Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening eigen bijdrage maaltijdvoorziening gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening tot intrekking van de Verordening eigen bijdrage maaltijdvoorziening gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Verordening tot intrekking van de Verordening eigen bijdrage maaltijdvoorziening gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Verordening eigen bijdrage maaltijdvoorziening gemeente Overbetuwe 2010 wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-08-2011
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 28-06-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 06-07-2011
Kenmerk voorstel 11RB000083

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-08-2011 nieuwe regeling 28-06-2011
Hét Gemeente Nieuws; 06-07-2011
11RB000083
01-01-2010 01-08-2011 nieuwe regeling 15-12-2009
Hét Gemeente Nieuws; 23-12-2009
09RB000231
01-01-2006 01-01-2010 nieuwe regeling 20-12-2005
Hét Gemeente Nieuws; 28-12-2005
05rb000114

Onderwerp:

Verordening tot intrekking van de Verordening eigen bijdrage maaltijdvoorziening gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11RB000083

 

Nr. 12a

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 19 april 2011;

 

gelezen het advies van de commissie Burger van 9 juni 2011;

 

gelet op artikel(en) 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

 

Verordening tot intrekking van de Verordening eigen bijdrage maaltijdvoorziening gemeente Overbetuwe 2011

Artikel 1 Intrekking verordening

De Verordening eigen bijdrage maaltijdvoorziening gemeente Overbetuwe 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2011.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot intrekking van de Verordening eigen bijdrage maaltijdvoorziening gemeente Overbetuwe 2011.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 28 juni 2011.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman.

 

verordening tot intrekking van de verordening eigen bijdrage maaltijdvoorziening 2011 11 06 28

verordening tot intrekking van de verordening eigen bijdrage maaltijdvoorziening 2011 11 06 28 (PDF)
Omschrijving: