuwe 2016

Verordening tarieven gemeentelijke accomodaties gemeente Overbetuwe 2016 (PDF)
Omschrijving: