Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Legesverordening gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Legesverordening gemeente Overbetuwe 2016
Citeertitel Legesverordening gemeente Overbetuwe 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2017
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Tarieventabel leges
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 01-12-2015
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officielebekendmakingen.nl, gemeenteblad 118682, 10 december 2015
Kenmerk voorstel 15rb000114

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h., art. 216 e.v. en art. 229, eerste lid, aanhef en onder b
 2. Paspoortwet artikel 2, tweede lid, en artikel 7

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2016 01-01-2017 nieuwe regeling 01-12-2015
Officielebekendmakingen.nl, gemeenteblad 118682, 10 december 2015
15rb000114
26-09-2015 01-01-2015 01-01-2016 wijziging van artikel 4 sub e van de Legesverordening 22-09-2015
legesverordening: officiele bekendmakingen 2 december 2014, gemeenteblad 70887
tarieventabel: officiele bekendmakingen 19 december 2014, gemeenteblad 77871
tarieventabel eerste wijziging: officiele bekendmakingen 24 februari 2015, gemeenteblad nummer 15900.
tarieventabel tweede wijziging: officiele bekendmakingen 2 juni 2015
gemeenteblad nummer 47770
Wijziginsverordening Legesverordening: officiele bekendmakingen 25 september 2015
gemeenteblad nummer 88746
15rb000075
01-07-2015 01-01-2016 wijziging tarieventabel bij de legesverordening 2015 met ingang van 1 juli 2015. in verband met het tarief voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. De eerste versie van de tarieventabel blijft gelden voor feiten die zich voor 24 februari 2015 hebben voorgedaan 26-05-2015
legesverordening: officiele bekendmakingen 2 december 2014, gemeenteblad 70887
tarieventabel: officiele bekendmakingen 19 december 2014, gemeenteblad 77871
tarieventabel eerste wijziging: officiele bekendmakingen 24 februari 2015, gemeenteblad nummer 15900.
tarieventabel tweede wijziging: officiele bekendmakingen 2 juni 2015
gemeenteblad nummer 47770
14rb000130
24-02-2015 01-07-2015 wijziging tarieventabel bij de legesverordening 2015 met ingang van 24 februari 2015. in verband met het tarief voor benoeming van een buitengewoon ambtenaar Burgerlijke stand die nog niet bij een andere gemeente is benoemd. De eerste versie van de tarieventabel blijft gelden voor feiten die zich voor 24 februari 2015 hebben voorgedaan 16-12-2014
legesverordening: officiele bekendmakingen 2 december 2014, gemeenteblad 70887
tarieventabel: officiele bekendmakingen 19 december 2014, gemeenteblad 77871
tarieventabel eerste wijziging: officiele bekendmakingen 24 februari 2015, gemeenteblad nummer 15900
14rb000130
01-01-2015 24-02-2015 nieuwe regeling. De tarieventabel vierde wijziging blijft gelden voor feiten die zich voor 1 januari 2015 hebben voorgedaan. 16-12-2014
legesverordening: officiele bekendmakingen 2 december 2014, gemeenteblad 70887
tarieventabel: officiele bekendmakingen 19 december 2014, gemeenteblad 77871
14rb000130
11-09-2014 01-01-2015 Wijziging tarieventabel bij legesverordening 2014.
de tarieventabel derde wijziging blijft gelden voor feiten die zich voor 11 september 2014 hebben voorgedaan.
02-09-2014
www.officielebekendmakingen.nl 4 september 2014, gemeenteblad nr. 49232
14bw000352
01-08-2014 11-09-2014 Wijziging tarieventabel bij legesverordening 2014. Wijziging betreft de leges omgevingsvergunningen.
de tarieventabel tweede wijziging blijft gelden voor feiten die zich voor 1 augustus 2014 hebben voorgedaan.
08-07-2014
www.officielebekendmakingen.nl 17 juli 2014, gemeenteblad nr. 40259
14bw000290
09-03-2014 01-08-2014 Wijziging legesverordening artikel 2 en 3: Wijzigingsverordening Legesverordening gemeente Overbetuwe 2014 (tweede wijziging).
De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor 9 maart 2014 hebben voorgedaan.
18-02-2014
officielebekendmakingen.nl 27 februari 2014, gemeenteblad nummer 10949
14rb000009
16-01-2014 09-03-2014 wijziging legesverordening artikel 4: Wijzigingsverordening Legesverordening gemeente Overbetuwe 2014 (eerste wijziging) 07-01-2014
officielebekendmakingen.nl 13 januari 2014, gemeenteblad nummer 1393
13rb000206
01-01-2014 16-01-2014 nieuwe regeling. 03-12-2013
De Betuwe; 11 december 2013
13rb000152
01-01-2013 01-01-2014 nieuwe regeling. 18-12-2012
De Betuwe; 27-12-2012
12RB000163
01-01-2010 31-12-2012 nieuwe regeling. 15-12-2009
Hét Gemeente Nieuws; 23-12-2009
09rb000266
01-01-2009 01-01-2010 art. 4 16-12-2008
Hét Gemeente Nieuws; 24-12-2008
08rb000452
01-01-2008 01-01-2010 nieuwe regeling. 30-10-2007
Hét Gemeente Nieuws; 14-11-2007
07RB000171

Onderwerp: Legesverordening gemeente Overbetuwe 2016

 

 

Ons kenmerk: 15rb000114

 

Nr. 10i

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2015;

 

gehoord het advies van de voorbereidende vergadering van 17 november 2015;

 

gelet op artikel(en) 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, 216 e.v. en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Legesverordening gemeente Overbetuwe 2016

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 1. a.dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 2. b.week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 3. c.maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 4. d.jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 5. e.kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 1. a.het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 2. b.het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 1. a.diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 2. b.diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 3. c.het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 4. d.diensten waarvoor het totaalbedrag van de leges € 5,- bedraagt of minder;

 5. e.het in behandeling nemen van een ontheffing op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet, een loterijvergunning op grond van artikel 3 Wet op de kansspelen en een terrasvergunning op grond van artikel 2:10a, eerste lid dan wel 2:28, vijfde lid Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe, voor zover deze rechtstreeks verband houdt met een vergunning voor het organiseren van een evenement, als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 6. f.het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning of het verrichten van diensten,

  1. 1.als de aanvraag van of dienst voor een non-profitinstelling is, die zich volgens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale, sportieve of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers, én

  2. 2.de leges niet meer bedragen dan € 250,-;

 7. g.het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning of het verrichten van interne diensten ten behoeve van de gemeente voor zover de leges niet meer bedragen dan

 8. h.€ 1.000,-.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 1. 1.De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 2. 2.Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 1. 1.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  1. a.mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  2. b.schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 2. 2.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

 1. 1.Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een voor die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 2. 2.Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college stelt de bij deze verordening behorende tarieventabel vast, met inachtneming van de door de raad (bij de begroting) vastgestelde financiële kaders.

Artikel 10 Nadere regels door college

Het college kan nadere regels geven over de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Intrekking oude regeling

De Legesverordening gemeente Overbetuwe 2015, zoals vastgesteld bij besluit van 25 november 2014 en gewijzigd bij besluit van 22 september 2015 (eerste wijziging), wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 12 Overgangsrecht

De Legesverordening gemeente Overbetuwe 2015 blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2016 hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 1. 1.Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 2. 2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening gemeente Overbetuwe 2016.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 1 december 2015.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

drs. A.S.F. van Asseldonk.

 

 

legesverordening 2016 151201

legesverordening 2016 151201 (PDF)
Omschrijving: