Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013
Citeertitel Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling De Verordening Winkeltijden gemeente Overbetuwe 2013, zoals vastgesteld bij besluit van 1 oktober 2013, wordt ingetrokken.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 14-11-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 05-11-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 13-11-2013
Kenmerk voorstel 13RB000165

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
14-11-2013 nieuwe regeling 05-11-2013
De Betuwe; 13-11-2013
13RB000165
10-10-2013 01-07-2013 14-11-2013 nieuwe regeling 01-10-2013
De Betuwe, 09-10-2013
13RB000118
01-01-2012 01-07-2013 nieuwe regeling 20-12-2011
Hét Gemeente Nieuws; 28-12-2011
11rb000164
29-10-2009 01-01-2012 nieuwe regeling 20-10-2009
Hét Gemeente Nieuws, 28-10-2009
09RB000197
23-10-2002 29-10-2009 nieuwe regeling 27-08-2002
De Betuwe, 11-09-2002
Nr. 8

Onderwerp:  Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013

 

Ons kenmerk: 13RB000165

 

Nr. 12

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 30 juli 2013;

 

gelet op artikel(en) 3 van de Winkeltijdenwet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

 

 

Winkeltijdenverordening

gemeente Overbetuwe 2013

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat on¬der:

 1. a.college: het college van burgemeester en wethouders;

 2. b.feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 3. c.gemeente: de gemeente Overbetuwe;

 4. d.werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 5. e.wet: de Winkeltijdenwet;

 6. f.winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet.

Artikel 2 Zon- en feestdagenregeling

 1. 1.De verboden in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a. en b. van de wet gelden niet op zon- en feestdagen tussen:

  1. a.12.00 uur en 20.00 uur;

  2. b.10.00 uur en 20.00 uur voor tuincentra gelegen in de gemeente en voor winkels die zijn gevestigd op de bedrijventerreinen in de gemeente.

 2. 2.De verboden in artikel 2, tweede lid van de wet gelden niet op zon- en feestdagen tussen 12.00 en 20.00 uur.

 3. 3.De vrijstelling als bedoeld in het eerste en het tweede lid is niet van toepassing op eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag.

 4. 4.De vrijstelling als bedoeld in het eerste en het tweede lid is niet van toepassing op door het college per kalenderjaar aan te wijzen zon- en feestdagen. Het college geeft bij de aanwijzing aan of deze geldt voor de gehele gemeente of voor één of meer delen van de gemeente.

 Artikel 3 Bepaalde winkels

De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a. en b. van de wet vervatte verboden, voor zover

deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 1. a.musea;

 2. b.winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht.

Artikel 4 Beslistermijn ontheffing

 1. 1.Het college beslist op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 2. 2.Het college kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5 Ontheffing naast zon- en feestdagenregeling en op werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur

 1. 1.Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden genoemd in artikel 2 van de wet, voor zover daarvoor geen vrijstelling geldt als bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

 2. 2.De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, evenementen of speciale (verkoop)acties.

 3. 3.De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 6 Overdracht van een ontheffing

 1. 1.Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 2. 2.Van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffing doet de ontheffinghouder onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college. Hij vermeldt hierbij de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 7 Intrekken of wijzigen van een ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 1. a.ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 2. b.verandering van omstandigheden of inzichten dit naar zijn oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 3. c.de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 4. d.aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 5. e.van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn, óf

 6. f.de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 8 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan één of meer artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van openstelling van winkels en het toestaan van andere vormen van detailhandel op zon- en feestdagen, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

De Verordening Winkeltijden gemeente Overbetuwe 2013, zoals vastgesteld bij besluit van 1 oktober 2013, wordt ingetrokken.

Artikel 11 Overgangsrecht

 1. 1.Een ontheffing verleend krachtens de Verordening Winkeltijden gemeente Overbetuwe 2013 geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van voorschriften en beperkingen.

 2. 2.Aanvragen die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden gemeente Overbetuwe 2013, maar waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

 3. 3.Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om ontheffing krachtens de Verordening Winkeltijden gemeente Overbetuwe 2013 wordt beslist met toepassing van deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe

2013.

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 5 november 2013.

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

A.J. van den Brink MBA.

drs A.S.F. van Asseldonk.

 

 

 

Algemene toelichting

Deze verordening betreft een wijziging van de op 1 oktober 2013 vastgestelde Verordening Winkeltijden gemeente Overbetuwe 2013. Deze wijziging betreft een correctie van het raadsbesluit. De raad heeft op 1 oktober 2013 een besluit genomen op grond van een versie van de verordening, die afweek van de versie van de door het college aan de raad voorgestelde verordening.

 

Per 1 juli 2013 is de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking getreden. Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon- en feestdagen, en op werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur open te stellen, op zichzelf bestaan, maar kan de gemeenteraad hiervan bij verordening afwijken. De gemeenten kunnen nu zelf bij verordening bepalen of en in hoeverre zij vrijstelling (geldend voor iedereen) of ontheffing (voor een individueel geval op aanvraag) verlenen van deze verboden. De bepaling in de oude wet, dat de gemeenteraad per kalenderjaar maximaal 12 zon- en feestdagen als koopzondag kon aanwijzen, is vervallen. De uitzonderingsbepalingen in de vorige wet, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, zijn eveneens vervallen.

 

De hoofdlijnen van de gewijzigde Winkeltijdenwet zijn:

 • Op maandag t/m zaterdag, op werkdagen, is openstelling toegestaan tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Gemeenten mogen gedurende deze uren geen beperkingen opleggen aan de openstelling van winkels.

 • Gedurende de nachturen van 22.00 uur tot 06.00 uur is winkelopening op werkdagen niet toegestaan. Op 24 december, 4 mei en op Goede Vrijdag gaat dit nachtregime in om 19.00 uur.

 • Op zon- en feestdagen is winkelopenstelling niet toegestaan. Als feestdagen worden hierbij aangemerkt: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.

 • De wet is niet alleen van toepassing op winkels maar ook op andere vormen van detailhandel, zoals de ambulante handel (straatverkoop). In de wet is, evenals in de vorige wet, bepaald dat het verboden is op zondagen en genoemde feestdagen deze andere vormen van detailhandel te voeren.

 

De inwerkingtreding van de gewijzigde Winkeltijdenwet heeft ook gevolgen voor het

Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (hierna ook: het Vrijstellingenbesluit). Een substantieel

aantal algemene vrijstellingen op het verbod om op zon- en feestdagen open te zijn is van

rechtswege vervallen.

Het betreft vormen van detailhandel die traditioneel al veel op zon- en feestdagen

plaatsvinden, zoals snackbars, verkoop ijs, videotheken etc.

 

Gemeentelijke bevoegdheden

De gemeenteraad kan nu zelf bepalen:

 • -of en in hoeverre winkels op zon- en feestdagen open mogen zijn

 • -of en in hoeverre andere vormen van detailhandel op zon- en feestdagen mogelijk zijn.

Daartoe kunnen in een verordening vrijstellingsregelingen of ontheffingen worden

opgenomen.

Hetzelfde geldt voor openstelling van winkels op werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur.

 

 

De gemeenteraad kan in de verordening de bevoegdheid creëren voor het college om voor

specifieke situaties een individuele ontheffing te verlenen.

 

Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

De van rechtswege vervallen algemene vrijstellingen in het Vrijstellingenbesluit

Winkeltijdenwet voor detailhandel op zon- en feestdagen, betreffen met name:

 • Bepaalde soorten winkels (winkels in musea; winkels waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, via een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband worden verkocht, videotheken).

 • Openstelling van winkels anders dan voor verkoop. Indien noodzakelijk voor het betreden van een restaurant of lunchroom en voor fietsenwinkels voor zover noodzakelijk voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • Straatverkoop van eetwaren voor directe consumptie en alcoholvrije dranken.

 • Verkoop van bloemen en planten gedurende de openingstijden op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats.

 • Verkoop van rechtstreeks verband houdende goederen in of op het terrein van sportcomplexen.

 • Winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften, alsmede bloemen en planten worden verkocht.

 • Winkels in foto-artikelen, indien betreden noodzakelijk is voor het maken van portretfoto’s ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie.

 • Verkoop van bloemen en planten op dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd.

 • Verkoop van brood en gebak voor hen die zich aan de Ramadan houden tussen twee uur voor zonsondergang en zonsondergang gedurende de Ramadan.

 • Verkoop van eetwaren voor directe consumptie en alcoholvrije dranken, religieuze artikelen en souvenirs, alsmede bloemen en planten, in de directe omgeving van een bedevaartplaats, gedurende de tijd dat deze plaats als zodanig wordt bezocht.

 • Verkoop van feestartikelen op zondag waarop Carnaval wordt gevierd, vanaf 12.00 uur, en op zon- en feestdagen waarop in de gemeente een kermis wordt gehouden, gedurende de openingstijden van die kermis.

 

In de toelichting hierna op artikel 3 is aangegeven hoe de vervallen vrijstellingen zijn

verwerkt in deze verordening.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de

wet. Koningsdag is in de wet niet aangemerkt als een feestdag. Voor het overige behoeven

de begripsomschrijvingen geen nadere toelichting.

 

Artikel 2 Zon- en feestdagenregeling

Op grond van artikel 3, eerste lid van de gewijzigde Winkeltijdenwet kan de gemeenteraad bij

verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 van die wet vervatte verboden. Met dit

artikel wordt aan deze vrijstellingsmogelijkheid ruim invulling gegeven, in die zin dat op alle

zon- en feestdagen winkels open mogen zijn (eerste lid, onder a). Verder zijn op zon- en

feestdagen ook andere vormen van detailhandel dan winkels, zoals bijvoorbeeld

straatverkoop, toegestaan (tweede lid). Met dien verstande dat de verboden wel van

toepassing zijn op eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag.

Het college kan per kalenderjaar zon- en feestdagen aanwijzen waarop de algemene

vrijstellingen niet gelden (vierde lid), waarbij het college het werkingsgebied aangeeft (gehele

gemeente of één of meer delen van de gemeente). Een verbod van openstelling van winkels

op een zon- of feestdag kan nodig zijn bij bepaalde evenementen of braderieën, omdat dan

onder andere de bereikbaarheid van winkels niet gegarandeerd kan worden.

Verder is er een tijdsperiode aangegeven voor openstelling van winkels en straatverkoop etc.

op zon- en feestdagen. Dit is toegestaan van 12.00 tot 20.00 uur.

 

Voor tuincentra in de gemeente en winkels op bedrijventerreinen in de gemeente is in het

eerste lid, onder b. bepaald dat deze winkels op zon- en feestdagen langer open mogen zijn

dan winkels in overige gebieden binnen de gemeente, namelijk van 10.00 tot 20.00 uur. In de

kernen is openstelling van winkels tussen 10.00 en 12.00 uur niet gewenst vanwege

kerkdiensten op zondagochtend.

 

Artikel 3 Bepaalde winkels

Dit artikel bevat een algemene vrijstelling voor een aantal winkels op grond van de vervallen

bepalingen in artikel 10 van het (vervallen) Vrijstellingenbesluit. Het gaat hier om vrijstelling

voor winkels in musea en voor snackbars en soortgelijke winkels. Voor openstelling van deze

specifieke winkels is geen tijdsperiode bepaald.

Voor de overige vervallen bepalingen van dit Vrijstellingenbesluit, bijvoorbeeld voor winkels

in sportcomplexen of in bejaardenoorden, geldt dat daarvoor in de plaats de algemene

vrijstellingen in artikel 2 van deze verordening zijn gekomen.

 

Artikel 4 Beslistermijn

De beslistermijn en verdagingstermijn van 8 weken sluiten aan bij de gangbare redelijke

termijn, zoals die kan worden afgeleid uit de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 5 Ontheffing naast zon- en feestdagenregeling en op werkdagen voor 06.00 uur

en na 22.00 uur

Op grond van artikel 3, tweede lid van de Winkeltijdenwet kan de raad bij verordening aan

het college de bevoegdheid verlenen om ontheffing te verlenen van de verboden in de wet

voor winkelopenstelling of andere vormen van detailhandel voor specifieke situaties. Dit was

ook mogelijk op basis van de oude Winkeltijdenwet.

 

In artikel 5 is opgenomen de bevoegdheid voor het college tot het verlenen van ontheffing op

aanvraag van het (overblijvende) winkeltijdenverbod en verbod van andere vormen van

detailhandel op zon- en feestdagen en voor openstelling van winkels op werkdagen voor

06.00 uur en na 22.00 uur.

 

Artikel 6 Overdracht van een ontheffing

Dit artikel verbindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van het college. Dit

geeft het college de gelegenheid om inzicht te krijgen in de handel en wandel van de

opvolger.

 

Artikel 7 Intrekken of wijzigen van een ontheffing

Dit artikel geeft het college de bevoegdheid om een ontheffing in te kunnen trekken of te

wijzigen.

 

Artikel 8 Toezicht

Dit artikel regelt dat toezicht op naleving van deze verordening geschiedt door

toezichthouders die door het college aangewezen zijn.

 

Artikel 9 Hardheidsclausule

Op grond van dit artikel kan het college één of meer artikelen van deze verordening buiten

toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de

openstelling van winkels en het toestaan van andere vormen van detailhandel op zon- en

feestdagen (zoals omschreven in het eerste lid, onder b. van artikel 1), leidt tot een

onbillijkheid van overwegende aard. Het gaat hier alleen om gevallen zoals die ten tijde van

het vaststellen van de verordening niet waren voorzien. Wordt eenmaal van de

hardheidsclausule gebruik gemaakt, dan moet de verordening worden aangepast, omdat dat

geval immers voorzienbaar is geworden.

 

Artikel 10 Intrekking oude regeling

Hiermee wordt de Verordening Winkeltijden, zoals die bij raadsbesluit van 1 oktober 2013 is

vastgesteld, ingetrokken.

 

Artikel 11 Overgangsrecht

In dit artikel is het overgangsrecht geregeld voor verleende ontheffingen, voor aanvragen

waarop nog niet is beslist en voor bezwaarschriften tegen een beschikking op een aanvraag

om ontheffing.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 13 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013 13 11 05

Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013 13 11 05 (PDF)
Omschrijving: