Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe 2016
Citeertitel Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2017
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 01-12-2015
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officiele bekendmakingen, gemeenteblad 119446, 11 december 2015
Kenmerk voorstel 15rb000147

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 229, lid 1, aanhef en sub a. en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2016 01-01-2017 nieuwe regeling 01-12-2015
Officiele bekendmakingen, gemeenteblad 119446, 11 december 2015
15rb000147
01-01-2015 01-01-2016 nieuwe regeling 25-11-2014
Officiele bekendmakingen 70889 van 2 december 2014
14rb000128
01-01-2014 01-01-2015 nieuwe regeling 03-12-2013
De Betuwe; 11 december 2013
13rb000150
01-01-2013 01-01-2014 nieuwe regeling 18-12-2012
De Betuwe; 27-12-2012
12RB000161
01-01-2008 31-12-2012 nieuwe regeling 18-12-2007
Hét Gemeente Nieuws; 27-12-2007
07RB000208

Onderwerp: Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe 2016

 

 

Ons kenmerk: 15rb000147

 

Nr. 10f

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2015;

 

gehoord het advies van de voorbereidende vergadering van 17 november 2015;

 

gelezen de informatiememo raad inzake ‘wijziging verordening onroerende-zaakbelastingen en lijkbezorgingsrechten’ van 12 november 2015;

 

gelet op artikel(en) 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

vast te stellen de

 

Verordening lijkbezorgingsrechten

gemeente Overbetuwe 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 1. a.algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 2. b.algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 3. c.asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 4. d.begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaatsen aan de Valburgseweg te Elst, de Tielsestraat te Herveld en de Achterstraat te Heteren;

 5. e.gedenkteken: steen, grafzerk of monument, daarbij inbegrepen kettingen en hekwerken;

 6. f.graf: een grondgraf of grafkelder;

 7. g.grafbedekking: gedenkteken en/of afdekplaat of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 8. h.grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 9. i.particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  1. 1.het doen begraven en begraven houden van lijken;

  2. 2.het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  3. 3.het doen verstrooien van as;

 10. j.particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  1. 1.het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  2. 2.het doen verstrooien van as;

 11. k.particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 12. l.urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 13. m.verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel voor wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 1. 1.De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 2. 2.Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving (waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur) waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 1. 1.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 2. 2.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Nadere regels door college

Het college kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 9 Intrekking oude regeling

De Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe 2015, zoals vastgesteld bij besluit van 25 november 2014, en de daarbij behorende tarieventabel, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016.

 Artikel 10 Overgangsrecht

De Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe 2015 blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor 1 januari 2016 hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 1. 1.Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 2. 2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe 2016.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 1 december 2015.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

drs. A.S.F. van Asseldonk.

 

 

Tarieventabel 2016 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Overbetuwe 2016

 

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven voor een periode van 20 jaar:

 

1.1.1

voor een persoon ouder dan 11 jaar:

€  1.383,00

1.1.2

voor een persoon tot en met 11 jaar:

€     694,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf of urnenkelder wordt geheven voor een periode van 20 jaar:

€     694,00

1.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.1 en 1.2 wordt geheven:

 

1.3.1

voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan ¼ deel van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het recht.

 

1.3.2

voor een periode van 10 jaar: een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het recht.

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon ouder dan 11 jaar wordt geheven:

€    731,00

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven:

€    181,00

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind vanaf 1 jaar tot en met 11 jaar wordt geheven:

€    358,00

 

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven per bijzetting:

€    436,00

 

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van voorwerpen wordt geheven:

 

4.1.1

voor de aanleg van een grafkelder:

€ 2.167,00

4.1.2

voor het plaatsen van gedenktekens en andere voorwerpen inclusief het aanbrengen van beplantingen en versieringen per graf:

€    154,00

 

 

Hoofdstuk 5 Lijkschouwing

5.1

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven:

 

5.1.1

tijdens kantooruren van 8.00–17.00 uur:

€    483,77

5.1.2

buiten kantooruren, weekenden en feestdagen:

€    587,10

 

 

Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken van particulier graf, particulier

urnengraf of particuliere urnennis

6.1

Voor het inschrijven en overboeken van een particulier graf in een daartoe bestemd register worden geen rechten geheven.

6.2

Voor het inschrijven en overboeken van een particuliere urnengraf in een daartoe bestemd register worden geen rechten geheven.

6.3

Voor het inschrijven en overboeken van een particuliere urnennis in een daartoe bestemd register worden geen rechten geheven.

 

 

Hoofdstuk 7 Opgraven, herplaatsen

7.1

Voor het opgraven en het herbegraven van een lijk wordt geheven:

€ 1.210,00

7.2

Voor het lichten van een asbus en/of urn en het weer terugplaatsen wordt geheven:

€    359,00

 

 

Hoofdstuk 8 Verstrooien van as

8.1

Voor het verstrooien van de as van een overledene op de begraafplaats wordt geheven:

€      81,00

 

 

Behoort bij besluit van de gemeenteraad d.d. 1 december 2015, nr. 10f

Mij bekend,

de griffier,

 

 

 

drs.  A.J. van den Brink MBA.

lijkbezorgingsrechten 2016 161201

lijkbezorgingsrechten 2016 161201 (PDF)
Omschrijving: