Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Beleidsregel vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 18-05-2017
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Beleidsregels standplaatsen gemeente Overbetuwe 2007, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2007, worden ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 20-12-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 21-12-2011
Kenmerk voorstel 11bwb00076

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe, artikel(en) 5:17, 5:18, 5:18a, 5:19 en 5:20

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 18-05-2017 nieuwe regeling 20-12-2011
Hét Gemeente Nieuws; 21-12-2011
11bwb00076
31-05-2007 01-01-2012 nieuwe regeling 15-05-2007
Hét Gemeente Nieuws; 30-05-2007
Onbekend

Onderwerp: Beleidsregel vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11bwb00076

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 5:17, 5:18, 5:18a, 5:19 en 5:20 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

 

Beleidsregel vaste standplaatsen

gemeente Overbetuwe 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

a.

aanvraag

:

een aanvraag om vergunning om een vaste standplaats in te nemen of te hebben;

b.

college

:

het college van burgemeester en wethouders;

c.

feestdag

:

Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

d.

standplaats

:

het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of het anderszins aanbieden van goederen en of diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel;

e.

locatie

:

de plaats waar een vaste standplaats kan worden ingenomen;

f.

toezichthouder

:

de daartoe aangewezen ambtenaar;

g.

vergunning

:

een vergunning om standplaats in te nemen of te hebben;

h.

vergunninghouder

:

degene aan wie een vergunning om standplaats in te nemen of te hebben, is verleend;

i.

APV

:

de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Overbetuwe.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing bij het besluiten op een aanvraag om een vaste standplaats, als bedoeld in de artikelen 5:17 tot en met 5:20 APV.

Artikel 3 Aanvraag

 1. 1.Een aanvraag om vergunning moet door middel van een aanvraagformulier, zoals door het college vastgesteld, worden ingediend.

 2. 2.Een vergunning kan enkel en alleen worden verleend aan een persoon die:

  1. a.handelingsbekwaam is, en

  2. b.voldoet aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie.

Artikel 4 Innemen standplaats

 1. 1.Vergunningen worden enkel en alleen verleend voor één dagdeel of voor twee aansluitende dagdelen.

 2. 2.Een dag wordt ingedeeld in twee dagdelen:

  1. a.de ochtend: van 08.00 uur tot 13.00 uur;

  2. b.de middag: van 14.00 uur tot 21.00 uur.

 3. 3.Op niet in het Aanwijzingsbesluit locaties en dagdelen vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe vermelde zon- en feestdagen en dagdelen kan geen vaste standplaats worden ingenomen.

Artikel 5 Persoonlijk standplaats innemen

 1. 1.Een vaste standplaats moet, behoudens bijzondere gevallen, door de vergunninghouder persoonlijk worden ingenomen.

 2. 2.De vergunninghouder mag zich op de vaste standplaats doen bijstaan.

Artikel 6 Vergunning

De vergunninghouder is verplicht de vergunning op eerste verzoek aan de toezichthouder te tonen.

Artikel 7 Schoonhouden en ontruimen

 1. 1.De vergunninghouder zorgt ervoor dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt.

 2. 2.Bij het ontruimen van de vaste standplaats moet de vergunninghouder zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving schoon opleveren.

Artikel 8 Tijdelijk andere plaats of dag

 1. 1.Het college kan, als dringende redenen dit noodzakelijk maken, tijdelijk een andere locatie voor het innemen van een vaste standplaats aanwijzen. Ook als een daartoe aangewezen locatie niet beschikbaar is, kan het college een andere dag aanwijzen voor het innemen van een standplaats.

 2. 2.Het besluit, als bedoeld in het eerste lid, wordt tijdig aan belanghebbenden bekendgemaakt.

Artikel 9 Tijdstip opbouw vaste standplaats

 1. 1.Met de opbouw van de tijdelijke standplaats mag niet eerder worden begonnen dan één uur voor aanvang van het tijdstip van het innemen van de vaste standplaats.

 2. 2.De vaste standplaats moet volledig zijn ontruimd binnen een half uur na aanvang van het eindtijdstip van het innemen van de vaste standplaats.

 3. 3.Het college kan onder bijzondere omstandigheden het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten op een eerder tijdstip doen stoppen.

 4. 4.Het eerste lid is niet van toepassing bij het innemen van een vaste standplaats in de middag, als de standplaats in de ochtend in gebruik is geweest. De opbouwtijd is in dat geval een half uur.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

De Beleidsregels standplaatsen gemeente Overbetuwe 2007, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2007, worden ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe 2011.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 20 december 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

beleidsregel vaste standplaatsen 2011 11 12 20

beleidsregel vaste standplaatsen 2011 11 12 20 (PDF)
Omschrijving: