Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel woningsplitsing

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel woningsplitsing
Citeertitel Beleidsregel woningsplitsing
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 15-07-2004
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 29-06-2004
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 14-07-2004
Kenmerk voorstel Nr. 14

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
15-07-2004 nieuwe regeling 29-06-2004
De Betuwe; 14-07-2004
Nr. 14

Beleidsregel

Algemeen

Deze beleidsregel is van toepassing op woningen binnen en buiten de bebouwde kom.

 

De beleidsregel is niet van toepassing op een tweede agrarische bedrijfswoning, omdat voor het toestaan van een tweede bedrijfswoning een aparte regeling is opgenomen in de bestemmingsplannen voor het buitengebied (provinciaal landbouwkundig advies met betrekking tot de volwaardigheid van een agrarisch bedrijf).

Begripsbepalingen

 

Bebouwde kom:

het gebied binnen de komgrens zoals aangegeven op de Bebouwde komkaart van de Bouwverordening.

 

 

Woningsplitsing:

het bouwkundig en functioneel splitsen van een bestaande woning in twee of meer aparte woningen òf het realiseren van één of meer woningen binnen de aaneengesloten hoofdbebouwing.

 

Woningsplitsing is uitdrukkelijk niet: het verbouwen ter bewoning van bijgebouwen.

 

 

Aaneengesloten hoofdbebouwing:

Het gebouw waarbinnen reeds een woning is gelegen en door zijn afmeting en constructie valt aan te merken als hoofdbouwmassa.

 

Een gebouw welke door afmeting en constructie ook is aan te merken als hoofdbouwmassa maar welke middels bijgebouwachtige bouwwerken aan de woning is gekoppeld valt niet onder aaneengesloten hoofdbebouwing.

Artikel 1 Ontvankelijkheideisen

 1. Lid 1.Een verzoek om medewerking wordt ondertekend en bevat in ieder geval:

  1. a)de naam en adres van de aanvrager;

  2. b)de kadastrale gegevens;

  3. c)de dagtekening;

  4. d)een (principe) bouwaanvraag.

 2. Lid 2.Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere stukken of informatie te verzoeken welke zij redelijkerwijs noodzakelijk achten voor de beoordeling van het verzoek. De bedoelde aanvulling(en) dient/dienen binnen vier weken ontvangen te zijn.

Artikel 2 Toetsingsvoorwaarden

 1. Lid 1.Een verzoek om woningsplitsing dient betrekking te hebben op een bouwwerk zoals omschreven in de begripsbepaling.

 2. Lid 2.De inhoud van de woning/woningen welke door splitsing ontstaat/onstaan dient minimaal 400m³ te zijn.

 3. Lid 3.Splitsing mag niet tot gevolg hebben dat de bedrijfsvoering van een nabijgelegen (agrarische) bedrijven wordt beperkt. In ieder geval zal van een dergelijke beperking sprake zijn als verschuiving naar een lagere categorie als bedoeld in de Brochure Veehouderij en Hinderwet 1985 en Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 plaatsvindt.

 4. Lid 4.Woningsplitsing op een agrarisch bouwperceel is slechts mogelijk indien vaststaat dat op het bouwperceel geen agrarisch bedrijf meer is gevestigd.

 5. Lid 5.Nieuwe aanbouwen en bijgebouwen zijn niet toegestaan. Behoefte aan extra bergruimte dient opgelost te worden binnen de bestaande bebouwing.

beleidsregel woningsplitsing 04 06 29 besluit

beleidsregel woningsplitsing 04 06 29 besluit (PDF)
Omschrijving:

beleidsregel woningsplitsing 04 06 29 tekst

beleidsregel woningsplitsing 04 06 29 tekst (PDF)
Omschrijving: