Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Kwijtscheldingsregeling gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Kwijtscheldingsregeling gemeente Overbetuwe 2016
Citeertitel Kwijtscheldingsregeling gemeente Overbetuwe 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 01-01-2017
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) op 15 maart 2016 is de wijzigingsverordening Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Overbetuwe 2016 (eerste wijziging) vastgesteld.
In de Kwijtscheldingsregeling is artikel 4a ingevoegd, betreffende de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan zelfstandige ondernemers zonder personeel.
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 22-03-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2016
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 15-03-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Officiele bekendmakingen, gemeenteblad nr 34144, 21 maart 2016
Kenmerk voorstel 16rb000001

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 255
  2. Invorderingswet 1990, artikel 26
  3. Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990
  4. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
22-03-2016 01-01-2016 01-01-2017 op 15 maart 2016 is de wijzigingsverordening Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Overbetuwe 2016 (eerste wijziging) vastgesteld.
In de Kwijtscheldingsregeling is artikel 4a ingevoegd, betreffende de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan zelfstandige ondernemers zonder personeel.
15-03-2016
Officiele bekendmakingen, gemeenteblad nr 34144, 21 maart 2016
16rb000001
01-01-2016 22-03-2016 nieuwe regeling 01-12-2015
Officiele bekendmakingen nr 119244 10 december 2015
15rb000116
01-01-2015 01-01-2016 nieuwe regeling 25-11-2014
Officiele bekendmakingen nr 70886, 2 december 2014
14rb000126
01-01-2014 01-01-2015 nieuwe regeling 03-12-2013
De Betuwe, 11 december 2013
13rb000153
01-01-2013 01-01-2014 nieuwe regeling 18-12-2012
De Betuwe; 27-12-2012
12RB000164
20-02-2012 31-12-2012 nieuwe regeling 17-01-2012
De Betuwe; 25-01-2012
11rb000183
01-01-2011 20-02-2012 nieuwe regeling 14-12-2010
Hét Gemeente Nieuws; 22-12-2010
10rb000143
05-01-2006 01-01-2011 nieuwe regeling 20-12-2005
Hét Gemeente Nieuws; 28-12-2005
05rb000115

Onderwerp: Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Overbetuwe 2016

 

 

Ons kenmerk: 15rb000116

 

Nr. 10j

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2015;

 

gehoord het advies van de voorbereidende vergadering van 17 november 2015;

 

gelet op artikel(en) 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen

gemeente Overbetuwe 2016

 

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Er wordt geen kwijtschelding verleend voor de volgende belastingaanslagen:

a.

baatbelasting;

b.

hondenbelasting;

c.

leges;

d.

lijkbezorgingsrechten;

e.

marktgelden;

f.

precariobelasting;

g.

reinigingsrechten;

h.

rioolheffing voor percelen of perceelsgedeelten, welke niet uitsluitend als woning in gebruik zijn;

i.

reclamebelasting.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Bij de invordering van afvalstoffenheffing wordt uitsluitend kwijtschelding verleend voor het vaste bedrag.

Artikel 3 Kosten van bestaan

1.

Bij de kwijtschelding van afvalstoffenheffing, onroerende-zaakbelastingen en rioolheffing wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

2.

In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4a Kwijtschelding aan zelfstandige ondernemers zonder personeel

Een verzoek om kwijtschelding van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent en geen personeel in dienst heeft, wordt, voorzover het gaat om belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep, op dezelfde wijze beoordeeld als een verzoek van een natuurlijk persoon die geen bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 28, lid 1, onder b van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 5 Intrekking oude regeling

De Kwijtscheldingsregeling gemeente Overbetuwe 2015, zoals vastgesteld bij besluit van

25 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 6 Overgangsrecht

De Kwijtscheldingsregeling gemeente Overbetuwe 2015 blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor 1 januari 2016 hebben voorgedaan.

Artikel 7 Inwerkingtreding

1.

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016.

2.

De datum van ingang van deze regeling is 1 januari 2016.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Overbetuwe 2016.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 1 december 2015.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

drs. A.S.F. van Asseldonk.

 

wijzigingsverordening kwijtscheldingsregeling 2016 160315

wijzigingsverordening kwijtscheldingsregeling 2016 160315 (PDF)
Omschrijving: