Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel aanwijzing van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel aanwijzing van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Overbetuwe 2012
Citeertitel Beleidsregel aanwijzing van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Overbetuwe 2012
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie, zoals vastgesteld bij besluit van 2 oktober 2002, worden ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 19-01-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 03-01-2012
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe: 18-01-2012
Kenmerk voorstel 11bwb00091

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v
  2. Wet waardering onroerende zaken, hoofdstuk IV
  3. Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Overbetuwe 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
19-01-2012 01-01-2012 nieuwe regeling 03-01-2012
De Betuwe: 18-01-2012
11bwb00091
17-10-2002 01-01-2012 nieuwe regeling 02-10-2002
De Betuwe: 09-10-2002
Geen.

Onderwerp:

Beleidsregel aanwijzing van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Overbetuwe 2012

 

Ons kenmerk: 11bwb00091

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken;

 

gelet op de Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Overbetuwe 2011;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

 

Beleidsregel aanwijzing van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Overbetuwe 2012

Artikel 1 Voorkeursvolgorde

In de gevallen dat er een keuzesituatie bestaat bij de tenaamstelling van een beschikking op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken, is de Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Overbetuwe 2012, voor zover deze betrekking heeft op de onroerende-zaakbelastingen, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Intrekking oude regeling

De Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie, zoals vastgesteld bij besluit van 2 oktober 2002, worden ingetrokken.

Artikel 3 Overgangsrecht

De Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie blijven van toepassing op belastbare feiten die zich vóór 1 januari 2012 hebben voorgedaan.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel aanwijzing WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Overbetuwe 2012.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 3 januari 2012.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

Algemene toelichting

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat voor één eigendom meer personen als belanghebbende (gelijksoortige, bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten)  kunnen worden aangemerkt. In deze gevallen mag de gemeente op grond van artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) de bekendmaking van de WOZ-beschikking aan één van de belanghebbenden verzenden.

 

De gemeente Overbetuwe hanteert een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij beoogd is de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige voor de onroerende-zaakbelastingen die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

 

 

Artikel 1 Voorkeursvolgorde

De voorkeursvolgorde sluit geheel aan bij de in de Beleidsregel aanwijzing belastingplichtige in een keuze situatie gemeente Overbetuwe 2012 vastgelegde volgorde voor wat betreft de heffing van de onroerende-zaakbelastingen.

 

Artikel 2 Intrekking oude regeling

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 3 Overgangsrecht

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 5 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

beleidsregel aanwijzing van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2012 12 01 03

beleidsregel aanwijzing van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2012 12 01 03 (PDF)
Omschrijving: