Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel ontheffing detectorverbod gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel ontheffing detectorverbod gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Beleidsregel ontheffing detectorverbod gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Beleidsregels ontheffing detectorverbod, zoals vastgesteld bij besluit van 18 januari 2005, worden ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 20-12-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeentenieuws; 21-12-2011
Kenmerk voorstel 11bwb00077

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe, art. 2:19b
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 nieuwe regeling 20-12-2011
Hét Gemeentenieuws; 21-12-2011
11bwb00077
27-01-2005 01-01-2012 nieuwe regeling 18-01-2005
Hét Gemeentenieuws; 26-01-2005
Geen.

Onderwerp:

Beleidsregel ontheffing detectorverbod gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11bwb00077

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 2:19b van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Beleidsregel ontheffing detectorverbod

gemeente Overbetuwe 2011

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

  1. a.aanvraag: een aanvraag om ontheffing;

  2. b.college: het college van burgemeester en wethouders;

  3. c.metaaldetector: het elektronisch zoekapparaat, als omschreven in artikel 2:19b, derde lid APV;

  4. d.ontheffing: de ontheffing, als bedoeld in artikel 2:19b, tweede lid APV;

  5. e.APV: de geldende Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Overbetuwe.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing bij het besluiten op een aanvraag om ontheffing van het verbod om op een weg of op openbare grond een metaaldetector of enig ander voorwerp bestemd voor het opsporen van metalen bij zich te hebben, als bedoeld in artikel 2:19b, eerste lid APV.

Artikel 3 Aanvraag

Een aanvraag om ontheffing moet door middel van een aanvraagformulier, zoals door het college vastgesteld, worden ingediend.

Artikel 4 Verlenen ontheffing

Een ontheffing kan enkel en alleen worden verleend aan:

  1. a.een vereniging die ten tijde van de vaststelling van deze beleidsregel statutair gevestigd is in de gemeente Overbetuwe en zich ten doel heeft gesteld het opsporen en het waken voor het behoud van archeologische, historische, kunsthistorische en of folkloristische objecten in de ruimste zin van het woord;

  2. b.een persoon of organisatie die voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen van vakbekwaamheid op het niveau van opruimer explosieven en voor het uitoefenen van zijn werk;

  3. c.een organisatie die beschikt over een vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 voor het doen van opgravingen, dan wel toestemming heeft gekregen om onder de bevoegdheid van de vergunninghouder opgravingen uit te voeren, als bedoeld in deze wet.

Artikel 5 Intrekking oude regeling

De Beleidsregels ontheffing detectorverbod, zoals vastgesteld bij besluit van 18 januari 2005, worden ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffing detectorverbod gemeente Overbetuwe 2011.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 20 december 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

beleidsregel ontheffing detectorverbod 2011 11 12 20

beleidsregel ontheffing detectorverbod 2011 11 12 20 (PDF)
Omschrijving: