Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Wijzigingsverordening Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Overbetuwe 2005 (derde wijziging)
Citeertitel Wijzigingsverordening Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2005 (derde wijziging)
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-03-2010
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) artt. 1, 2 en 4
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 04-03-2010
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2009
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 23-02-2010
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 03-03-2010
Kenmerk voorstel 10rb000015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet participatiebudget, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
04-03-2010 01-01-2009 01-03-2010 artt. 1, 2 en 4 23-02-2010
Hét Gemeente Nieuws; 03-03-2010
10rb000015
03-01-2008 01-01-2007 01-03-2010 art. 1, 10, 21, 23 t/m 26 18-12-2007
Hét Gemeente Nieuws; 27-12-2007
07rb000160
30-06-2005 01-03-2010 artt. 1 en 14 31-05-2005
Hét Gemeente Nieuws; 22-06-2005
05RB000043
01-01-2005 01-03-2010 nieuwe regeling 02-11-2004
De Betuwe; 17-11-2004
Nr. 14B

Onderwerp:

Wijzigingsverordening Reïntegratieverordening

 

Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe

 

2005 (derde wijziging)

 

 

Ons kenmerk: 10rb000015

 

Nr.  11

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010;

 

gelezen het advies van de Commissie Burger van 4 februari 2010;

 

gelet op artikel 3 van de Wet participatiebudget;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende wijziging van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2005:

Artikel I Wijziging artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1, sub m. wordt vervangen door:

 

m.

voorziening:

een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a. van de wet, deze verordening of het beleidsplan als bedoeld in artikel 3, eerste lid of een re-integratievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet participatiebudget;

Artikel II Wijziging artikel 2 Opdracht college

In artikel 2 worden na het derde lid als vierde en vijfde lid toegevoegd:

4.

In afwijking van het eerste lid kan het college met inachtneming van de Wet Participatiebudget voorzieningen aanbieden aan belanghebbenden die niet tot de doelgroep van deze verordening behoren. Deze belanghebbenden moeten woonplaats, als bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, en 11 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, hebben in de gemeente Overbetuwe.

5.

Belanghebbenden die met toepassing van het vorige lid een voorziening wordt aangeboden, worden voor de toepassing van deze verordening gelijkgesteld met de belanghebbenden die tot de doelgroep behoren.

Artikel III Wijziging artikel 4 Aanspraak op ondersteuning

In artikel 4 wordt na het eerste lid, sub e. een sub f. toegevoegd, luidende: de persoon als bedoeld in artikel 2, vierde lid van deze verordening.

Artikel IV Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel V Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Overbetuwe 2005 (derde wijziging).

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 23 februari 2010.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman.