Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Overbetuwe 2013
Citeertitel Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Overbetuwe 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 03-10-2017
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Algemene inkoopvoorwaarden 2005 zijn gelijktijdig ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 05-09-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 27-08-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 04-09-2013
Kenmerk voorstel 13bwb00087.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160, eerste lid, sub e

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-09-2013 03-10-2017 nieuwe regeling 27-08-2013
De Betuwe; 04-09-2013
13bwb00087.
15-10-2005 05-09-2013 nieuwe regeling 11-10-2005
Hét Gemeente Nieuws; 26-10-2005
Geen.

Onderwerp:

Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Overbetuwe 2013

 

Ons kenmerk: 13bwb00087

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het ambtelijk advies van 15 augustus 2013;

gelet op artikel 160 eerste lid, sub e, van de Gemeentewet,

 

b e s l u i t e n :

 

  1. 1.vast te stellen de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Overbetuwe 2013;

  2. 2.dat dit besluit in werking treedt op de dag na datum van bekendmaking onder gelijktijdig intrekken van de Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Overbetuwe versie 2005;

  3. 3.dat dit besluit wordt aangehaald als: Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Overbetuwe 2013.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 augustus 2013.

 

Burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th. Hoex MMO.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

Inkoopvoorwaarden gemeente Overbetuwe 2013 13 08 27

Inkoopvoorwaarden gemeente Overbetuwe 2013 13 08 27 (PDF)
Omschrijving: