Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel aanvullende gegevens aanvraag om bouwvergunning gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Besluit intrekking Beleidsregel aanvullende gegevens aanvraag om bouwvergunning gemeente Overbetuwe
Citeertitel Besluit intrekking Beleidsregel aanvullende gegevens aanvraag om bouwvergunning gemeente Overbetuwe
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Beleidsregel aanvullende gegevens aanvraag om bouwvergunning gemeente Overbetuwe, zoals vastgesteld bij besluit van 20 maart 2007, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 29-11-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 07-12-2011
Kenmerk voorstel 11bwb00050

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 nieuwe regeling 29-11-2011
Hét Gemeente Nieuws; 07-12-2011
11bwb00050
01-04-2007 01-01-2012 nieuwe regeling 20-03-2007
Hét Gemeente Nieuws 28-03-2007
Geen.

Onderwerp:

Intrekking Beleidsregel aanvullende gegevens aanvraag om bouwvergunning gemeente Overbetuwe

 

Ons kenmerk: 11BWB00050

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

b e s l u i t e n:

 

 

1.

in te trekken de Beleidsregel aanvullende gegevens aanvraag om bouwvergunning gemeente Overbetuwe, zoals vastgesteld bij besluit van 20 maart 2007;

2.

dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2012;

3.

dat dit besluit wordt aangehaald als: Besluit intrekking Beleidsregel aanvullende gegevens aanvraag om bouwvergunning gemeente Overbetuwe.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 november 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

besluit intrekking beleidsregel aanvullende gegevens aanvraag om bouwvergunning 11 11 29

besluit intrekking beleidsregel aanvullende gegevens aanvraag om bouwvergunning 11 11 29 (PDF)
Omschrijving: