Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregels in verband met de invoering van de euro

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Besluit intrekking Beleidsregels in verband met de invoering van de euro
Citeertitel Besluit intrekking Beleidsregels in verband met de invoering van de euro
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 29-11-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 07-12-2011
Kenmerk voorstel 11bwb00043

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 nieuwe regeling 29-11-2011
Hét Gemeente Nieuws; 07-12-2011
11bwb00043
01-01-2002 01-01-2012 nieuwe regeling 18-12-2001
De Betuwe; 24 -12-2001
Geen.

Onderwerp: Intrekking Beleidsregels in verband met de invoering van de Euro

 

Ons kenmerk: 11BWB00043

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

b e s l u i t e n:

 

 

1.

in te trekken de Beleidsregels in verband met de invoering van de Euro, zoals vastgesteld bij besluit van 18 december 2001;

2.

dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2012;

3.

dat dit besluit wordt aangehaald als: Besluit intrekking Beleidsregels in verband met de invoering van de Euro.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 22 november 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

besluit intrekking beleidsregels in verband met de invoering van de euro 11 11 29

besluit intrekking beleidsregels in verband met de invoering van de euro 11 11 29 (PDF)
Omschrijving: