Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013
Citeertitel Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 03-10-2017
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Het Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2011, zoals vastgesteld bij besluit van 20 december 2011, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Nieuwe regeling.
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 05-09-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 27-08-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 04-09-2013
Kenmerk voorstel 13bwb00062

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Financiële Verordening Overbetuwe 2007, art. 13a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-09-2013 03-10-2017 Nieuwe regeling. 27-08-2013
De Betuwe; 04-09-2013
13bwb00062
01-01-2012 05-09-2013 Nieuwe regeling 20-12-2011
Hét Gemeente Nieuws; 21-12-2011
11bwb00085
30-08-2007 01-01-2007 01-01-2012 Nieuwe regeling. 21-08-2007
Hét Gemeente Nieuws; 29-08-2007
07bwb000621

Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013

 

Ons kenmerk: 13BWB00062

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 13a van de Financiële verordening gemeente Overbetuwe 2007;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen het

 

Inkoop en aanbestedingsbesluit

gemeente Overbetuwe 2013

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit besluit verstaat onder:

 1. a.aanbesteden: het uitnodigen van één of meer partijen om deel te nemen aan een procedure, met als doel het doen van een aanbod (offerte) voor de uitvoering van een opdracht;

 2. b.aanbestedingsdossier: dossier waarin de aanbestedingsprocedure wordt vastgelegd;

 3. c.inkoopcoördinator: de voor het proces van inkopen en aanbesteden verantwoordelijke persoon, ondergebracht bij het team Advies, voor zover hij op grond van dit besluit bij de inkoop en aanbesteding is betrokken;

 4. d.college: het college van burgemeester en wethouders;

 5. e.diensten: alle overeenkomsten op het gebied van dienstverlening, die niet beschouwd kunnen worden als opdrachten voor leveringen of werken;

 6. f.Europees (openbaar) aanbesteden: aanbesteden waarbij de overheidsorganisatie op Europees niveau een openbare aankondiging voor een opdracht plaatst, onder vrije concurrentie tussen alle Europese leveranciers en onder toepassing van de Europese aanbestedingsregels;

 7. g.inkoop: alle handelingen waar een externe factuur tegenover staat;

 8. h.leveringen: overeenkomsten voor het aankopen, leasen, huren of in huurkoop nemen (met of zonder koopoptie) van producten;

 9. i.manager: algemeen manager en/of teammanager;

 10. j.onderhands aanbesteden: aanbesteden zonder een openbare aankondiging. Er is geen (bij enkelvoudig) of beperkte (bij meervoudig) concurrentie tussen een aantal zelfgekozen leveranciers;

 11. k.openbaar aanbesteden: aanbesteden waarbij de overheidsorganisatie op nationaal niveau een openbare aankondiging voor een opdracht plaatst, onder vrije concurrentie tussen alle nationale leveranciers;

 12. l.raad: de gemeenteraad;

 13. m.secretaris: de gemeentesecretaris;

 14. n.voor een inkoop en aanbesteding verantwoordelijke persoon: degene die inhoudelijk verantwoordelijk is voor het in een specifiek geval inkopen en aanbesteden;

 15. o.werken: het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen;

 16. p.Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Artikel 2 Doelstellingen inkoop- en aanbestedingsbeleid

Doelstellingen van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn:

 1. a.rechtmatig en doelmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed;

 2. b.een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper, opdrachtgever en partner zijn;

 3. c.inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs-kwaliteitverhouding;

 4. d.een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van de gemeente;

 5. e.de gemeente stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor ondernemers voorop;

 6. f.dit inkoop- en aanbestedingsbeleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van de gemeente.

Artikel 3 Vaststellen inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het college stelt een inkoop- en aanbestedingsbeleid vast, dat is gebaseerd op de in dit besluit geformuleerde uitgangspunten.

Artikel 4 Gecoördineerde inkoopfunctie

 1. 1.De gecoördineerde inkoopfunctie is ondergebracht bij de inkoopcoördinator. De inkoopcoördinator identificeert de inkoopbehoefte.

 2. 2.Voor het identificeren van de inkoopbehoefte, levert elke teammanager jaarlijks vóór 1 januari zijn inkoop- en aanbestedingsplan voor het komende jaar bij de inkoopcoördinator aan.

Artikel 5 Adviesfunctie aanbesteden

 1. 1.De adviesfunctie aanbesteden is ondergebracht bij de inkoopcoördinator.

 2. 2.De inkoopcoördinator geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de voor een inkoop en aanbesteding verantwoordelijke persoon.

 3. 3.De inkoopcoördinator brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over:

  1. a.het voldoen van de aanbestedingsstukken aan de Europese regels en het inkoop- en aanbestedingsbesluit en -beleid;

  2. b.de wijze van aanbesteden;

  3. c.het resultaat van de aanbesteding en het gunningsadvies.

 4. 4.In de artikelen 7 en 7a is bepaald in welke gevallen advies kan en in welke gevallen advies aan de inkoopcoördinator moet worden gevraagd.

 5. 5.Van een advies van de inkoopcoördinator kan slechts worden afgeweken op basis van een besluit van het college.

 6. 6.De voor een inkoop en aanbesteding verantwoordelijke persoon stelt de inkoopcoördinator in kennis van de aanbestedingsprocedure als zijn advies moet worden gevraagd. De inkoopcoördinator houdt een registratie bij van de aanbestedingsprocedures waarbij zijn advies moet worden gevraagd en waarvan hij in kennis is gesteld.

 7. 7.In afwijking van het eerste lid, is de adviesfunctie aanbesteden voor de gemeentelijke brandweer ondergebracht bij het Openbaar lichaam Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM).

Artikel 6 Verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid

 1. 1.De inkoop en aanbesteding vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de manager onder wie de voor een inkoop en aanbesteding verantwoordelijke persoon hiërarchisch valt.

 2. 2.De beslissingsbevoegdheid bij inkoop en aanbesteding is vastgelegd in het Algemeen Mandaatbesluit gemeente Overbetuwe.

Artikel 7 Bepalen aanbestedingsprocedure

 1. 1.Bij het bepalen van de aanbestedingsprocedure geldt dat in beginsel de Gids Proportionaliteit wordt gevolgd, waarbij wordt afgewogen of maatwerk geen afwijkende aanbestedingsprocedure noodzakeiljk maakt.

 2. 2.Het advies van de inkoper kan worden gevraagd bij aanbestedingen tot € 20.000,-.

 3. 3.Het advies van de inkoper moet worden gevraagd bij aanbestedingen vanaf € 20.000,-.

Artikel 8 Dooronderhandelen

 1. 1.Bij dooronderhandelen, voor zover toegestaan, met één of meerdere inschrijvers in geval van te hoge of te lage inschrijvingen, moet altijd advies worden gevraagd bij de inkoopcoördinator, voordat wordt besloten hoe met die afwijking zal worden omgegaan. Van dit advies kan niet worden afgeweken, anders dan met instemming van de secretaris of een besluit van het college.

 2. 2.Bij Europese aanbestedingen is dooronderhandelen niet toegestaan.

Artikel 9 Nacalculatie

Nacalculatie van de inschrijving ten opzichte van de besteksraming vindt alleen bij werken plaats.

Artikel 10 Inschakelen Autoriteit Consument en Markt

Als er reële vermoedens zijn dat de (veel) te hoge inschrijfbedragen verband houden met onregelmatigheden aan de zijde van de inschrijver(s), zoals vooroverleg en/of prijsafspraken tussen inschrijvers, wordt er door tussenkomst van de inkoopcoördinator contact opgenomen met de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Artikel 11 Wet Bibob

 1. 1.Een verzoek om een advies op grond van de Wet Bibob wordt ingediend na tussenkomst van de inkoopcoördinator.

 2. 2.Ook bij niet-Europese aanbestedingen worden de uitsluitingscriteria van de Europese aanbestedingsrichtlijnen expliciet op de desbetreffende aanbesteding van toepassing verklaard.

 3. 3.Bij de aanbesteding wordt vermeld welke documenten een inschrijver moet overleggen om aan te tonen dat de verschillende uitsluitingscriteria niet op hem van toepassing zijn.

Artikel 12 Vergoeding inschrijvingskosten

Inschrijvingskosten worden niet vergoed, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 Aanbestedingsdossier

 1. 1.Van elke aanbestedingsprocedure, waar de inkoopcoördinator om advies moet worden gevraagd, houdt de inkoopcoördinator een aanbestedingsdossier bij.

 2. 2.In het geval van Europese aanbestedingen worden in het dossier ook de gegevens vastgelegd die aan de Centrale Dienst In- en Uitvoer van de Belastingdienst moeten worden verschaft.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan één of meer artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het inkopen en aanbesteden, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15 Intrekking oude regeling

Het Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2011, zoals vastgesteld bij besluit van 20 december 2011, wordt ingetrokken.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 17 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013.

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 augustus 2013.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

A.S.F. van Asseldonk.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel zijn de in dit besluit gehanteerde begrippen omschreven.

 

Artikel 2 Doelstellingen inkoop- en aanbestedingsbeleid

In dit artikel zijn de zes doelstellingen van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgelegd.

 

Artikel 3 Vaststellen inkoop- en aanbestedingsbeleid

Op grond van het bepaalde in het eerste lid stelt het college het inkoop- en aanbestedingsbeleid vast. De basis van dat beleid vindt is gelegen in de in dit besluit neergelegde uitgangspunten.

 

Artikel 4 Gecoördineerde inkoopfunctie

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 5 Adviesfunctie aanbesteden

Geregistreerd worden, op grond van het zesde lid, in elk geval of het een levering, een dienst of een werk betreft, de aard en de geraamde waarde van de opdracht, welke aanbestedingsprocedure is gevolgd en in voorkomend geval op welke uitzonderingsgrond de keuze voor een andere aanbestedingsprocedure dan voorgeschreven is gebaseerd, voorzien van een motivering.

 

Artikel 6 Verantwoordelijk- en beslissingsbevoegdheid

Uitgangspunt is dat de inkoop en aanbesteding plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de manager onder wie de voor een inkoop en aanbesteding verantwoordelijke persoon hiërarchisch valt. Bij een medewerker zal aldus de teammanager verantwoordelijk zijn. Als de teammanager zelf de voor de aanbesteding verantwoordelijke persoon is, vindt de betreffende inkoop en aanbesteding plaats onder verantwoordelijkheid van de algemeen manager.

Voor de duidelijkheid is in het tweede lid opgenomen dat de beslissingsbevoegdheid bij inkoop en aanbesteding is vastgelegd in het Algemeen Mandaatbesluit gemeente Overbetuwe

 

Artikel 7 Bepalen aanbestedingsprocedure

Door middel van dit artikel wordt bepaald welke aanbestedingsprocedure wordt gevolgd en wanneer –gerelateerd aan bedragen- advies van de inkoper ken dan wel moet worden gevraagd.

Bij het aanbesteden van opdrachten moeten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. Dit beginsel is uitgewerkt in de Gids proportionaliteit. Met het Aanbestedingsbesluit, behorend bij de Aanbestedingswet, is de Gids proportionaliteit als verplicht te volgen richtsnoer aangewezen. Het verplicht gebruik geldt zowel voor Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen als voor meervoudig onderhandse procedures.

In de Gids proportionaliteit zijn voorschriften opgenomen voor de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel. Voor deze voorschriften geldt voor aanbestedende diensten het principe ‘pas toe of leg uit’. De Gids proportionaliteit geeft handvatten voor een redelijke toepassing van het proportionaliteitsbeginsel. Door middel van het opnemen van best practices en voorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt wat in een bepaalde situatie doorgaans wel en niet proportioneel is. De term doorgaans geeft aan dat dit niet in alle omstandigheden het geval zal zijn. De Gids proportionaliteit gaat hoofdzakelijk in op afwegingen die een aanbestedende dienst moet maken om tot proportionele eisen, voorwaarden en criteria te komen en geeft bandbreedtes aan. Van geval tot geval dient derhalve beoordeeld te worden welke aanbestedingsprocedure het meest proportioneel is. Dit is niet meer louter afhankeijk van een financiele drempel. Afwijking van de Gids propotionaiteit dient wel te worden gemotiveerd. Bij afwijking dient nog immer de context van de Gids in aanmerking te worden genomen. Bij elk geval dient bekeken te worden of gelet op de omstandigheden van het geval afwijking niet gerechtvaardigd is gelet op het proporitoniaiteitsbeginsel.

Artikel 8 Dooronderhandelen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 9 Nacalculatie

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 10 Inschakelen Autoriteit Consument en Markt

De Autoriteit Consument en Markt is een nieuwe toezichthouder, per 1 april 2013 is de Nma hierin opgegaan.

 

Artikel 11 Wet Bibob

Bij het inschakelen van het Bureau Bibob, na tussenkomst van de inkoopcoördinator, op grond van het eerste lid van dit artikel, ligt het voor de hand om hier een jurist bij te betrekken.

 

Artikel 12 Vergoeding inschrijvingskosten

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 13 Aanbestedingsdossier

In dit artikel is bepaald dat van elke aanbestedingsprocedure, waar de inkoopcoördinator om advies moet worden gevraagd, de inkoopcoördinator een aanbestedingsdossier bij moet houden.

Zodra er gebruik wordt gemaakt van TenderNed bij Europese aanbestedingen, is er voldaan aan het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

 

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan één of meer artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het inkopen en aanbesteden, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Dit geldt alleen voor gevallen die ten tijde van het vaststellen van dit besluit niet waren voorzien. Wordt gebruik gemaakt van de hardheidsclausule dan volgt daaruit dat dit besluit moet worden aangepast.

 

Artikel 15 Intrekking oude regeling

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 16 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 17 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

inkoop- en aanbestedingsbesluit 2013 13 08 27

inkoop- en aanbestedingsbesluit 2013 13 08 27 (PDF)
Omschrijving: