Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening op de raadscommissies gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening tot intrekking van de Verordening op de raadscommissies gemeente Overbetuwe 2012
Citeertitel Verordening tot intrekking van de Verordening op de raadscommissies gemeente Overbetuwe 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp bestuur en recht
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Verordening op de raadscommissies gemeente Overbetuwe 2010 (eerste wijziging), zoals vastgesteld bij besluit van 14 december 2010, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 01-11-2010
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 09-11-2011
Kenmerk voorstel 11rb000116

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 82

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 nieuwe regeling 01-11-2010
Hét Gemeente Nieuws; 09-11-2011
11rb000116
23-12-2010 01-01-2012 nieuwe regeling 14-12-2010
Hét Gemeente Nieuws; 22-12-2010
10rb000108
18-03-2010 23-12-2010 nieuwe regeling 11-03-2010
Hét Gemeente Nieuws; 17-03-2010
10RB000013
11-06-2008 18-03-2010 nieuwe regeling 27-05-2008
Hét Gemeente Nieuws; 04-06-2008
08RB000164
29-08-2007 11-06-2008 nieuwe regeling 28-08-2007
Hét Gemeente Nieuws; 29-08-2007
07rb000137

Onderwerp:

Verordening tot intrekking van de Verordening op de raadscommissies gemeente Overbetuwe 2012

 

Ons kenmerk: 11RB000116

 

Nr. 9B

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van de werkgroep Burgerparticipatie van 5 juli 2011;

 

gelezen het advies van de commissie GFZ van 11 oktober 2011;

 

gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

 

Verordening tot intrekking van de Verordening op de raadscommissies

gemeente Overbetuwe 2012

 

Artikel 1 Intrekking verordening

De Verordening op de raadscommissies gemeente Overbetuwe 2010 (eerste wijziging), zoals vastgesteld bij besluit van 14 december 2010, wordt ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot intrekking van de Verordening op de raadscommissies gemeente Overbetuwe 2012.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 1 november 2011.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman.

 

 

verordening tot intrekking van de verordening op de raadscommissies 2012 11 11 01

verordening tot intrekking van de verordening op de raadscommissies 2012 11 11 01 (PDF)
Omschrijving: