Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening precariobelasting gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening precariobelasting gemeente Overbetuwe 2016
Citeertitel Verordening precariobelasting gemeente Overbetuwe 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2017
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 01-12-2015
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officiele bekendmakingen gemeenteblad nr. 119243, 10 december 2015
Kenmerk voorstel 15rb000111

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 228

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2016 01-01-2017 nieuwe regeling 01-12-2015
Officiele bekendmakingen gemeenteblad nr. 119243, 10 december 2015
15rb000111
26-09-2015 01-01-2015 01-01-2016 wijziging van hoofdstuk 2 lid 2 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 22-09-2015
Officiele bekendmakingen nr. 70888 van 2 december 2014
erste wijziging Verordening precariobelasting: officiele bekendmakingen 25 september 2015, gemeenteblad nummer 88747
15rb000076
01-01-2015 01-01-2015 nieuwe regeling 25-11-2014
Officiele bekendmakingen nr. 70888 van 2 december 2014
14rb000131
01-01-2014 01-01-2015 nieuwe regeling 03-12-2013
De Betuwe; 11 december 2013
13rb000151
01-01-2013 01-01-2014 nieuwe regeling 18-12-2012
De Betuwe; 27-12-2012
12RB000162
01-01-2009 31-12-2012 nieuwe regeling 16-12-2008
Hét Gemeente Nieuws; 24-12-2008
08rb000450
01-01-2008 01-01-2009 nieuwe regeling 18-12-2006
Hét Gemeente Nieuws; 27-12-2007
07RB000211

Onderwerp: Verordening precariobelasting gemeente Overbetuwe 2016

 

 

Ons kenmerk: 15RB000111

 

Nr. 10g

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2015;

 

gehoord het advies van de voorbereidende vergadering van 17 november 2015;

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

Verordening precariobelasting

gemeente Overbetuwe 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 1. a.dagdeel: de ochtend of de middag zoals deze nader is omschreven in de Beleidsregel vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe;

 2. b.jaar: een kalenderjaar.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, waarvoor vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 1. a.voorwerpen, die op grond van een wettelijk voorschrift moeten worden gedoogd;

 2. b.voorwerpen, gebruikt voor activiteiten met een politiek, godsdienstig, sociaal, weldadig doel en, voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële (neven)activiteit, voor activiteiten met een sportief, cultureel of recreatief doel;

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

 Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 1. 1.Als een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte door de lengte en breedte te nemen van de denkbeeldige rechthoek die de ingenomen ruimte omsluit.

 2. 2.Als de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen op de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing.

Artikel 7 Belastingtijdvak

 1. 1.In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

 2. 2.In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de in het kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

Artikel 8 Wijze van heffing

 1. 1.De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 2. 2.In afwijking van het eerste lid wordt de voor een dag verschuldigde precariobelasting geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 1. 1.In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 2. 2.Als de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 3. 3.Als de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat op verzoek aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 1. 1.De aanslag moet worden betaald in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de maand, volgende op die, waarin het aanslagbiljet is gedagtekend.

 2. 2.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Nadere regels door college

Het college kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 12 Intrekking oude regeling

De Verordening precariobelasting gemeente Overbetuwe 2015, zoals vastgesteld bij besluit van 25 november 2014 en gewijzigd bij besluit van 22 september 2015 (eerste wijziging), wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 13 Overgangsrecht

De Verordening precariobelasting gemeente Overbetuwe 2015 blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor 1 januari 2016 hebben voorgedaan.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 1. 1.Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 2. 2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening precariobelasting gemeente Overbetuwe 2016.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 1 december 2015.

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

drs. A.S.F. van Asseldonk.

 

 

Tarieventabel 2016 behorende bij de Verordening precariobelasting gemeente Overbetuwe 2016

 

 

Hoofdstuk 1 Standplaatsen

1.

Het jaartarief bedraagt voor het innemen van een door de gemeente aangewezen dan wel gedoogde vaste standplaats voor de verkoop van waren (uitgezonderd het plaatsen of het uitstallen daarvan op de marktterreinen gedurende de aangewezen marktdagen en markttijden) per hele vierkante meter ingenomen grond, per dagdeel:

€   28,15

 

 

 

2.

Het tarief bedraagt voor het hebben van een tijdelijke standplaats voor de verhuur/verkoop van waren alsmede voor het uitstallen van goederen (uitgezonderd het plaatsen of het uitstallen daarvan op de marktterreinen gedurende de aangewezen marktdagen en markttijden) per hele vierkante meter ingenomen grond, per dagdeel:

€    1,25

 

 

Hoofdstuk 2 Terrassen

1.

Het tarief bedraagt voor het hebben van banken, tafeltjes, stoelen, windschermen, parasols, bloemen- en plantenbakken en dergelijke, per hele vierkante meter ingenomen grond, per jaar:

€ 18,45

2.

(vervallen per 1 januari 2016)

 

 

 

Hoofdstuk 3 Terreinen

Het tarief bedraagt voor een door de gemeente aangewezen dan wel gedoogde plaats op een terrein voor het bedrijfsmatig organiseren en houden van een evenement, per evenement, per dag waarop het evenement plaatsvindt:

€  215,00

Als er sprake is van een samenloop met overige regelingen (bijvoorbeeld kermissen), gelden de tarieven van de specifieke regeling.

 

 

Behoort bij besluit van de gemeenteraad d.d. 1 december 2015, nr. 10g

Mij bekend,

de griffier,

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

precariobelasting 2016 151201

precariobelasting 2016 151201 (PDF)
Omschrijving: