Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening marktgelden gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening marktgelden gemeente Overbetuwe 2016
Citeertitel Verordening marktgelden gemeente Overbetuwe 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2017
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 01-12-2015
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling officielebekendmakingen.nl gemeenteblad 119242 10 december 2015
Kenmerk voorstel 15rb000108

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 229 lid 1, aanhef en sub a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2016 01-01-2017 nieuwe regeling 01-12-2015
officielebekendmakingen.nl gemeenteblad 119242 10 december 2015
15rb000108
01-01-2015 01-01-2016 nieuwe regeling 25-11-2014
Elektronisch gemeenteblad d.d 2 december 2014, nummer 70890
14rb000127
01-01-2014 01-01-2015 nieuwe regeling 03-12-2013
De Betuwe; 11 december 2013
13rb000149
01-01-2013 01-01-2014 nieuwe regeling 18-12-2012
De Betuwe; 27-12-2012
12RB000160
01-01-2008 31-12-2012 nieuwe regeling 18-12-2007
Hét Gemeente Nieuws; 27-12-2007
07RB000209

Onderwerp: Verordening marktgelden gemeente Overbetuwe 2016

 

 

Ons kenmerk: 15RB000108

 

Nr. 10e

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2015;

 

gehoord het advies van de voorbereidende vergadering van 17 november 2015;

 

gelet op artikel(en) 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening marktgelden

gemeente Overbetuwe 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 1. a.marktdag: de periode van 8.30 uur tot 12.30 uur of de periode van 12.30 uur tot 16.30 uur;

 2. b.kwartaal: kalenderkwartaal;

 3. c.vaste standplaats: plaats als bedoeld in artikel 1, onder c. van de Marktverordening gemeente Overbetuwe;

 4. d.dagplaats: plaats als bedoeld in artikel 1, onder d. van de marktverordening;

 5. e.standwerkersplaats: plaats als bedoeld in artikel 1, onder f. van de marktverordening.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld” wordt een recht geheven voor het in gebruik nemen van een standplaats op gemeentegrond tijdens de door het gemeentebestuur aangewezen marktdagen op de daarvoor aangewezen plaatsen, zoals bedoeld in de marktverordening. Tevens worden er rechten geheven voor andere voorzieningen die door of vanwege het gemeentebestuur worden getroffen tijdens of ten behoeve van de voornoemde markten.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld op de wekelijkse goederenmarkt wordt geheven van degene aan wie een standplaats ter beschikking is gesteld, alsmede van degene die gebruik maakt van de vanwege de gemeente voor de wekelijkse goederenmarkt aangebrachte elektriciteitsvoorzieningen met als doel de voeding van in of op de standplaatsen aanwezige elektrische apparatuur of enig ander voorwerp dat van voeding door elektriciteit afhankelijk is.

 Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 1. 1.De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 2. 2.Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een marktdag aangemerkt als een gehele marktdag.

Artikel 5 Belastingtijdvak

 1. 1.Het belastingtijdvak is een jaar.

 2. 2.In afwijking van het eerste lid is het belastingtijdvak bij een abonnement gelijk aan een kwartaal.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 1. 1.De rechten zijn verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 2. 2.Als van een standplaats en/of de elektriciteitsvoorzieningen, waarvoor het marktgeld bij abonnement is voldaan, door omstandigheden buiten de wil van belanghebbende geen gebruik is gemaakt dan wel gedurende een kortere periode gebruik is gemaakt dan waarvoor het abonnement is verleend, wordt op schriftelijk verzoek van belanghebbende teruggaaf van het marktgeld verleend. De teruggaaf wordt verleend voor zoveel derde gedeelten van de voor dat kwartaal verschuldigde rechten als er in dat kwartaal, na de beëindiging van het gebruik van de standplaats en/of van de elektriciteitsvoorzieningen, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 1. 1.De op grond van hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel verschuldigde rechten moeten worden voldaan op het moment van uitreiking van de nota of andere schriftuur.

 2. 2.De op grond van hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel verschuldigde rechten moeten worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de nota of andere schriftuur.

 3. 3.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Nadere regels door college

Het college kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

De Verordening marktgelden gemeente Overbetuwe 2015, zoals vastgesteld bij besluit van 25 november 2014, en de daarbij behorende tarieventabel, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 11 Overgangsrecht

De Verordening marktgelden gemeente Overbetuwe 2016 blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor 1 januari 2016 hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 1. 1.Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 2. 2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening marktgelden gemeente Overbetuwe 2016.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 1 december 2015.

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

drs. A.S.F. van Asseldonk.

 

 

Tarieventabel 2016 behorende bij de Verordening marktgelden gemeente Overbetuwe 2016

 

Algemeen

 1. a.Maatstaf van de heffing is het langs de grond gemeten aantal strekkende meters van de frontbreedte van de standplaats waarbij een gedeelte van een strekkende meter als een gehele meter wordt aangemerkt.

 2. b.De frontbreedte wordt gemeten langs die zijde waar het publiek toegang heeft en alwaar handelswaren zijn uitgestald.

 3. c.Onder kleinverbruik wordt verstaan: het elektriciteitsgebruik van geringe omvang zoals voor verlichting en apparatuur met een gering stroomverbruik, zoals een kassa.

 4. d.Onder grootverbruik wordt verstaan: het elektriciteitsgebruik dat niet valt onder het kleinverbruik zoals gebruik voor bakken, koken, koelen en verwarmen.

 

Hoofdstuk 1 Tarieven voor dagplaatsen e.d.     

1.

Het marktgeld voor het innemen van een standplaats bedraagt per strekkende meter frontbreedte, per marktdag:

 

 

voor de markt te Elst:

€    2,88

 

voor de markt te Zetten en Heteren:

€    1,65

2.

Het tarief voor het innemen van een standwerkersplaats bedraagt per marktdag:

 

 

voor de markt te Elst:

€  11,22

 

voor de markt te Zetten en Heteren:

€    6,60

3.

Het tarief voor het gebruik van de vanwege de gemeente aangebrachte elektriciteitsvoorzieningen bedraagt per marktdag, per aansluiting

 

 

voor kleinverbruik:

€    3,53

 

voor grootverbruik:

€    8,27

 

Hoofdstuk 2 Tarieven voor vaste standplaatsen

1.

Het marktgeld voor een abonnement van een kwartaal voor het innemen van een standplaats op de wekelijkse goederenmarktdag bedraagt per strekkende meter frontbreedte:

 

 

voor de markt te Elst:

€   18,53

 

voor de markt te Zetten en Heteren:

€   10,98

2.

Het tarief voor een abonnement van een kwartaal voor het gebruik van de vanwege de door de gemeente aangebrachte elektriciteitsvoorzieningen bedraagt per standplaats:

 

 

voor kleinverbruik:

€   22,76

 

voor grootverbruik:

€   52,47

3.

De abonnementen zijn noch geheel, noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar.

 

 

Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een niet of niet ten volle gebruikt abonnement vindt, behoudens het bepaalde in artikel 7, onder 2 van de verordening, niet plaats.

 

 

Behoort bij besluit van de gemeenteraad d.d. 1 december 2015, nr. 10e

Mij bekend,

de griffier,

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

 

marktgelden 2016 151201

marktgelden 2016 151201 (PDF)
Omschrijving: