Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp bestuur en recht
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Overbetuwe, zoals vastgesteld bij besluit van 28 oktober 2003, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 20-12-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 04-01-2012
Kenmerk voorstel 11rb000152

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213 sub a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 nieuwe regeling 20-12-2011
Hét Gemeente Nieuws; 04-01-2012
11rb000152
28-10-2003 01-01-2012 nieuwe regeling 28-10-2003
Hét Gemeente Nieuws; 12-09-2007
Nr. 7C

Onderwerp:

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11RB000152

 

Nr. 11A

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2011;

 

gelezen het advies van de commissie GFZ van 28 november 2011;

 

gelet op artikel(en) 213a van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

 

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

gemeente Overbetuwe 2011

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat on¬der:

a.

college

:

het college van burgemeester en wethouders;

b.

doelmatigheid

:

het bereiken van de nagestreefde beleidsdoelen tegen zo gering mogelijke kosten;

c.

doeltreffendheid

:

het realiseren van de gestelde beleidsdoelen waarbij het resultaat van het beleid beantwoordt aan wat er met het beleid werd beoogd;

d.

raad

:

de gemeenteraad.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 1. 1.Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeentelijke bedrijfsvoering en het gemeentelijke beleid.

 2. 2.Het college voert jaarlijks ten minste één onderzoek uit naar de doelmatigheid en één onderzoek naar de doeltreffendheid.

Artikel 3 Onderzoeksjaarplan

 1. 1.Het college stuurt ieder jaar, uiterlijk vóór 1 december, een onderzoeksjaarplan naar de raad en naar de rekenkamer van de in het erop volgende jaar te verrichten onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 2. 2.Het onderzoeksjaarplan is voorzien van een korte toelichting.

Artikel 4 Onderzoeksopzet

Het college stelt per onderzoek een onderzoeksopzet vast.

Artikel 5 Voortgang onderzoeken

Een eventuele afwijking in de geplande uitvoering van de onderzoeken wordt gerapporteerd in de voor- en najaarsnota.

Artikel 6 Rapportage

 1. 1.De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage.

 2. 2.De rapportage kan meteen na vaststelling door het college ter kennisgeving aan de raad en de rekenkamer worden aangeboden. In dat geval wordt in het jaarverslag opgenomen dat de rapportage al eerder verstrekt is.

 3. 3.De rapportages worden uiterlijk bij de jaarrekening en het jaarverslag aan de raad en de rekenkamer aangeboden.

Artikel 7 Nadere regels

Het college kan nadere regels stellen over de wijze van uitvoering van onderzoek, het onderzoeksjaarplan en de onderzoeksopzet.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van het houden van onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Intrekking oude regeling

De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Overbetuwe, zoals vastgesteld bij besluit van 28 oktober 2003, wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Overbetuwe 2011.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 20 december 2011.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink

E. Tuijnman.

 

 

 

Algemene toelichting

In artikel 213a van de Gemeentewet is geregeld dat het college periodiek onderzoek verricht naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur en dat de raad hierover bij verordening regels stelt. Deze verordening geeft invulling aan deze wettelijke verplichting.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit artikel definieert de in deze verordening gehanteerde begrippen.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

Onder bedrijfsvoering wordt verstaan het geheel van de inrichtingselementen van de organisatie in brede zin. Inrichtingselementen zijn personeel, informatie, juridische zaken, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting. Onder gemeentelijk beleid wordt verstaan het geheel van vastgestelde gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

Artikel 3 Onderzoeksjaarplan

In artikel 8a, eerste lid, onder a. van het Reglement van orde poliltieke avond gemeente Overbetuwe 2011 is bepaald dat de auditcommissie tot taak heeft: het afstemmen van de door de accountant, college en rekenkamer uit te voeren onderzoeken.

Artikel 4 Onderzoeksopzet

Op grond van dit artikel stelt het college per onderzoek een onderzoeksopzet vast. Onderdeel van de onderzoeksopzet zullen in de regel zijn:

 1. a.het object van onderzoek;

 2. b.de reikwijdte van het onderzoek;

 3. c.de onderzoeksmethode;

 4. d.de doorlooptijd van het onderzoek;

 5. e.de wijze van uitvoering.

Artikel 5 Voortgang onderzoeken

Mocht er onverhoopt in de geplande uitvoering van de onderzoeken een afwijking optreden, dan wordt dit gerapporteerd in de voor- en najaarsnota.

Artikel 6 Rapportage

Met dit artikel wordt invulling gegeven aan de verplichting die volgt uit artikel 197, eerste en tweede van de Gemeentewet.

Artikel 7 Nadere regels

Op grond van dit artikel kan het college, mocht dat nodig zijn, nadere regels stellen over de wijze van uitvoering van onderzoek, het onderzoeksjaarplan en de onderzoeksopzet. Hiermee wordt enige flexibiliteit betracht in de uitvoering, opdat bij een wijziging in de uitvoering niet de raad eerst de verordening moet aanpassen. Hiermee wordt er niet alleen rechtmatig, maar ook doelmatig gewerkt.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Op grond van dit artikel kan het college één of meer artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het houden van onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Het gaat hier alleen om gevallen zoals die ten tijde van het vaststellen van de verordening niet waren voorzien. Is eenmaal van de hardheidsclausule gebruikt gemaakt, dan moet hieruit volgen dat de verordening wordt aangepast, omdat dat geval immers voorzienbaar is geworden.

Artikel 9 Intrekking oude regeling

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 11 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2011 11 12 20

verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2011 11 12 20 (PDF)
Omschrijving: