Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel terrasvergunningen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel terrasvergunningen gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Beleidsregel terrasvergunningen gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door burgemeester
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Beleidsregels terrasvergunningen gemeente Overbetuwe, zoals vastgesteld bij besluit van 30 september 2003, worden ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 20-12-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 21-12-2011
Kenmerk voorstel 11bb00007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe: art. 2.10a en 2.28, lid 5 en 6
 2. Algemene wet bestuursrecht: art. 4:81 e.v

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 nieuwe regeling 20-12-2011
Hét Gemeente Nieuws; 21-12-2011
11bb00007
01-11-2003 01-01-2012 nieuwe regeling 30-09-2003
De Betuwe; 08-10-2003
Geen.

Onderwerp: Beleidsregel terrasvergunningen gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11bb00007

 

De burgemeester van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 2.10a en 2.28, vijfde en zesde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

 

Beleidsregel terrasvergunningen

gemeente Overbetuwe 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 1. a.aanvraag: de aanvraag om een terrasvergunning;

 2. b.eilandterras: een los van de gevel van het horecabedrijf gesitueerd terras, voor of in de directe nabijheid van de betreffende openbare inrichting;

 3. c.terras: een terras, als bedoeld in artikel 2:27, onder b. van de APV;

 4. d.weg: de weg, als bedoeld in artikel 1.1, onder b. van de APV;

 5. e.APV: de geldende Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Overbetuwe.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing bij het besluiten op een aanvraag om een terrasvergunning, als bedoeld in artikel 2.10a en 2:28, vijfde lid van de APV.

Artikel 3 Aanvraag

Een aanvraag om vergunning moet door middel van een aanvraagformulier, zoals door de burgemeester vastgesteld, worden ingediend.

Artikel 4 Soorten terrassen

 1. 1.Er worden drie types terras onderscheiden:

  1. a.een terras gesitueerd op de weg;

  2. b.een terras gesitueerd anders dan op de weg, en

  3. c.een incidenteel terras of extra terrasgedeelte.

 2. 2.Voor een terras gesitueerd op de weg, op zowel particuliere als gemeentegrond gelegen, is een vergunning vereist. Bij een terras gesitueerd op de weg moet er minstens 200 centimeter trottoir voor de doorloop van voetgangers worden vrijgelaten en moet de afstand van het terras tot de trottoirband minimaal 50 centimeter bedragen.

 3. 3.Voor een terras gesitueerd anders dan op de weg is een vergunning vereist, tenzij de grond waarop het terras is gelegen in particulier eigendom is en het terras bestendig is afgeschermd door middel van met de grond vastgemaakte terrasschotten, een heg of op enig andere wijze. Voor een terras gesitueerd anders dan op de weg waarvoor geen vergunning vereist is, kunnen specifieke voorschriften in de exploitatievergunning worden opgenomen. Een eilandterras valt niet onder dit type terras.

 4. 4.Voor een incidenteel terras of extra terrasgedeelte bij evenementen is een vergunning vereist. De evenementen, als bedoeld in de vorige zin, moeten incidenteel en van korte duur zijn.

Artikel 5 Intrekking oude regeling

De Beleidsregels terrasvergunningen gemeente Overbetuwe, zoals vastgesteld bij besluit van 30 september 2003, worden ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel terrasvergunningen gemeente Overbetuwe 2011.

 

 

Aldus besloten op 20 december 2011.

 

De burgemeester,

 

 

E. Tuijnman.

 

beleidsregel terrasvergunning 2011 11 12 20

beleidsregel terrasvergunning 2011 11 12 20 (PDF)
Omschrijving: