Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers Overbetuwe 2005
Citeertitel Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Overbetuwe 2005
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2007
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Geen.
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2005
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 02-11-2004
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 17-11-2004
Kenmerk voorstel Nr. 19Ab

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet inburgering nieuwkomers, art. 18, lid 7
 2. Wet werk en bijstand, art. 18
 3. Algemene wet bestuursrecht
 4. Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2005 01-01-2007 Geen. 02-11-2004
De Betuwe; 17-11-2004
Nr. 19Ab

Nr.: 19Ab

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2004;

 

gelet op artikel 18, zevende lid van de Wet inburgering nieuwkomers, artikel 18 van de Wet werk en bijstand, de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet

 

overwegende dat het opleggen van boetes bij het niet nakomen van uit de Wet inburgering nieuwkomers voortvloeiende verplichtingen bij verordening geregeld dient te worden;

besluit vast te stellen de volgende:

 

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Overbetuwe.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. a.wet: de Wet inburgering nieuwkomers (Win);

 2. b.bestuurlijke boete: bestuurlijke boete, als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet;

 3. c.college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

 4. d.nieuwkomer: de nieuwkomer als bedoeld in artikel 1 van de wet.

Artikel 2 Het opleggen van een bestuurlijke boete

 1. 1.Indien een nieuwkomer in strijd met de artikelen 2, 4, vierde lid, 8, eerste volzin, 9, eerste lid, 10, derde lid, of 12, eerste lid van de wet handelt, legt het college ter zake van de overtreding aan de nieuwkomer bij beschikking een bestuurlijke boete op.

 2. 2.De hoogte van de boete wordt afgestemd op de ernst van het feit, de omstandigheden waarin de nieuwkomer verkeert, en de mate van verwijtbaarheid.

Hoofdstuk 2 Hoogte van de bestuurlijke boete

Artikel 3 Hoogte van de bestuurlijke boete

 1. 1.De bestuurlijke boete bedraagt 20 procent van de voor de nieuwkomer geldende bijstandsnorm, genoemd in paragraaf 3.2, van de Wet werk en bijstand (WWB), nadat deze bijstandsnorm is vermeerderd of verminderd met de op grond van paragraaf 3.3 van de WWB door het college vastgestelde verhoging of verlaging.

 2. 2.Indien de nieuwkomer geen belanghebbende in de zin van de WWB is, wordt bij de toepassing van het eerste lid uitgegaan van de bijstandsnorm die voor hem zou gelden in het geval hij wel belanghebbende zou zijn.

Artikel 4 Recidive

 1. 1.Indien de nieuwkomer zich binnen twaalf maanden nadat aan hem het besluit tot opleggen van een bestuurlijke boete bekend is gemaakt, zich opnieuw gedraagt in strijd met een van de in artikel 2 genoemde bepalingen, bedraagt de bestuurlijke boete 40 procent van de in artikel 4 bedoelde bijstandsnorm.

 2. 2.Met het opleggen van een bestuurlijke boete wordt gelijkgesteld het besluit om daarvan af te zien op grond van dringende redenen, als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de wet.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 5 Nadere regels

Het college is bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Overbetuwe 2005.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 november 2004

 

De raad voornoemd,

 

de griffier,

de voorzitter,

drs. A.J. van den Brink

E.Tuijnman

 

Algemene toelichting

 

In verband met de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) komt tevens het Boetebesluit WIN te vervallen. Het Boetebesluit WIN omvatte nadere regelgeving voor de boete bij schending van aan het inburgeringtraject verbonden verplichtingen. De gemeente wordt in de in de nieuwe bepaling (artikel 18, zevende lid WIN) verzocht door middel van een verordening nadere regels te stellen.

 

De WIN legt verplichtingen op aan degene die als nieuwkomer wettelijk verplicht zijn een inburgeringcursus te volgen. Onder deze nieuwkomers zijn zowel bijstandsafhankelijken, als niet-bijstandsafhankelijken. Bij de bijstandsafhankelijke nieuwkomer wordt de inburgeringcursus aangemerkt als een onderdeel van het inburgeringtraject. Schending van verplichtingen naar aanleiding van dit traject worden dan ook op basis van de Maatregelverordening gesanctioneerd. Voor de niet-bijstandsafhankelijke nieuwkomer geldt de Maatregelverordening niet. Tot deze categorie nieuwkomers is de onderhavige verordening vooral gericht.

 

In de verordening is qua nadere regelgeving aangesloten bij het Boetebesluit WIN: één boete zodra sprake is van schending van een van de in de WIN opgenomen verplichtingen. Qua hoogte van de boete is daarnaast aansluiting gezocht bij de Maatregelverordening: 20% van de bijstandsnorm bij schending van trajectafspraken.

 

De verordening kent daarnaast, gelijk de Maatregelverordening, een recidive bepaling.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Definities

In dit artikel wordt een aantal in de verordening gehanteerde begrippen verklaard.

Artikel 2 Het opleggen van een bestuurlijke boete

In dit artikel staat aangegeven in welke gevallen een bestuurlijke boete wordt opgelegd. Dat is het geval als de nieuwkomer niet voldoet aan de verplichtingen uit de Wet inburgering, zoals die worden genoemd in de artikelen 2, 4 vierde lid, 8, eerste volzin, 9, eerste lid, 10, derde lid of 12, eerste lid. Hierin staan de volgende verplichtingen:

 • Melden bij de gemeente op de door het college bepaalde de wijze;

 • Medewerking verlenen aan het inburgeringsonderzoek;

 • Tijdig inschrijven bij de instelling die het educatieve programma verzorgd

 • Aanwezig zijn bij alle onderdelen van het voor hem vastgestelde educatieve programma;

 • Toets afleggen indien de deelnemer daartoe de gelegenheid is gegeven

 • Medewerking verlenen aan de maatschappelijke begeleiding en de doorgeleiding naar een scholingsinstituut of reintegratiebedrijf;

 

De boete wordt afgestemd op de ernst van het feit, de omstandigheden van de nieuwkomer en de verwijtbaarheid. Dit betekent dus dat de boete niet in alle gevallen 20% bedraagt, maar dat hiervan kan worden afgeweken. In het tweede lid van dit artikel wordt dit expliciet genoemd.

Artikel 3 Hoogte van de bestuurlijke boete

Bij bepaling van de hoogte van de boete is aansluiting gezocht bij de “Maatregelenverordening Wet werk en bijstand van de gemeente Overbetuwe 2005”.De gedragingen genoemd artikel 2 zijn te kwalificeren als het geen of onvoldoende medewerking verlening aan het verkrijgen danwel behouden van algemeen geaccepteerde arbeid (artikel 8 van de maatregelenverordening). Het gaat om een gedragingen die vallen onder de derde categorie, namelijk het niet of in onvoldoende mate gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening. (lid 3, sub b). De maatregel die daar vervolgens op grond van artikel 9 lid 1, sub c kan worden gegeven is een korting van 20% van de bijstandsnorm gedurende een maand.

 

In het tweede lid van dit artikel is geregeld dat indien de nieuwkomer geen bijstandsuitkering heeft er bij de hoogte van de boete uitgegaan wordt van de bijstandsnorm die voor deze persoon zou gelden als hij wel een bijstandsuitkering zou hebben.

Artikel 4 Recidive

Dit artikel bepaalt dat de boete wordt verdubbeld wanneer sprake is van een zelfde verwijtbare gedraging binnen 12 maanden na de eerste boeteoplegging.

In het tweede lid is te vinden dat een bestuurlijke boete gelijkgesteld wordt met een besluit om van een boetoplegging af te zien vanwege dringende redenen. De reden voor het opnemen van deze regeling is dat er dan wel een verwijtbare gedraging heeft plaats gevonden, ondanks dat er vanwege dringende redenen geen boeteoplegging plaats vindt. Immers als binnen 12 maanden nogmaals verwijtbaar gedrag wordt vertoond, is er natuurlijk wel sprake van recidive.

Artikel 5 Nadere regels

Voor de juiste uitvoering van de verordening kan het noodzakelijk zijn dat nadere uitvoeringsregels worden vastgesteld. Dit artikel geeft het college de bevoegdheid om dergelijke regels vast te stellen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening is op grond van artikel 8 van de Tijdelijke referendumwet referendabel. De datum van de inwerkingtreding van de verordening moet daarom, met in acht name van artikel 22 Tijdelijke referendumwet, op tenminste 6 weken na datum publicatie gesteld worden.

Artikel 7 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.